» مقالات انگلیسی » Effects of health-system strengthening on under-5, infant, and neonatal mortality: 11-year provincial-level time-series analyses in Mozambique

Effects of health-system strengthening on under-5, infant, and neonatal mortality: 11-year provincial-level time-series analyses in Mozambiqueشناسه مقاله
10.1016/S2214-109X(14)70276-1
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Effects of health-system strengthening on under-5, infant, and neonatal mortality: 11-year provincial-level time-series analyses in Mozambique

Authors: Quinhas F Fernandes and Bradley H Wagenaar and Laura Anselmi and James Pfeiffer and Stephen Gloyd and Kenneth Sherr

Journal: The Lancet Global Health

Year: 2014

Abstract:

SummaryBackground Knowledge of the relation between health-system factors and child mortality could help to inform health policy in low-income and middle-income countries. We aimed to quantify modifiable health-system factors and their relation with provincial-level heterogeneity in under-5, infant, and neonatal mortality over time in Mozambique. Methods Using Demographic and Health Survey (2003 and 2011) and Multiple Indicator Cluster Survey (2008) data, we generated provincial-level time-series of child mortality in under-5 (ages 0–۴ years), infant (younger than 1 year), and neonatal (younger than 1 month) age groups for 2000–۱۰٫ We built negative binomial mixed models to examine health-system factors associated with changes in child mortality. Findings Under-5 mortality rate was heterogeneous across provinces, with yearly decreases ranging from 11·۱% (Nampula) to 1·۹% (Maputo Province). Heterogeneity was greater for neonatal mortality rate, with only seven of 11 provinces showing significant yearly decreases, ranging from 13·۶% (Nampula) to 4·۲% (Zambezia). Health workforce density (adjusted rate ratio 0·۹۴, ۹۵% {CI} 0·۹۰–۰·۹۸) and maternal and child health nurse density (0·۹۶, ۰·۹۲–۰·۹۹) were both associated with reduced under-5 mortality rate, as were institutional birth coverage (0·۹۴, ۰·۹۰–۰·۹۸) and government financing per head (0·۸۰, ۰·۶۵–۰·۹۸). Higher population per health facility was associated with increased under-5 mortality rate (1·۱۴, ۱·۰۲–۱·۲۸). Neonatal mortality rate was most strongly associated with institutional birth attendance, maternal and child nurse density, and overall health workforce density. Infant mortality rate was most strongly associated with institutional birth attendance and population per health facility. Interpretation The large decreases in child mortality seen in Mozambique between 2000 and 2010 could have been partly caused by improvements in the public-sector health workforce, institutional birth coverage, and government health financing. Increased attention should be paid to service availability, because population per health facility is increasing across Mozambique and is associated with increased under-5 mortality. Investments in health information systems and new methods to track potentially increasing subnational health disparities are urgently needed. Funding Doris Duke Charitable Foundation and Mozambican National Institute of Health.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: اثرات سلامت سیستم تقویت در کمتر از ۵ سال، نوزاد، و مرگ و میر نوزادان: ۱۱ سال در سطح استانی سری زمانی تحلیل در موزامبیک

نویسندگان: Quinhas F Fernandes and Bradley H Wagenaar and Laura Anselmi and James Pfeiffer and Stephen Gloyd and Kenneth Sherr

ژورنال: The Lancet Global Health

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
سابقه آگاهی از رابطه بین عوامل سلامت سیستم و مرگ و میر کودکان می تواند کمک به تعیین سیاست های بهداشتی در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط ​​ما مطالعه به سنجش عوامل سلامت سیستم اصلاح و ارتباط آن با سطح استانی ناهمگنی در کمتر از ۵ سال، نوزادان و مرگ و میر نوزادان در طول زمان در روش موزامبیک با استفاده از جمعیت و بهداشت بررسی (۲۰۰۳ و ۲۰۱۱) و شاخص چندگانه بررسی خوشه (۲۰۰۸) داده ها، ما تولید در سطح استانی سری زمانی مرگ و میر کودکان در کمتر از ۵ سال (سنین ۰-۴ سال)، نوزاد (کمتر از ۱ سال)، و نوزادان () گروه های سنی جوان تر از ۱ ماه برای ۲۰۰۰-۱۰ ما مدل مخلوط دو جمله ای منفی ساخته شده است به بررسی عوامل سلامت سیستم در ارتباط با تغییرات در یافته های مرگ و میر کودکان زیر ۵ میزان مرگ و میر بود ناهمگن در سراسر استان، با کاهش سالانه از ۱۱ · ۱٪ (به Nampula) به ۱ · ۹٪ (استان ماپوتو) عدم تجانس برای نرخ مرگ و میر نوزادان بیشتر بود، با تنها هفت نفر از ۱۱ استان نشان کاهش سالانه قابل توجه، اعم از ۱۳ · ۶٪ (به Nampula) 4 · (زامبزیا) تراکم نیروی کار بهداشت ۲٪ تا (نسبت نرخ تعدیل شده ۰ · ۹۴، ۹۵٪ CI {} 0 · ۹۰-۰ · ۹۸) و تراکم پرستار بهداشت مادر و کودک (۰ · ۹۶، ۰ · ۹۲ -۰ · ۹۹) هر دو همراه بود با کاهش نرخ کمتر از ۵ مرگ و میر، به عنوان پوشش نهادی تولد (۰ · ۹۴، ۰ · ۹۰-۰ · ۹۸) و تامین مالی دولت در طبق (۰ · ۸۰ ۰ · ۶۵-۰ · ۹۸) جمعیت بالاتر در هر مرکز درمانی با افزایش نرخ مرگ و میر زیر ۵ (۱ · ۱۴ همراه بود، ۱ · ۲/۱ · ۲۸) نرخ مرگ و میر نوزادان به شدت با حضور نهادی تولد، تراکم پرستار مادر و کودک، و سلامت کلی همراه بود تراکم نیروی کار نرخ مرگ و میر کودکان به شدت با حضور تولد نهادی و جمعیت در مرکز صحی همراه بودتفسیر کاهش بزرگ در مرگ و میر کودکان در موزامبیک بین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ دیده می شود می توانست تا حدودی با پیشرفت در نیروی کار بهداشت عمومی بخش، پوشش تولد نهادی ایجاد می شود، و تامین مالی سلامت دولت توجه باید به در دسترس بودن خدمات پرداخت می شود، به دلیل جمعیت در سلامت امکانات در حال افزایش است در سراسر موزامبیک و با افزایش کمتر از ۵ سرمایه گذاری مرگ و میر در سیستم های اطلاعات سلامت و روش های جدید برای پیگیری به طور بالقوه افزایش نابرابری های سلامت محلی در ارتباط ضروری و مورد نیاز سرمایه گذاری دریس دوک بنیاد خیریه و موسسه ملی موزامبیک بهداشت
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله