» مقالات انگلیسی » Effectiveness of a monovalent rotavirus vaccine in infants in Malawi after programmatic roll-out: an observational and case-control study

Effectiveness of a monovalent rotavirus vaccine in infants in Malawi after programmatic roll-out: an observational and case-control studyشناسه مقاله
10.1016/S1473-3099(14)71060-6
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Effectiveness of a monovalent rotavirus vaccine in infants in Malawi after programmatic roll-out: an observational and case-control study

Authors: Naor Bar-Zeev and Lester Kapanda and Jacqueline E Tate and Khuzwayo C Jere and Miren Iturriza-Gomara and Osamu Nakagomi and Charles Mwansambo and Anthony Costello and Umesh D Parashar and Robert S Heyderman and Neil French and Nigel A Cunliffe

Journal: The Lancet Infectious Diseases

Year: 2015

Abstract:

SummaryBackground Rotavirus is the main cause of severe acute gastroenteritis in children in Africa. Monovalent human rotavirus vaccine (RV1) was added into Malawi’s infant immunisation schedule on Oct 29, 2012. We aimed to assess the impact and effectiveness of {RV1} on rotavirus gastroenteritis in the 2 years after introduction. Methods From Jan 1, 2012, to June 30, 2014, we recruited children younger than 5 years who were admitted into Queen Elizabeth Central Hospital, Blantyre, Malawi, with acute gastroenteritis. We assessed stool samples from these children for presence of rotavirus with use of {ELISA} and we genotyped rotaviruses with use of RT-PCR. We compared rotavirus detection rates in stool samples and incidence of hospital admittance for rotavirus in children from Jan 1 to June 30, in the year before vaccination (2012) with the same months in the 2 years after vaccination was introduced (2013 and 2014). In the case-control portion of our study, we recruited eligible rotavirus-positive children from the surveillance platform and calculated vaccine effectiveness (one minus the odds ratio of vaccination) by comparing infants with rotavirus gastroenteritis with infants who tested negative for rotavirus, and with community age-matched and neighbourhood-matched controls. Findings We enrolled 1431 children, from whom we obtained 1417 stool samples (99%). We detected rotavirus in 79 of 157 infants (50%) before the vaccine, compared with 57 of 219 (40%) and 52 of 170 (31%) in successive calendar years after vaccine introduction (p=0·۰۰۰۲). In the first half of 2012, incidence of rotavirus hospital admission was 269 per 100 ۰۰۰ infants compared with 284 in the same months of 2013 (rise of 5·۸%, ۹۵% {CI} −۲۳·۱ to 45·۴; p=0·۷۳) and 153 in these months in 2014 (a reduction from the prevaccine period of 43·۲%, ۱۸·۰–۶۰·۷; p=0·۰۰۳). We recruited 118 vaccine-eligible rotavirus cases (median age 8·۹ months; {IQR} 6·۶–۱۱·۱), ۳۱۷ rotavirus-test-negative controls (9·۴ months; 6·۹–۱۱·۹), and 380 community controls (8·۸ months; 6·۵–۱۱·۱). Vaccine effectiveness for two doses of {RV1} in rotavirus-negative individuals was 64% (95% {CI} 24–۸۳) and community controls was 63% (23–۸۳). The point estimate of effectiveness was higher against genotype {G1} than against {G2} and G12. Interpretation Routine use of {RV1} reduced hospital admissions for several genotypes of rotavirus in children younger than 5 years, especially in infants younger than 1 year. Our data support introduction of rotavirus vaccination at the {WHO} recommended schedule, with continuing surveillance in high-mortality countries. Funding Wellcome Trust, GlaxoSmithKline Biologicals.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: اثربخشی یک واکسن روتاویروس ظرفیتی در نوزادان در مالاوی بعد از برنامه ریزی رول کردن: یک مطالعه مشاهده ای و مورد شاهدی

نویسندگان: Naor Bar-Zeev and Lester Kapanda and Jacqueline E Tate and Khuzwayo C Jere and Miren Iturriza-Gomara and Osamu Nakagomi and Charles Mwansambo and Anthony Costello and Umesh D Parashar and Robert S Heyderman and Neil French and Nigel A Cunliffe

ژورنال: The Lancet Infectious Diseases

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
سابقه روتا علت اصلی گاستروآنتریت حاد شدید در کودکان در آفریقا ظرفیتی واکسن روتاویروس انسان (RV1) را به برنامه ایمن سازی نوزادان مالاوی در ۲۰۱۲ اکتبر ۲۹ اضافه شد هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر و اثربخشی {RV1} در روتاویروس اسهال و استفراغ در است ۲ سال پس از روش معرفی از Jan 1، ۲۰۱۲، تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۴، ما استخدام کودکان کمتر از ۵ سال که به ملکه بیمارستان مرکزی الیزابت، Blantyre، مالاوی، مبتلا به گاستروآنتریت حاد ما نمونه مدفوع از این کودکان برای حضور ارزیابی پذیرفته شدند روتاویروس با استفاده از {ELISA} و ما rotaviruses با استفاده از RT-PCR قبل از واکسیناسیون (۲۰۱۲) با ژنوتیپ ما نرخ تشخیص روتاویروس در نمونه مدفوع و بروز پذیرش بیمارستان برای روتاویروس در کودکان از ۰۱-۳۰ ژانویه ماه ژوئن در مقایسه، در سال ماه های مشابه در ۲ سال پس از واکسیناسیون معرفی شد (۲۰۱۳ و ۲۰۱۴) در بخش مورد شاهد از مطالعه ما، ما استخدام واجد شرایط روتاویروس مثبت کودکان از پلت فرم نظارت و اثربخشی واکسن محاسبه (منفی یک نسبت شانس واکسیناسیون) با مقایسه نوزادان با روتاویروس اسهال و استفراغ با نوزادانی که تست شده برای روتاویروس منفی، و با کنترل های محله همسان از نظر سن و یافته جامعه ما ثبت نام ۱۴۳۱ کودکان، از آنها ما ۱۴۱۷ نمونه مدفوع (۹۹٪) ما روتاویروس در ۷۹ از ۱۵۷ نوزاد شناسایی به دست آمده (۵۰٪) قبل از واکسن، در مقایسه با ۵۷ از ۲۱۹ (۴۰٪) و ۵۲ از ۱۷۰ (۳۱٪) در سال های تقویم های پی در پی پس از معرفی واکسن (P = 0 · ۰۰۰۲) در نیمه اول سال ۲۰۱۲، بروز بیمارستان روتاویروس پذیرش ۲۶۹ در هر ۱۰۰ ۰۰۰ نوزاد در مقایسه با ۲۸۴ در ماه مشابه سال ۲۰۱۳ (ظهور ۵ · ۸٪، ۹۵٪ CI {} -23 · بود ۱ تا ۴۵ · ۴؛ ۱۸ کاهش از دوره prevaccine 43 · ۲٪ ۱۵۳ در این ماه در سال ۲۰۱۴ P = 0 · ۷۳) و (، · ۰-۶۰ · ۷؛ P = 0 · ۰۰۳)ما استخدام ۱۱۸ واکسن واجد شرایط موارد روتاویروس (سن متوسط ​​۸ · ۹ ماه؛ {IQR} 6 · ۰۶/۱۱ · ۱)، کنترل ۳۱۷ روتاویروس آزمون منفی (۹ · ۴ ماه؛ ۶ · ۰۹/۱۱ · ۹)، و ۳۸۰ کنترل جامعه (۸ · ۸ ماه؛ ۶ · ۰۵/۱۱ · ۱) اثربخشی واکسن برای دو دوز {RV1} در افراد روتاویروس منفی بود ۶۴٪ (۹۵٪ CI {} 24-83) و جامعه کنترل ۶۳ بود ٪ (۲۳-۸۳) برآورد نقطه اثر به خصوص در نوزادان در برابر ژنوتیپ {G1} از {برابر G2} و G12 تفسیر در مورد انجام {RV1} بستری شدن در بیمارستان برای چند رقم روتاویروس در کودکان کمتر از ۵ سال کاهش یافت، کمتر از ۱ سال معرفی پشتیبانی اطلاعات ما از واکسن روتاویروس در {WHO} توصیه می شود برنامه، با ادامه نظارت در کشورهای بالا مرگ و میر بودجه ولکام تراست، گلاکسو بیولوگیکال
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله