» مقالات انگلیسی » Diverse etiologies manifesting auditory neuropathy characteristics from infants with profound hearing loss and clinical implications

Diverse etiologies manifesting auditory neuropathy characteristics from infants with profound hearing loss and clinical implicationsشناسه مقاله
10.1016/j.ijporl.2016.04.013
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Diverse etiologies manifesting auditory neuropathy characteristics from infants with profound hearing loss and clinical implications

Authors: Shin Hye Kim and Hyun Seok Choi and Young Eun Han and Byung Yoon Choi

Journal: International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology

Year: 2016

Abstract:

AbstractObjective Auditory neuropathy spectrum disorder (ANSD) is a hearing disorder with impaired signal transmission from the inner ear to the brain. The electrophysiological characteristics of auditory neuropathy (AN characteristics) are marked with presence of otoacoustic emissions (OAE) or cochlear microphonics (CM) in the absence of auditory brainstem response (ABR). This study aimed to review etiologies related to {AN} characteristics from infants with profound hearing loss (HL), either unilaterally or bilaterally. Study design Prospective cohort study for thirty infants with prelingual profound HL. Methods ABR, OAE, and/or {CM} were analyzed to identify electrophysiological characteristics. Temporal bone computed tomography and/or internal acoustic canal magnetic resonance imaging were reviewed to identify anatomical abnormalities. The electrophysiological characteristics and cochlear nerve status were analyzed according to the laterality of deafness (unilateral vs bilateral). Results Among the total 41 ears (from 30 infants) with profound HL, 13 ears (7 (36.8%) of 19 ears with unilateral {HL} and 6 (27.3%) of 22 ears associated with bilateral HL) showed {AN} characteristics (37.1%), and 21 ears showed cochlear nerve deficiency (CND) (51.2%). {AN} characteristics was detected about two times more frequently in cases with {CND} (38.1%) than with anatomically normal cochlear nerve (20.0%), the difference not reaching a statistical significance probably due to a small sample size. Detection of {AN} characteristics did not differ between unilateral and bilateral profound HL, even though presence of {CND} was more frequently detected in cases with unilateral profound {HL} than with bilateral cases. There were at least five types of etiologies related to {AN} characteristics in 13 ears (from 10 infants) in our series depending on the laterality of deafness and presence of CND. Conclusions This study demonstrates that there were diverse etiologies related to {AN} characteristics from infants with unilateral or bilateral profound HL. Association between {CND} and {AN} characteristics is suggestive but not solid at this moment and {AN} characteristics is not a fully penetrant feature of CND.

Keywords: Auditory neuropathy, Electrophysiological characteristics, Hearing loss, Infant, Cochlear nerve deficiency

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: علل گوناگون تجلی ویژگی های نوروپاتی شنوایی از نوزادان با افت شنوایی عمیق و پیامدهای بالینی

نویسندگان: Shin Hye Kim and Hyun Seok Choi and Young Eun Han and Byung Yoon Choi

ژورنال: International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
خلاصههدف شنوایی اختلال طیف نوروپاتی (ANSD) یک اختلال شنوایی با انتقال سیگنال اختلال از گوش داخلی به مغز ویژگی های الکتروفیزیولوژیک نوروپاتی شنوایی (AN ویژگی) با حضور گسیلهای صوتی گوش (OAE) و یا انعکاس صدای کار کردن ماشین الات در میکروفن حلزون (CM) در مشخص شده است عدم وجود پاسخ شنوایی ساقه مغز (ABR) هدف از این مطالعه بررسی علل مربوط به {} ویژگی از نوزادان دارای افت شنوایی عمیق (HL)، یا به طور یک جانبه و یا دو طرفه طراحی مطالعه مطالعه کوهورت آینده نگر برای سی نوزادان با prelingual عمیق HL روش ABR، OAE، و / یا {CM} تجزیه و تحلیل برای شناسایی ویژگی های الکتروفیزیولوژیک زمانی استخوان توموگرافی کامپیوتری و / یا کانال صوتی تصویربرداری رزونانس مغناطیسی داخلی برای شناسایی اختلالات آناتومیک ویژگی های الکتروفیزیولوژیک و وضعیت عصب حلزونی با توجه به سمت ناشنوایی تجزیه و تحلیل شد (یک طرفه بررسی شد در مقابل دو طرفه) نمایش نتایج: از میان کل ۴۱ گوش (از ۳۰ نوزاد) با HL عمیق، ۱۳ گوش (۷ (۳۶۸٪) از ۱۹ گوش با یکجانبه {HL} و ۶ (۲۷۳٪) از ۲۲ گوش با دو طرفه) نشان داد { } ویژگی (۳۷۱٪) و ۲۱ گوش نشان داد کمبود عصب حلزونی (CND) (512٪) {} ویژگی های حدود دو برابر بیشتر در موارد با {CND} (381٪) نسبت به عصب حلزونی آناتومی بدن انسان نرمال (تشخیص داده شد ۲۰۰٪)، تفاوت رسیدن به یک اهمیت آماری احتمالا به خاطر تشخیص اندازه نمونه کوچک از {} ​​ویژگی را بین HL عمیق طرفه و دو طرفه متفاوت نیست، حتی اگر حضور {CND} بیشتر در موارد یکجانبه عمیق تشخیص داده شد {HL} از با موارد دو طرفه بود حداقل پنج نوع از علل مربوط به {} ویژگی در ۱۳ گوش (از ۱۰ نوزاد) در مجموعه ما بسته به سمت ناشنوایی و حضور CND وجود داردنتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که علل گوناگون مربوط به {} ویژگی از نوزادان با طرفه یا دو طرفه عمیق انجمن HL بین {CND} و {} ویژگی وجود دارد مطرح اما در این لحظه و {} ویژگی های جامد است به طور کامل نمی از ویژگی های مایع نافذ از CND
کلمات کلیدی:   نوروپاتی شنوایی، ویژگی های الکتروفیزیولوژیک، از دست دادن، نوزاد شنوایی، نقص عصب حلزونی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله