» مقالات انگلیسی » Dyadic co-regulation, affective intensity and infant’s development at 12 months: A comparison among extremely preterm and full-term dyads

Dyadic co-regulation, affective intensity and infant’s development at 12 months: A comparison among extremely preterm and full-term dyadsشناسه مقاله
10.1016/j.infbeh.2015.03.005
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Dyadic co-regulation, affective intensity and infant’s development at 12 months: A comparison among extremely preterm and full-term dyads

Authors: Alessandra Sansavini and Veronica Zavagli and Annalisa Guarini and Silvia Savini and Rosina Alessandroni and Giacomo Faldella

Journal: Infant Behavior and Development

Year: 2015

Abstract:

Abstract Extremely low gestational age children (ELGA, born below 28 weeks of GA) represent the most at-risk preterm group in terms of survival, developmental sequelae and rates of impairment and cognitive delays. However, the impact of an extremely preterm birth on mother–infant co-regulation and affective intensity which may affect early infant’s development has not been investigated. Based on a relational dynamic system approach, our study aimed to investigate the quality of co-regulation and affective intensity during spontaneous play interaction in 20 mother–infant {ELGA} dyads compared to 20 full-term (FT) dyads at 12 months (corrected age for {ELGA} infants). Relationships between the quality of dyadic co-regulation and the infant’s level of cognitive, motor and language development were also investigated. The quality of dyadic co-regulation was assessed using the Revised Relational Coding System (R-RCS) by Fogel et al. (2003), the mothers’ and infants’ affective intensity was coded using a coding system by Lunkenheimer, Olson, Hollenstein, Sameroff, and Winter (2011). Infants’ development was assessed using the Bayley Scales (BSID-III, 2006). With respect to {FT} dyads, {ELGA} dyads were characterised by less frequent symmetric and more frequent unilateral co-regulation patterns and by less positive and more neutral affective intensity of both infants and mothers. Cognitive, motor and language scores were lower in {ELGA} infants than in {FT} infants. Symmetrical co-regulation was related to motor scores in {ELGA} infants, and to cognitive scores in {FT} infants. Our findings contribute to the literature by demonstrating the difficulties of {ELGA} mother–infant dyads at 12 months in sharing the symmetric co-regulation and positive affective intensity and how symmetric co-regulation is strictly related to motor development in {ELGA} infants. Based on these findings, intervention programmes to foster joint attention, active involvement and positive affective intensity in {ELGA} dyads and infants’ development in the first year of life should be designed.

Keywords: Mother–infant interaction, Dyadic co-regulation, Extremely preterm birth, Early affective cognitive, Linguistic and motor development

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: دوتایی شرکت تنظیم، شدت عاطفی و تکامل نوزاد در ۱۲ ماه: مقایسه میان بسیار زودرس و ترم زوج

نویسندگان: Alessandra Sansavini and Veronica Zavagli and Annalisa Guarini and Silvia Savini and Rosina Alessandroni and Giacomo Faldella

ژورنال: Infant Behavior and Development

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
چکیده بسیار کم کودکان سن حاملگی (ELGA، متولد زیر ۲۸ هفته GA) نشان دهنده گروه زودرس ترین در معرض خطر از نظر بقا، عوارض توسعه و نرخ اختلال و تاخیر شناختی با این حال، تاثیر یک تولد بسیار زودرس در مادر نوزاد همکاری مقررات و شدت عاطفی که ممکن است تکامل نوزاد اوایل تاثیر می گذارد بررسی شده است نه بر اساس یک رویکرد سیستم پویا رابطه، مطالعه ما با هدف بررسی کیفیت از شرکت تنظیم و شدت عاطفی در طول تعامل بازی خود به خود در ۲۰ مادر و نوزاد {ELGA } زوج در مقایسه با ۲۰ ترم (FT) زوج بعد از ۱۲ ماه (سن اصلاح شده برای {ELGA} نوزادان) روابط بین کیفیت زوجی شرکت، سازمان و سطح نوزاد از شناخت، حرکتی و زبان نیز مورد بررسی کیفیت شد دوتایی شرکت مقررات استفاده از تجدید نظر در رابطه با برنامه نویسی سیستم (R-RCS) توسط فوگل و همکاران (۲۰۰۳) انجام شد، مادر و نوزادان شدت عاطفی استفاده از یک سیستم برنامه نویسی توسط Lunkenheimer، اولسون، Hollenstein، Sameroff و زمستان کدگذاری شد توسعه (۲۰۱۱) نوزاد با استفاده از فلس بیلی (BSID-III، ۲۰۰۶) با توجه به {FT} زوج مورد بررسی قرار گرفت، {ELGA} زوج های متقارن کمتر و الگوهای همکاری مقررات یکجانبه بیشتر و کمتر مثبت و مشخص شد شدت عاطفی خنثی تر از هر دو نوزادان و مادران شناختی، نمرات موتور و زبان در {ELGA} نوزادان کمتر از بود {FT} نوزاد متقارن شرکت مقررات مربوط به نمرات موتور در {ELGA} نوزادان و به نمرات شناختی در {FT } نوزاد یافته های ما را با نشان دادن مشکلات {ELGA} زوج مادر و نوزاد بعد از ۱۲ ماه در به اشتراک گذاری متقارن شرکت مقررات و شدت عاطفی مثبت و چگونه متقارن شرکت مقررات به ادبیات کمک صرفا مربوط به رشد حرکتی در است {ELGA} نوزادانبر اساس این یافته، برنامه های مداخله ای به منظور ترویج توجه مشترک، مشارکت فعال و شدت عاطفی مثبت در {} ELGA زوج و توسعه نوزادان در سال اول زندگی باید طراحی شود
کلمات کلیدی:   تعامل مادر و نوزاد، زوجی شرکت تنظیم، تولد زودرس بسیار، در اوایل عاطفی رشد شناختی، زبانی و موتور

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله