» مقالات انگلیسی » Diversification alimentaire : l’information disponible sur Internet est-elle en accord avec les recommandations des sociétés savantes ?

Diversification alimentaire : l’information disponible sur Internet est-elle en accord avec les recommandations des sociétés savantes ?شناسه مقاله
10.1016/j.arcped.2016.04.017
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Diversification alimentaire : l’information disponible sur Internet est-elle en accord avec les recommandations des sociétés savantes ?

Authors: T. Banti and A. Carsin and B. Chabrol and A. Fabre

Journal: Archives de Pédiatrie

Year: 2016

Abstract:

SummaryIntroduction The Internet provides easy access to information on health, but the quality and validity of this information are variable. Objectives To evaluate the quality of websites and the information provided on the timing and consequences of food diversification for infants. Materials and methods We analyzed the websites addressing infant food diversification that appeared on the first two pages of the search engines Google, Yahoo, and Bing. The websites were selected from four different queries. We initially assessed (a) the structure of the websites with two instruments (the Criteria for Assessing the Quality of Health Information on the Internet (HITI) and NetScoring) and (b) the presence of certification (quality label Health on the Net [HON] Code). Secondly, we evaluated the content of the websites concerning the time of introducing five classes of foods (gluten, fat, allergenic foods, solid foods, and animal protein), the duration of breastfeeding, and four potential consequences of food diversification (allergy, nutritional, autoimmune, and cardiovascular). Our repository was based on the most recent recommendations of the French Society of Pediatrics published in 2008. Results In all, 19 websites were included. Six of 19 websites scored above average on the two instruments (average: 131.26/312 with NetScoring and 46.73/104 with HITI). No correlation was observed between the referencing of websites analyzed and the notes obtained with both instruments. A majority of the websites analyzed were consistent with the recommendation favoring breast milk (100%), the age of introducing meat proteins (74%), and the age of introducing gluten (63%). A majority of the websites disagreed on the age of introducing solid foods (16%). As four consequences, only the risk of allergy (63%) was cited by a majority of the sites. There was a small nonsignificant correlation between the results obtained for the website about introducing solid foods and the results obtained for the websites analyzed with the NetScoring and {HITI} instruments (Pearson coefficient 41%, p = 0.07). Conclusion The websites were in partial agreement with the French recommendations. To date, the pediatrician remains the main actor in guiding parents on food diversification.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: تنوع ALIMENTAIRE: اطلاعات L’disponible sur اینترنت EST-ال EN مطابق AVEC له recommandations DES sociétés savantes؟

نویسندگان: T. Banti and A. Carsin and B. Chabrol and A. Fabre

ژورنال: Archives de Pédiatrie

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
SummaryIntroduction اینترنت فراهم می کند دسترسی آسان به اطلاعات بر سلامت است، اما کیفیت و اعتبار این اطلاعات اهداف متغیر برای ارزیابی کیفیت وب سایت و اطلاعات ارائه شده در زمان و عواقب ناشی از تنوع غذا برای نوزادان مواد و روش ها ما تجزیه و تحلیل وب سایت پرداختن هستند تنوع غذایی نوزاد که در دو صفحه اول موتورهای جستجو گوگل، یاهو و بینگ وب سایت از چهار نمایش داده شد مختلف انتخاب شدند ما در ابتدا یک ساختار وب سایت ها با دو ابزار (معیار برای ارزیابی کیفیت ارزیابی ظاهر شد بهداشت اطلاعات در اینترنت (هیتی) و NetScoring) و (ب) حضور گواهینامه (برچسب کیفیت بهداشت بر روی شبکه HON کد) در مرحله دوم، ما محتوای وب سایت مربوط به زمان معرفی پنج کلاس از مواد غذایی (ارزیابی گلوتن، چربی، غذاهای آلرژی زا، غذاهای جامد، و پروتئین حیوانی)، طول مدت تغذیه با شیر مادر، و چهار عواقب بالقوه تنوع غذایی (آلرژی، تغذیه، خود ایمنی، و قلب و عروق) انبار در توصیه های اخیر از جامعه فرانسه بود اطفال در سال ۲۰۰۸ نتایج در همه منتشر شده، ۱۹ وب سایت شامل شش تن از ۱۹ وب سایت های بالاتر از متوسط ​​در دو ابزار به ثمر رساند (به طور متوسط: ۱۳۱۲۶/۳۱۲ با NetScoring و ۴۶۷۳/۱۰۴ با هیتی) بدون ارتباط بین مرجع از وب سایت تجزیه و تحلیل و مشاهده شد یادداشت به دست آمده با هر دو ابزار اکثریت از وب سایت های مورد تجزیه و تحلیل مطابق با شیر توصیه طرفدار پستان (۱۰۰ درصد)، سن معرفی پروتئین گوشت (۷۴٪)، و سن معرفی گلوتن (۶۳٪) اکثریت وب سایت بر روی سن از معرفی غذاهای جامد (۱۶٪) به عنوان چهار عواقب، تنها خطر ابتلا به آلرژی (۶۳٪) مخالف با اکثریت از سایت های ذکر شده بودهمبستگی قابل ملاحظه کوچک بین نتایج بدست آمده برای وب سایت در مورد معرفی غذاهای جامد و نتایج به دست آمده برای وب سایت با NetScoring و {هیتی} ابزار (ضریب همبستگی پیرسون ۴۱٪، P = 007) نتیجه گیری تجزیه و تحلیل وب سایت در شرایط نسبی بود وجود دارد با توصیه های فرانسه تا به امروز، پزشک متخصص اطفال بازیگر اصلی در هدایت پدر و مادر در تنوع مواد غذایی باقی مانده است
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله