» مقالات انگلیسی » Dual role of cerebral blood flow in regional brain temperature control in the healthy newborn infant

Dual role of cerebral blood flow in regional brain temperature control in the healthy newborn infantشناسه مقاله
10.1016/j.ijdevneu.2014.05.010
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Dual role of cerebral blood flow in regional brain temperature control in the healthy newborn infant

Authors: Sachiko Iwata and Ilias Tachtsidis and Sachio Takashima and Toyojiro Matsuishi and Nicola J. Robertson and Osuke Iwata

Journal: International Journal of Developmental Neuroscience

Year: 2014

Abstract:

Abstract Small shifts in brain temperature after hypoxia–ischaemia affect cell viability. The main determinants of brain temperature are cerebral metabolism, which contributes to local heat production, and brain perfusion, which removes heat. However, few studies have addressed the effect of cerebral metabolism and perfusion on regional brain temperature in human neonates because of the lack of non-invasive cot-side monitors. This study aimed (i) to determine non-invasive monitoring tools of cerebral metabolism and perfusion by combining near-infrared spectroscopy and echocardiography, and (ii) to investigate the dependence of brain temperature on cerebral metabolism and perfusion in unsedated newborn infants. Thirty-two healthy newborn infants were recruited. They were studied with cerebral near-infrared spectroscopy, echocardiography, and a zero-heat flux tissue thermometer. A surrogate of cerebral blood flow (CBF) was measured using superior vena cava flow adjusted for cerebral volume (rSVC flow). The tissue oxygenation index, fractional oxygen extraction (FOE), and the cerebral metabolic rate of oxygen relative to rSVC flow (CMRO2 index) were also estimated. A greater rSVC flow was positively associated with higher brain temperatures, particularly for superficial structures. The {CMRO2} index and rSVC flow were positively coupled. However, brain temperature was independent of {FOE} and the {CMRO2} index. A cooler ambient temperature was associated with a greater temperature gradient between the scalp surface and the body core. Cerebral oxygen metabolism and perfusion were monitored in newborn infants without using tracers. In these healthy newborn infants, cerebral perfusion and ambient temperature were significant independent variables of brain temperature. {CBF} has primarily been associated with heat removal from the brain. However, our results suggest that {CBF} is likely to deliver heat specifically to the superficial brain. Further studies are required to assess the effect of cerebral metabolism and perfusion on regional brain temperature in low-cardiac output conditions, fever, and with therapeutic hypothermia.

Keywords: Cerebral blood flow, Cerebral metabolic rate of oxygen, Near-infrared spectroscopy, Brain temperature, Thermogenesis

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: نقش دوگانه جریان خون مغزی در کنترل درجه حرارت مغز منطقه ای در نوزاد تازه متولد شده سالم

نویسندگان: Sachiko Iwata and Ilias Tachtsidis and Sachio Takashima and Toyojiro Matsuishi and Nicola J. Robertson and Osuke Iwata

ژورنال: International Journal of Developmental Neuroscience

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
چکیده تغییرات کوچک در دمای مغز پس از هیپوکسی-ایسکمی را تحت تاثیر قرار زنده ماندن سلولها عوامل اصلی درجه حرارت مغز سوخت و ساز بدن مغزی، که منجر به تولید حرارت محلی، و پرفیوژن مغز، که با این حال حذف گرما، مطالعات کمی اثر سوخت و ساز بدن مغزی و خونرسانی پرداخته اند در دما در مغز منطقه در نوزادان انسان به دلیل عدم مانیتور تخت سمت غیر تهاجمی این مطالعه با هدف (من) برای تعیین ابزار نظارت غیر تهاجمی از سوخت و ساز بدن مغزی و پرفیوژن با ترکیب طیف سنجی مادون قرمز نزدیک و اکوکاردیوگرافی، و (ب) بررسی وابستگی دما در مغز بر متابولیسم مغزی و خونرسانی در نوزادان تازه متولد unsedated سی و دو نوزاد سالم انتخاب شدند آنها با مغزی طیف سنجی مادون قرمز نزدیک، اکوکاردیوگرافی بررسی شدند، و یک بافت شار صفر حرارت دماسنج یک جانشین از جریان خون مغزی (CBF) با استفاده از اجوف برتر جریان کاوا تنظیم برای حجم مغزی (جریان rSVC) شاخص اکسیژن بافت ها، استخراج اکسیژن کسری (FOE)، و میزان سوخت و ساز مغزی اکسیژن نسبت به rSVC جریان (شاخص CMRO2) اندازه گیری شد همچنین تخمین زده بودند که بیشتر جریان rSVC مثبت با درجه حرارت مغز بالاتر، به ویژه برای سازه های سطحی از {CMRO2} شاخص و rSVC جریان مثبت با این حال همراه شد همراه بود، دمای مغز مستقل از {دشمن} و {CMRO2} شاخص دمای محیط خنک با بیشتر همراه بود گرادیان دما بین سطح پوست سر و هسته بدن مغزی متابولیسم اکسیژن و خونرسانی در نوزادان تازه متولد بدون استفاده از ردیاب در این نوزادان تازه متولد سالم تحت نظر قرار گرفتند، پرفیوژن مغزی و دمای محیط متغیر مستقل قابل توجهی از دمای مغز {CBF} در درجه اول با حرارت همراه بوده است شد حذف از مغزبا این حال، نتایج ما نشان می دهد که {CBF} به احتمال زیاد به ارائه گرما به طور خاص به مطالعات بیشتر مغز سطحی برای بررسی اثر سوخت و ساز بدن مغزی و خونرسانی در دما در مغز منطقه ای در کم قلبی شرایط خروجی، تب، و با هیپوترمی درمانی مورد نیاز
کلمات کلیدی:   جریان خون مغزی، مغزی میزان سوخت و ساز اکسیژن، طیف سنجی مادون قرمز نزدیک، دمای مغز، گرمازایی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله