» مقالات انگلیسی » Effect of delayed cord clamping on very preterm infants

Effect of delayed cord clamping on very preterm infantsشناسه مقاله
10.1016/j.ajog.2015.07.016
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Effect of delayed cord clamping on very preterm infants

Authors: Arpitha Chiruvolu and Veeral N. Tolia and Huanying Qin and Genna Leal Stone and Diana Rich and Rhoda J. Conant and Robert W. Inzer

Journal: American Journal of Obstetrics and Gynecology

Year: 2015

Abstract:

Objective Despite significant proposed benefits, delayed umbilical cord clamping (DCC) is not practiced widely in preterm infants largely because of the question of feasibility of the procedure and uncertainty regarding the magnitude of the reported benefits, especially intraventricular hemorrhage (IVH) vs the adverse consequences of delaying the neonatal resuscitation. The objective of this study was to determine whether implementation of the protocol-driven {DCC} process in our institution would reduce the incidence of {IVH} in very preterm infants without adverse consequences. Study Design We implemented a quality improvement process for {DCC} the started in August 2013 in infants born at ≤۳۲ weeks’ gestational age. Eligible infants were left attached to the placenta for 45 seconds after birth. Neonatal process and outcome data were collected until discharge. We compared infants who received {DCC} who were born between August 2013 and August 2014 with a historic cohort of infants who were born between August 2012 and August 2013, who were eligible to receive DCC, but whose cord was clamped immediately after birth, because they were born before the protocol implementation. Results {DCC} was performed on all the 60 eligible infants; 88 infants were identified as historic control subjects. Gestational age, birthweight, and other demographic variables were similar between both groups. There were no differences in Apgar scores or admission temperature, but significantly fewer infants in the {DCC} cohort were intubated in delivery room, had respiratory distress syndrome, or received red blood cell transfusions in the first week of life compared with the historic cohort. A significant reduction was noted in the incidence of {IVH} in the {DCC} cohort compared with the historic control group (18.3% vs 35.2%). After adjustment for gestational age, an association was found between the incidence of {IVH} and {DCC} with {IVH} was significantly lower in the {DCC} cohort compared with the historic cohort; an odds ratio of 0.36 (95% confidence interval, 0.15–۰٫۸۴; P < .05). There were no significant differences in deaths and other major morbidities. Conclusion DCC, as performed in our institution, was associated with significant reduction in {IVH} and early red blood cell transfusions. {DCC} in very preterm infants appears to be safe, feasible, and effective with no adverse consequences.

Keywords: delaying umbilical cord clamping, intraventricular hemorrhage, very preterm infant

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: اثر بند ناف به تعویق افتاد بستن در نوزادان بسیار نارس

نویسندگان: Arpitha Chiruvolu and Veeral N. Tolia and Huanying Qin and Genna Leal Stone and Diana Rich and Rhoda J. Conant and Robert W. Inzer

ژورنال: American Journal of Obstetrics and Gynecology

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
هدف با وجود مزایای پیشنهادی قابل توجه است، به تعویق افتاد بستن بند ناف (DCC) به طور گسترده ای در نوزادان نارس عمدتا به دلیل درخواست از امکان سنجی از روش و عدم قطعیت در مورد بزرگی از منافع گزارش شده است، به خصوص خونریزی داخل بطنی (IVH) در مقابل عواقب نامطلوب تمرین نیست از به تأخیر انداختن احیاء نوزادان هدف از این مطالعه برای تعیین اینکه آیا اجرای {DCC} فرآیند پروتکل محور در نهاد ما بروز {IVH} در نوزادان بسیار نارس بدون عواقب نامطلوب مطالعه طراحی کاهش بود ما یک فرایند بهبود کیفیت اجرا برای {DCC} در ماه اوت سال ۲۰۱۳ در نوزادان متولد شده در سن حاملگی نوزادان واجد شرایط ≤۳۲ هفته آغاز شده سمت چپ برای ۴۵ ثانیه به جفت متصل شدند پس از تولد نوزادان روند و نتیجه داده های جمع آوری شد تا زمان ترخیص ما نوزادانی که دریافت {DCC} در مقایسه که بین اوت ۲۰۱۳ و اوت ۲۰۱۴ با یک گروه تاریخی نوزادانی که بین اوت ۲۰۱۲ و اوت ۲۰۱۳ به دنیا آمده اند، که که بند ناف بلافاصله پس از تولد کلمپ شد واجد شرایط برای دریافت DCC بودند، اما به دنیا آمده اند، چرا که آنها قبل از اجرای پروتکل نتایج متولد شد { DCC} در تمام ۶۰ نوزاد واجد شرایط انجام شد؛ ۸۸ نوزاد به عنوان گروه شاهد تاریخی سن حاملگی، وزن هنگام تولد، و دیگر متغیرهای جمعیت شناختی بین دو گروه مشابه بود هیچ تفاوتی در نمرات آپگار و یا پذیرش دما، اما نوزادان به طور قابل توجهی کمتر در {DCC} کوهورت وجود دارد در اتاق زایمان انتوبه شد مشخص شد، حال سندرم دیسترس تنفسی، یا تزریق سلول های قرمز خون در هفته اول زندگی در مقایسه با گروه تاریخی کاهش قابل توجه در بروز {IVH} در {DCC} کوهورت در مقایسه با گروه شاهد تاریخی (۱۸۳٪ در مقابل ۳۵۲ شد دریافت ٪)پس از تعدیل برای سن حاملگی، ارتباط بین بروز {IVH} و {DCC} با {} IVH پیدا شده در {} DCC کوهورت در مقایسه با گروه تاریخی به طور قابل توجهی پایین تر بود. نسبت شانس ۰۳۶ (فاصله اطمینان ۹۵٪، ۰۱۵-۰۸۴؛ P به u0026 lt؛ ۰۵) وجود دارد تفاوت قابل توجهی در مرگ و میر و عوارض دیگر عمده نتیجهگیری DCC هیچ، همانطور که در نهاد ما انجام، با کاهش قابل توجهی در {} IVH همراه بود و اوایل انتقال سلول های قرمز خون {DCC} در نوزادان بسیار نارس به نظر می رسد امن، امکان پذیر است، و موثر با عواقب نامطلوب شود
کلمات کلیدی:   به تاخیر انداختن زمان بستن بند ناف، خونریزی داخل بطنی، نوزاد نارس بسیار

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله