» مقالات انگلیسی » Effect of repeated Kangaroo Mother Care on repeated procedural pain in preterm infants: A randomized controlled trial

Effect of repeated Kangaroo Mother Care on repeated procedural pain in preterm infants: A randomized controlled trialشناسه مقاله
10.1016/j.ijnurstu.2015.04.006
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Effect of repeated Kangaroo Mother Care on repeated procedural pain in preterm infants: A randomized controlled trial

Authors: Haixia Gao and Guihua Xu and Honglian Gao and Rongzhi Dong and Hongjie Fu and Danwen Wang and Heng Zhang and Hua Zhang

Journal: International Journal of Nursing Studies

Year: 2015

Abstract:

AbstractBackground Preterm infants’ repeated exposure to painful procedures may lead to negative consequences. Thus, non-pharmacological pain management is essential due to medication side effects. Kangaroo Mother Care, which aims at offering human care to neonates, has been established for the treatment of a single painful procedure, but the effectiveness of Kangaroo Mother Care across repeated painful procedures is unknown. Objective To test the effectiveness of repeated Kangaroo Mother Care on repeated heel-stick pain in preterm neonates. Design Randomized controlled trial. Setting Level {III} Neonatal Intensive Care Unit at a large teaching hospital in northeast China. Method Preterm infants (gestational age less than 37 weeks) (n = 80) were recruited and randomly assigned using a random table format to either an incubator group (n = 40) or Kangaroo Mother Care group (n = 40). Pain assessments were carried out during four routine heel stick procedures. For the first heel stick, preterm infants in each group received no intervention (routinely stayed in incubator). During the next three heel sticks, the infants in Kangaroo Mother Care group received heel sticks during Kangaroo Mother Care, while infants in the incubator group received heel sticks in incubator. The procedure of each heel stick included 3 phases: baseline, blood collection and recovery. Crying, grimacing and heart rate in response to pain were evaluated at each phase across four heel sticks by three trained independent observers who were blinded to the purpose of the study. Data were analyzed by analysis of variance (ANOVA), with repeated measures at different evaluation phases of heel stick. Results 75 preterm infants completed the protocol. Between-group comparison revealed that preterm infants’ heart rate was significantly lower, and the duration of crying and facial grimacing were both significantly shorter in the Kangaroo Mother Care group (n = 38) than the incubator group (n = 37) from the blood collection phase to recovery phase during repeated heel sticks. No significant within-group difference was found in heart rate between the baseline phase and recovery phase through repeated heel sticks for Kangaroo Mother Care group. In contrast, the incubator group experienced significant within group differences in heart rate between baseline and recovery through repeated heel sticks. Conclusion The effect of repeated Kangaroo Mother Care analgesia remains stable in preterm infants over repeated painful procedures. Given the many invasive procedures that are part of clinical care in preterm infants and most mothers preferred to provide comfort for their infants during painful procedures, Kangaroo Mother Care may be a safe analgesic alternative in preterm infants in whom it is feasible.

Keywords: Crying, Heart rate, Kangaroo-Mother Care Method, Pain, Preterm infants

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: اثر تکرار کانگورو مادر مراقبت بر درد تکرار رویه در نوزادان نارس: مطالعه کنترل شده تصادفی

نویسندگان: Haixia Gao and Guihua Xu and Honglian Gao and Rongzhi Dong and Hongjie Fu and Danwen Wang and Heng Zhang and Hua Zhang

ژورنال: International Journal of Nursing Studies

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
قرار گرفتن در معرض تکرار نوزادان سابقه زودرس به روش دردناک ممکن است به عواقب منفی در نتیجه منجر، مدیریت درد غیر دارویی با توجه به عوارض جانبی داروهای کانگورو مادر مراقبت، که با هدف ارائه مراقبت انسان به نوزادان ضروری است، شده است برای درمان یک تاسیس روش دردناک است، اما اثربخشی کانگورو مادر مراقبت در سراسر رویه تکرار دردناک هدف ناشناخته به آزمایش اثر تکرار کانگورو مادر مراقبت بر درد تکرار پاشنه چوب در نوزادان نارس طراحی تصادفی کنترل سطح تنظیم محاکمه {III} نوزادان بخش مراقبت های ویژه در است بیمارستان بزرگ آموزش در شمال شرق نوزادان روش چین زودرس (سن حاملگی کمتر از ۳۷ هفته) (تعداد = ۸۰) گروه کانگورو مادر مراقبت انتخاب شدند و به صورت تصادفی با استفاده از یک قالب جدول به صورت تصادفی به دو گروه جوجه کشی (۴۰ نفر) و یا (N = 40) ارزیابی درد در طول چهار روش معمول پاشنه چوب برای اولین چوب پاشنه انجام شد، نوزادان نارس در هر گروه بدون مداخله (به طور معمول در جوجه کشی ماند) در سه میله های پاشنه بعدی دریافت، نوزادان در گروه کانگورو مادر مراقبت چوب پاشنه دریافت در طول کانگورو مادر مراقبت، در حالی که نوزادان در گروه جوجه کشی چوب پاشنه در انکوباتور دریافت این روش هر یک از چوب پاشنه شامل ۳ مرحله است: ابتدا، جمع آوری خون و بهبود گریان، اش و ضربان قلب در پاسخ به درد در هر مرحله در چهار پاشنه مورد بررسی قرار گرفت چوب توسط سه ناظران مستقل آموزش دیده که به هدف از مطالعه داده کور شده بودند با استفاده از تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شد، با اندازه گیری های مکرر در مراحل مختلف ارزیابی چوب پاشنه نمایش نتایج: از ۷۵ نوزاد نارس پروتکل تکمیلبین گروه مقایسه نشان داد که ضربان قلب نوزادان نارس، از گروه ماشین جوجه کشی را از خون به طور قابل توجهی پایین تر بود، و مدت زمان گریه و اش نشان صورت هر دو در گروه کانگورو مادر مراقبت قابل توجهی کوتاه تر شدند (n = 38) (37 نفر) مرحله جمع آوری به مرحله بهبود در طول میله های پاشنه تکرار معنی داری در گروه تفاوت در ضربان قلب بین فاز پایه و فاز بهبودی از طریق میله های پاشنه های مکرر برای گروه کانگورو مادر مراقبت در مقابل پیدا شد، گروه ماشین جوجه کشی در داخل تفاوت گروه ها در ضربان قلب قابل توجهی را تجربه بین پایه و بازیابی از طریق تکرار چوب پاشنه نتیجه گیری اثر تکرار بی دردی کانگورو مادر مراقبت در نوزادان نارس بیش از روش های دردناک تکرار با توجه به بسیاری از روش های تهاجمی که بخشی از مراقبت های بالینی در نوزادان نارس و اکثر مادران پایدار باقی می ماند ترجیح آن را فراهم نوزاد در طول مراحل دردناک، کانگورو مادر مراقبت ممکن است یک جایگزین امن ضد درد در نوزادان نارس در آنها امکان پذیر است
کلمات کلیدی:   گریه، ضربان قلب، کانگورو، مادر روش مراقبت، درد، نوزادان نارس

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله