» مقالات انگلیسی » Early {MRI} in term infants with perinatal hypoxic–ischaemic brain injury: Interobserver agreement and {MRI} predictors of outcome at 2 years

Early {MRI} in term infants with perinatal hypoxic–ischaemic brain injury: Interobserver agreement and {MRI} predictors of outcome at 2 yearsشناسه مقاله
10.1016/j.crad.2013.09.001
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Early {MRI} in term infants with perinatal hypoxic–ischaemic brain injury: Interobserver agreement and {MRI} predictors of outcome at 2 years

Authors: S.K. Goergen and H. Ang and F. Wong and E.A. Carse and M. Charlton and R. Evans and G. Whiteley and J. Clark and D. Shipp and D. Jolley and E. Paul and J.L.Y. Cheong

Journal: Clinical Radiology

Year: 2014

Abstract:

Aim To compare diffusion-weighted imaging (DWI) and non-DWI magnetic resonance imaging (MRI), proton {MR} spectroscopy (1H-MRS), and clinical biomarkers for prediction of 2 year developmental outcome in term infants with perinatal hypoxic–ischaemic encephalopathy (HIE). Materials and methods Nineteen infants ≥۳۶ weeks gestation with {HIE} were recruited and {MRI} performed day 3–۷ (mean = ۵). {MRI} was scored independently by three radiologists using a standardized scoring system. Lactate-to-N-acetylaspartate ratio (Lac:NAA) in the lentiform nucleus was calculated. Developmental assessment was performed at 2 years using the Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSID-III). Interobserver agreement about abnormality in 10 brain regions was measured. Univariate analysis was performed to determine variables associated with adverse outcome (i.e., death or Bayley score for any domain <70). Results Good interobserver agreement (kappa = ۰٫۶۱–۰٫۶۹) on scores for {DWI} was obtained for the cortex, putamen, and brainstem, but not for any region on non-DWI. A significant association was found between outcome and Lac:NAA (p < ۰٫۰۰۳) and {DWI} scores for lentiform nucleus, thalamus, cortex, posterior limb of the internal capsule (PLIC), and paracentral white matter (p = ۰٫۰۰۱–۰٫۰۱۳), but for non-DWI score only in the vermis or brainstem. A combination of Lac:NAA ≥۰٫۲۵ or DWI/apparent diffusion coefficient (ADC) signal abnormality in the {PLIC} had 100% specificity and sensitivity for poor outcome. Conclusion Interobserver agreement for non-DWI performed during the first week is poor. Agreement by three radiologists about the presence of abnormal signal within the {PLIC} on ADC/DWI images or elevation of Lac:NAA above 0.25 improved sensitivity without reducing the prognostic specificity of {MRS} in the 19 patients, but this requires validation in a larger group of infants with {HIE} who have been treated with hypothermia.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: اوایل {MRI} در نوزادان ترم با هیپوکسیک ایسکمیک پری ناتال آسیب مغزی: شرایط Interobserver و {MRI} پیش بینی از نتیجه در ۲ سال

نویسندگان: S.K. Goergen and H. Ang and F. Wong and E.A. Carse and M. Charlton and R. Evans and G. Whiteley and J. Clark and D. Shipp and D. Jolley and E. Paul and J.L.Y. Cheong

ژورنال: Clinical Radiology

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
به AIM مقایسه تصویربرداری انتشار فله ای (DWI) و غیر DWI تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI)، پروتون {محمدرضا} طیف سنجی (۱H-MRS) و نشانگرهای زیستی بالینی برای پیش بینی نتیجه رشد ۲ سال در نوزادان ترم با پری ناتال هیپوکسیک ایسکمیک انسفالوپاتی (ع) مواد و روش ها نوزده نوزادان ≥۳۶ هفته بارداری با {ع} انتخاب شدند و {MRI} انجام روز ۳-۷ (متوسط ​​= ۵) {MRI} به طور مستقل توسط سه رادیولوژیست با استفاده از یک سیستم نمره دهی استاندارد لاکتات به ثمر رسید نسبت -N-acetylaspartate: تحلیل تک متغیره (LAC NAA) در هسته عدسی محاسبه شد ارزیابی رشد در ۲ سال با استفاده از فلس بیلی از نوزاد و کودک نو پا توسعه (BSID-III) شرایط Interobserver در مورد اختلال در ۱۰ مناطق مغز انجام شد اندازه گیری شد برای تعیین متغیرهای مرتبط با نتیجه سوء انجام (به عنوان مثال، مرگ و یا بیلی نمره برای هر دامنه به u0026 lt؛ ۷۰) نمایش نتایج: از شرایط interobserver خوب (کاپا = ۰۶۱-۰۶۹) در نمرات برای {DWI} برای قشر، پوتامن و ساقه مغز به دست آمده بود، اما نه برای هر منطقه در غیر DWI ارتباط معناداری بین نتیجه و لاک زدن پیدا شد: NAA (P u0026 lt؛ بدون ۰۰۰۳) و {DWI} نمرات هسته عدسی، تالاموس، قشر، اندام خلفی کپسول داخلی (PLIC)، و ماده سفید پاراسنترال ۰۰۰۱-۰۰۱۳ (P =)، اما برای نمره غیر DWI تنها در ورمیس و یا ساقه مغز ترکیبی از لاک زدن: NAA ≥۰۲۵ یا DWI / ضریب نفوذ آشکار (ADC) اختلال سیگنال در {} PLIC 100٪ ویژگی و حساسیت برای نتیجه نتیجه گیری ضعیف شرایط Interobserver برای غیر DWI در هفته اول انجام می دادند را ضعیف توسط سه رادیولوژیست است در مورد حضور سیگنال غیر طبیعی در درون {} PLIC در ADC / تصاویر DWI و یا ارتفاع از لاک زدن: NAA بالا ۰۲۵ حساسیت بهبود یافته بدون کاهش ویژگی پیش آگهی {MRS} در ۱۹ بیمار، اما این نیاز اعتبار سنجی در یک گروه بزرگتر از نوزادان با {ع} که با هیپوترمی درمان شده
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله