» مقالات انگلیسی » Efficacy of antigen dosage on the hepatitis B vaccine response in infants born to hepatitis B-uninfected and hepatitis B-infected mothers

Efficacy of antigen dosage on the hepatitis B vaccine response in infants born to hepatitis B-uninfected and hepatitis B-infected mothersشناسه مقاله
10.1016/j.vaccine.2015.06.081
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Efficacy of antigen dosage on the hepatitis B vaccine response in infants born to hepatitis B-uninfected and hepatitis B-infected mothers

Authors: Guodong Kang and Fubao Ma and Haiping Chen and Yunkai Yang and Shaohong Guo and Zhiguo Wang and Xiaofeng Liang and Li Li and Fuqiang Cui and Longhua Zhang

Journal: Vaccine

Year: 2015

Abstract:

AbstractObjective To compare the safety and immunogenicity of two dosages of recombinant hepatitis B (HB) vaccine administered to infants born to HB-uninfected and HB-infected mothers. Methods A phase III, controlled, single-blinded clinical trial was conducted with 506 healthy newborns. The newborns were assigned to three groups based on maternal levels of {HB} surface antigen (HBsAg) and {HB} e antigen (HBeAg): Group A, {HBsAg} negative; Group B, {HBsAg} positive and {HBeAg} negative; and Group C, {HBsAg} positive and {HBeAg} positive. Three doses of 10 or 5 μg recombinant {HB} vaccine were randomly administered by 1:1 within 24 h after birth, at 1 month and at 6 months. Safety data and pre- and postvaccination blood samples were collected. Results A total of 326, 93, and 87 subjects were included in Groups A, B, and C, respectively. Both dosages of {HB} vaccine were well tolerated by all subjects. The most common injection-site adverse reactions (ARs) and systemic {ARs} were pain and fever. After 1 month of the third dose, the Group A infants who received the 10 μg {HB} vaccine achieved a higher geometric mean concentration (GMC) of {HB} surface antibody (anti-HBs) than those who received the 5 μg dosage. Maternal anti-HBs serostatus did not influence {HB} vaccine immunogenicity at either dosage. In contrast, there was no significant difference in the anti-HBs seroconversion rate, GMCs, or estimated vaccine efficacy (EVE) against perinatal transmission between Groups B and C, regardless of dosage. However, the seroconversion rate and {EVE} of the 5 μg {HB} vaccine was lower in Group C than in Group B. Conclusions Both dosages of the {HB} vaccine were well tolerated and elicited a good immune response in infants of Group A, regardless of the maternal anti-HBs serostatus. {EVE} did not significantly differ between Groups B and C. Clinicaltrails.gov identifier: {NCT02152709}

Keywords: Hepatitis B, Vaccine dosage, Neonates, Safety, Immunogenicity, Perinatal transmission

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: اثر دوز آنتی ژن در هپاتیت B واکسن پاسخ در نوزادان متولد شده از مادران هپاتیت B-سالم و هپاتیت B آلوده

نویسندگان: Guodong Kang and Fubao Ma and Haiping Chen and Yunkai Yang and Shaohong Guo and Zhiguo Wang and Xiaofeng Liang and Li Li and Fuqiang Cui and Longhua Zhang

ژورنال: Vaccine

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
خلاصههدف برای مقایسه ایمنی و ایمنی از دو دوز هپاتیت نوترکیب B (HB) واکسن به نوزادان متولد شده از HB-سالم و مادران HB-آلوده روش فاز III، کنترل، کارآزمایی بالینی یک سو کور با ۵۰۶ نوزاد سالم انجام شد نوزادان به سه گروه بر اساس سطح مادری از {} ​​HB آنتی ژن سطحی (HBsAg) و {HB} E آنتی ژن (HBeAg) را قرار گرفتند: گروه A، {از نظر HBsAg} منفی؛ گروه B، {از نظر HBsAg} مثبت و HBeAg مثبت {} منفی؛ ۱ در ۲۴ ساعت پس از تولد، در ۱ ماه و ۶ ماه و اطلاعات ایمنی قبل: گروه C، {از نظر HBsAg} مثبت و HBeAg مثبت {} مثبت به سه دوز از ۱۰ یا ۵ میکروگرم نوترکیب {HB} واکسن به طور تصادفی توسط ۱ اجرا شد و نمونه خون postvaccination نتایج جمع آوری شد در مجموع ۳۲۶، ۹۳، و ۸۷ نفر در گروه A، B، و C به ترتیب هر دو دوز {HB} واکسن به خوبی توسط همه افراد قابل تحمل شد، انجام گرفت شایع ترین محل تزریق واکنش های جانبی (ARS) و سیستمیک {ARS} درد و تب بعد از ۱ ماه از دوز سوم، نوزادان گروه A که ۱۰ میکروگرم {HB} واکسن را دریافت کرده و میانگین غلظت هندسی بالاتر (GMC) از {HB} آنتی بادی سطح به دست آورد (ضد شد -HBs) از کسانی که دوز ۵ میکروگرم دریافت مادر serostatus نظر anti-HBs بود {HB} ایمنی واکسن در هر دو دوز در مقابل نفوذ نمی کند، تفاوت معنی داری در-HBs با ضد میزان seroconversion، GMCs، یا اثر بخشی واکسن برآورد (وجود ندارد EVE) در برابر انتقال پری ناتال بین گروه B و C، صرف نظر از دوز با این حال، میزان seroconversion و {EVE} از میکروگرم {HB} واکسن ۵ در گروه C کمتر از نتیجه گیری گروه B هر دو دوز از {HB} واکسن بود به خوبی تحمل و پاسخهای ایمنی خوبی در نوزادان گروه A، صرف نظر از نظر anti-HBs serostatus مادر {EVE} قابل توجهی بین دو گروه B و C شناسه Clinicaltrailsgov متفاوت: {} NCT02152709
کلمات کلیدی:   هپاتیت B، واکسن دوز، نوزادان، ایمنی، ایمنی، انتقال پری ناتال

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله