» مقالات انگلیسی » Effects of Two Different Exogenous Surfactant Preparations on Serial Peripheral Perfusion Index and Tissue Carbon Monoxide Measurements in Preterm Infants with Severe Respiratory Distress Syndrome

Effects of Two Different Exogenous Surfactant Preparations on Serial Peripheral Perfusion Index and Tissue Carbon Monoxide Measurements in Preterm Infants with Severe Respiratory Distress Syndromeشناسه مقاله
10.1016/j.pedneo.2014.11.004
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Effects of Two Different Exogenous Surfactant Preparations on Serial Peripheral Perfusion Index and Tissue Carbon Monoxide Measurements in Preterm Infants with Severe Respiratory Distress Syndrome

Authors: Demet Terek and Deniz Gonulal and Ozge Altun Koroglu and Mehmet Yalaz and Mete Akisu and Nilgun Kultursay

Journal: Pediatrics & Neonatology

Year: 2015

Abstract:

Background Administration of an exogenous surfactant may affect both ventilatory and hemodynamic parameters in preterm infants with respiratory distress syndrome (RDS). Peripheral perfusion may be expected to be influenced, and serial perfusion index (PI) values may show this effect. Noninvasive transcutaneous carbon monoxide (TCO) monitoring may show {RDS} severity, oxidative and inflammatory stress, and response to surfactant treatment. Methods This randomized controlled nonblinded study was performed in 30 preterm infants with RDS, treated with poractant alfa (n = ۱۵) or beractant (n = ۱۵); ۱۸ preterm infants without {RDS} served as a control group. Oxygenation and hemodynamic parameters were recorded and compared through the first 6 hours of treatment. {PI} and {TCO} values were measured prior to (Tp), immediately after (T0), and at 5 minutes (T5), 30 minutes (T30), 60 minutes (T60), and 360 minutes (T360) after the bolus surfactant administration. The mean arterial pressure, oxygenation index, pH, and lactate levels were recorded simultaneously. Results Both study groups had lower Tp {PI} and higher Tp {TCO} levels than controls. Both surfactant preparations improved the PI, TCO, mean arterial pressure, oxygenation index, pH, and lactate levels at the end point of T360. However, the median Tp {PI} value of 1.3 first decreased to 0.86 at {T0} (P < ۰٫۰۰۱), and then it increased to 0.99 at {T5} (p < ۰٫۰۰۱) and to 1.25 at {T30} (p = ۰٫۰۳۷). The median Tp {TCO} value of 3 decreased to 2, 1.5, 0, and 0 at T0, T5, T30, and T60, respectively (p < ۰٫۰۰۱). {PI} more quickly recovered to Tp values (30 minutes vs. 60 minutes) and reached the control group values (30 minutes vs. 360 minutes) with beractant compared to that with poractant alfa. {TCO} recovered to Tp values in both groups at the same time (5 minutes vs. 5 minutes), but reached the control group values more quickly (5 minutes vs. 30 minutes) with poractant alfa than with beractant. Conclusion Patients with {RDS} had poor perfusion, and {PI} improved with both surfactant preparations only following a short decline in the 1st minute. The expected improvement of {PI} occurred earlier in the beractant subgroup. {TCO} declined in both groups, showing lung improvement and decreased oxidative/inflammatory stress, and it was normalized earlier with poractant alfa.

Keywords: newborn, perfusion index, respiratory distress syndrome, surfactant, transcutaneous carbon monoxide

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: اثر دو آماده سازی های مختلف اگزوژن سورفاکتانت در شاخص پرفیوژن سریال محیطی و اندازه گیری مونوکسید کربن بافت در نوزادان نارس مبتلا به سندرم زجر تنفسی

نویسندگان: Demet Terek and Deniz Gonulal and Ozge Altun Koroglu and Mehmet Yalaz and Mete Akisu and Nilgun Kultursay

ژورنال: Pediatrics & Neonatology

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
اداره پس زمینه یک سورفاکتانت اگزوژن ممکن است هر دو تنفسی و فشار خون در نوزادان نارس مبتلا به سندرم زجر تنفسی را تحت تاثیر قرار (RDS) پرفیوژن محیطی ممکن است انتظار می رود به تحت تاثیر قرار، و شاخص پرفیوژن سریال ارزش (PI) ممکن است این اثر غیر تهاجمی مونوکسید کربن جلدی نشان (TCO ) نظارت ممکن است {RDS} شدت، اکسیداتیو و استرس التهابی و پاسخ نشان می دهد به سورفاکتانت روش های درمان این مطالعه nonblinded تصادفی کنترل در ۳۰ نوزاد نارس با RDS انجام شد، تحت درمان با آلفا poractant (15 نفر) و یا براکتانت (۱۵ نفر) ؛ ۱۸ نوزاد نارس بدون {RDS} به عنوان گروه شاهد اکسیژن و فشار خون ثبت و مقایسه شد از طریق ۶ ساعت اول درمان {PI} و {TCO} ارزش خدمت قبل از (TP)، بلافاصله پس از (T0) اندازه گیری شد و در ۵ دقیقه (T5)، ۳۰ دقیقه (T30)، ۶۰ دقیقه (T60) و ۳۶۰ دقیقه (T360) پس از دولت بولوس سورفاکتانت فشار متوسط ​​شریانی، شاخص اکسیژن، pH و سطح لاکتات به طور همزمان ثبت شد نمایش نتایج: از دو گروه از نظر حال کمتر Tp و {PI} و بالاتر Tp و {TCO} سطوح از کنترل هر دو آماده سازی سورفاکتانت بهبود PI، TCO، فشار متوسط ​​شریانی، شاخص اکسیژن، pH و سطح لاکتات در نقطه پایان T360 با این حال، متوسط ​​Tp و {PI} ارزش ۱۳ برای اولین بار به ۰۸۶ در {T0} (P u0026 lt؛ بدون ۰،۰۰۱) کاهش می یابد، و سپس آن را به ۰۹۹ در {T5} (P u0026 lt؛ بدون ۰،۰۰۱) افزایش در {T30} (= 0037 P) میانه Tp و {و به ۱۲۵ TCO} ارزش ۳ به ۲ ۰ و ۰ در T0، T5، T30 کاهش، ۱۵، و T60 بود (P u0026 lt؛ بدون ۰،۰۰۱) {PI} با سرعت بیشتری به ارزش های Tp و بهبود (۳۰ دقیقه در مقابل ۶۰ دقیقه) و رسیده ارزش گروه شاهد (۳۰ دقیقه در مقابل ۳۶۰ دقیقه) با براکتانت مقایسه با آلفا poractant {TCO} به ارزش های Tp و بهبود در هر دو گروه در همان زمان (۵ دقیقه در مقابل۵ دقیقه)، اما ارزش گروه شاهد با سرعت بیشتری رسیده (۵ دقیقه در مقابل ۳۰ دقیقه) با ALFA poractant از با بیماران نتیجه گیری براکتانت با {RDS} پرفیوژن فقیر، و {PI} بهبود با هر دو آماده سازی سورفاکتانت تنها به دنبال افت کوتاه بود دقیقه ۱ بهبود مورد انتظار از {} ​​PI پیش از آن در زیر گروه براکتانت {TCO} رخ داده کاهش یافته در هر دو گروه، نشان دادن بهبود ریه و کاهش اکسیداتیو / استرس التهابی، و آن را قبل از آن با آلفا poractant نرمال شده
کلمات کلیدی:   نوزاد، شاخص پرفیوژن، سندرم زجر تنفسی، سورفاکتانت، مونوکسید کربن جلدی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله