» مقالات انگلیسی » Early infant {HIV} diagnosis and entry to {HIV} care cascade in Thailand: an observational study

Early infant {HIV} diagnosis and entry to {HIV} care cascade in Thailand: an observational studyشناسه مقاله
10.1016/S2352-3018(16)00045-X
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Early infant {HIV} diagnosis and entry to {HIV} care cascade in Thailand: an observational study

Authors: Wasna Sirirungsi and Woottichai Khamduang and Intira Jeannie Collins and Artit Pusamang and Pranee Leechanachai and Suchada Chaivooth and Nicole Ngo-Giang-Huong and Tanawan Samleerat

Journal: The Lancet {HIV}

Year: 2016

Abstract:

SummaryBackground Early infant diagnosis of {HIV} is crucial for timely initiation of antiretroviral therapy (ART) in infected children who are at high risk of mortality. Early infant diagnosis with dried blood spot testing was provided by the National {AIDS} Programme in Thailand from 2007. We report {ART} initiation and vital status in children with {HIV} after 7 years of rollout in Thailand. Methods Dried blood spot samples were collected from HIV-exposed children in hospitals in Thailand and mailed to the Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University, where {HIV} {DNA} was assessed with real-time {PCR} to establish {HIV} infection. We linked data from children with an {HIV} infection to the National {AIDS} Programme database to ascertain {ART} and vital status. Findings Between April 5, 2007, and Oct 1, 2014, 16 ۰۴۶ dried blood spot samples were sent from 8859 children in 364 hospitals in Thailand. Median age at first dried blood spot test was 2·۱ (IQR 1·۸–۲·۵) months. Of 7174 (81%) children with two or more samples, 223 (3%) were {HIV} positive (including five unconfirmed). Of 1685 (19%) children with one sample, 70 (4%) were unconfirmed positive. Of 293 (3%) children who were {HIV} positive, 220 (75%) registered for {HIV} care and 170 (58%) initiated ART. Median age at {ART} initiation decreased from 14·۲ months (IQR 10·۲–۲۵·۶) in 2007 to 6·۱ months (4·۲–۹·۲) in 2013, and the number of children initiating {ART} aged younger than 1 year increased from five (33%) of 15 children initiating {ART} in 2007 to ten (83%) of 12 initiating {ART} in 2013. 15 (9%) of 170 children who initiated {ART} died and 16 (32%) of 50 who had no {ART} record died. Interpretation Early infant diagnosis with dried blood spot testing had high uptake in primary care settings. Further improvement of linkage to {HIV} care is needed to ensure timely treatment of all children with an {HIV} infection. Funding None.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: نوزاد زودرس {HIV} تشخیص و ورود به {} HIV آبشار مراقبت در تایلند: نوع مطالعه مشاهده

نویسندگان: Wasna Sirirungsi and Woottichai Khamduang and Intira Jeannie Collins and Artit Pusamang and Pranee Leechanachai and Suchada Chaivooth and Nicole Ngo-Giang-Huong and Tanawan Samleerat

ژورنال: The Lancet {HIV}

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
سابقه تشخیص نوزاد زودرس {HIV} برای شروع به موقع از درمان ضد رترو ویروسی (ART) در کودکان آلوده که در معرض خطر بالای مرگ و میر تشخیص نوزاد زودرس با تست خون خشک شده هستند توسط ملی {ایدز} برنامه در تایلند از سال ۲۰۰۷ ارائه شد، بسیار مهم است ما گزارش {ART} شروع و وضعیت حیاتی در کودکان مبتلا به {HIV} پس از ۷ سال اجرای در روش تایلند نمونههای خون خشک شده از کودکان اچ آی وی در معرض در بیمارستان در تایلند جمع آوری شد و به دانشکده آسوشیتد علوم پزشکی، چیانگ مای از طریق پست دانشگاه، که در آن {HIV} {DNA} با زمان واقعی {PCR} به ایجاد {HIV} عفونت ما اطلاعات را از کودکان با {HIV} عفونت به پایگاه داده ملی {ایدز} برنامه مربوط به تعیین {ART} و حیاتی مورد بررسی قرار گرفت یافته ها وضعیت بین آوریل ۵ می ۲۰۰۷، و Oct 1، ۲۰۱۴، ۱۶ ۰۴۶ نمونه خون خشک شده از ۸۸۵۹ کودک در ۳۶۴ بیمارستان در سن تایلند ماد در ابتدا خشک آزمون نقطه خون ارسال شد ۲ · ۱ (IQR 1 · ۸/۲ بود · ۵) ماه ۷۱۷۴ (۸۱٪) کودکان را با دو یا چند نمونه، ۲۲۳ (۳٪) {HIV} مثبت (از جمله پنج تایید نشده) از ۱۶۸۵ (۱۹٪) کودکان با یک نمونه، ۷۰ (۴٪) تایید نشده مثبت بودند ۲۹۳ (۳٪) کودکان بودند {HIV} مثبت، ۲۲۰ (۷۵٪) ثبت نام برای {HIV} مراقبت و ۱۷۰ (۵۸ درصد) سن ART ماد در {ART} شروع کاهش از ۱۴ · ۲ ماه (IQR 10 · ۰۲/۲۵ · ۶) در سال ۲۰۰۷ به ۶ · ۱ ماه (۴ · ۲-۹ · ۲) در سال ۲۰۱۳ و تعداد فرزندان شروع {ART} ساله کمتر از ۱ سال از پنج (۳۳٪ افزایش یافته است) از ۱۵ کودک شروع {ART} در سال ۲۰۰۷ به ده (۸۳٪) از ۱۲ ابتدائی {ART} در سال ۲۰۱۳ ۱۵ (۹٪) از ۱۷۰ کودک که آغاز {ART} درگذشت و ۱۶ (۳۲٪) از ۵۰ هیچ {ART} رکورد حال درگذشت تفسیر تشخیص نوزاد زودرس با تست خون خشک شده جذب بالا در تنظیمات مراقبت های اولیه بودبهبود بیشتر از ارتباط به {} HIV مراقبت مورد نیاز است تا اطمینان حاصل شود درمان به موقع همه کودکان با {HIV} عفونت بودجه هیچ
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله