» مقالات انگلیسی » Effects of a Sustained Inflation in Preterm Infants at Birth

Effects of a Sustained Inflation in Preterm Infants at Birthشناسه مقاله
10.1016/j.jpeds.2014.06.007
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Effects of a Sustained Inflation in Preterm Infants at Birth

Authors: Jeroen J. van Vonderen and Stuart B. Hooper and Helmut D. Hummler and Enrico Lopriore and Arjan B. te Pas

Journal: The Journal of Pediatrics

Year: 2014

Abstract:

Objective To assess the clinical effect of an initial sustained inflation of 10 seconds and 25 cmH2O in preterm infants at birth. Study design In this observational study inflation pressures and tidal volumes were recorded with the use of respiratory function monitoring of preterm infants <32 weeks’ gestation receiving a sustained inflation. Inspiratory tidal volume (Vti) and expiratory tidal volume (Vte) of sustained inflation and cumulative Vti and Vte of breaths during sustained inflation were determined. Heart rate and oxygen saturation were measured before and after the sustained inflation. Results Seventy infants were included (median [IQR]: gestational age 29 [27-30] weeks). Mean (SD) sustained inflation duration was 10.5 seconds (2.9 seconds) with positive inflation pressure 24.2 cmH2O (2.3 cmH2O) and positive end-expiratory pressure 6.0 cmH2O (1.8 cmH2O). In 20 of 70 infants, no volumes were delivered during the sustained inflation because of mask leak. No leak occurred in 50 of 70 infants, of whom 36 of 50 breathed during the sustained inflation. In 14 of the infants who did not breathe, Vti and Vte were 0.9 mL/kg (0.4-2.7 mL/kg) and 0.6 mL/kg (0.1-2.0 mL/kg) with a functional residual capacity (FRC) gain of 0.0 (−۰٫۵ to 0.6) mL/kg. In 36 of 50 infants who breathed during the sustained inflation, Vti was 2.9 mL/kg (0.9-9.2 mL/kg) and Vte 3.8 mL/kg (1.0-5.9 mL/kg), whereas cumulative Vti of breaths was 16.4 mL/kg (6.8-23.3 mL/kg) and cumulative Vte of breaths was 5.8 mL/kg (1.2-16.8 mL/kg) with an {FRC} gain of 7.1 mL/kg (1.7-15.9 mL/kg). Heart rate and oxygen saturation did not increase immediately after the sustained inflation. Conclusions A sustained inflation of 10 seconds and 25 cmH2O in preterm infants at birth was not effective unless infants breathed. Although large mask leak accounted for approximately one-third of failures, as {FRC} gain was only associated with breathing, we speculate that active glottic adduction may be responsible for most failures.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: اثر تورم پایدار در نوزادان نارس در هنگام تولد

نویسندگان: Jeroen J. van Vonderen and Stuart B. Hooper and Helmut D. Hummler and Enrico Lopriore and Arjan B. te Pas

ژورنال: The Journal of Pediatrics

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
هدف: بررسی اثر بالینی تورم پایدار اولیه ۱۰ ثانیه و ۲۵ cmH2O در نوزادان نارس در طراحی تولد تحصیل در این فشارهای مطالعه تورم مشاهده و حجم جاری با استفاده از نظارت بر عملکرد تنفسی نوزادان نارس به u0026 lt ثبت شد و ۳۲ هفته بارداری دریافت تورم پایدار حجم دمی جزر و مدی (VTI) و حجم جاری بازدمی (VTE) تورم پایدار و تجمعی VTI و ن ب نفس در طی تورم پایدار مشخص شد ضربان قلب و اشباع اکسیژن قبل از اندازه گیری شد و پس از تورم پایدار نمایش نتایج: از هفتاد نوزادان شد شامل (متوسط ​​IQR: سن حاملگی ۲۹ ۲۷-۳۰ هفته) میانگین (± SD) مدت زمان تورم پایدار ۱۰۵ ثانیه (۲۹ ثانیه)، با فشار تورم مثبت ۲۴۲ cmH2O (23 cmH2O) و فشار مثبت پایان بازدمی ۶۰ cmH2O بود ( ۱۸ cmH2O) در ۲۰ از ۷۰ نوزاد، هیچ حجم در طول تورم پایدار به دلیل ماسک تحویل داده شد نشت بدون نشت در ۵۰ از ۷۰ نوزاد رخ داده است، که ۳۶ نفر آنها از ۵۰ در طول تورم پایدار نفس در ۱۴ نوزاد که نفس نیست، VTI و ن ب و ۰۹ میلی لیتر / کیلوگرم (۰۴-۲۷ میلی لیتر / kg) و ۰۶ میلی لیتر / کیلوگرم (۰۱-۲۰ میلی لیتر / کیلوگرم) با افزایش ظرفیت باقی مانده کاربردی (FRC) از ۰۰ (-۰۵ به ۰۶) میلی لیتر / کیلوگرم در شد ۳۶ از ۵۰ نوزاد که در طول تورم پایدار نفس، VTI بود ۲۹ میلی لیتر / کیلوگرم (۰۹-۹۲ میلی لیتر / کیلوگرم) و ن ب و ۳۸ میلی لیتر / کیلوگرم (۱۰-۵۹ میلی لیتر / کیلوگرم)، در حالی تجمعی VTI نفس ۱۶۴ میلی لیتر / کیلوگرم بود (۶۸-۲۳۳ میلی لیتر / کیلوگرم) و تجمعی ن ب نفس بود ۵۸ میلی لیتر / کیلوگرم (۱۲-۱۶۸ میلی لیتر / کیلوگرم) با {} FRC افزایش از ۷۱ میلی لیتر / کیلوگرم (۱۷-۱۵۹ / کیلوگرم میلی لیتر) ضربان قلب و اشباع اکسیژن بعد از نتیجه گیری تورم پایدار را افزایش نمی دهد بلافاصله تورم پایدار از ۱۰ ثانیه و ۲۵ cmH2O در نوزادان نارس در بدو تولد مؤثر بود مگر اینکه نوزادان نفساگرچه نشت ماسک بزرگ برای حدود یک سوم از شکست به حساب، به عنوان {FRC} افزایش تنها با تنفس همراه بود، ما بر این باورند که ایراد چاکنای فعال ممکن است مسئول ترین شکست
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله