» مقالات انگلیسی » Diagnóstico das deformidades cranianas sinostóticas e não‐sinostóticas em bebês: uma revisão para pediatras

Diagnóstico das deformidades cranianas sinostóticas e não‐sinostóticas em bebês: uma revisão para pediatrasشناسه مقاله
10.1016/j.rpped.2016.01.004
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Diagnóstico das deformidades cranianas sinostóticas e não‐sinostóticas em bebês: uma revisão para pediatras

Authors: Enrico Ghizoni and Rafael Denadai and Cesar Augusto Raposo‐Amaral and Andrei Fernandes Joaquim and Helder Tedeschi and Cassio Eduardo Raposo‐Amaral

Journal: Revista Paulista de Pediatria

Year: 2016

Abstract:

ResumoObjetivo Revisar o atendimento integral atual de craniossinostose não sindrômica e deformidade craniana não sinostótica e oferecer uma visão global dessas condições craniofaciais. Fonte de dados A revisão foi feita nas bases de dados PubMed, SciELO e Lilacs e sem restrições de tempo ou idioma. Artigos relevantes foram selecionados para a revisão. Síntese dos dados Foram incluídas a anatomia e a fisiologia do desenvolvimento normal do crânio em crianças, discutidas nuances relacionadas à nomenclatura, epidemiologia, etiologia e ao tratamento das formas mais comuns de craniossinostose não sindrômica. Também foram discutidos os critérios clínicos para o diagnóstico diferencial entre deformidades posicionais e craniossinostose não sindrômica. Deram‐se aos pediatras subsídios para um diagnóstico clínico rápido e seguro. Se deformidades posicionais forem diagnosticadas com precisão, elas podem ser tratadas com sucesso por meio da modificação do comportamento. Dúvidas de diagnóstico e pacientes portadores de craniossinostose devem ser encaminhados imediatamente a um centro multidisciplinar craniofacial. Conclusões Os pediatras estão na vanguarda do diagnóstico de pacientes com deformidades cranianas. Assim, é de suma importância que reconheçam deformidades cranianas sutis, pois elas podem estar relacionadas à fusão prematura das suturas cranianas. AbstractObjective To review the current comprehensive care for nonsyndromic craniosynostosis and nonsynostotic cranial deformity and to offer an overall view of these craniofacial conditions. Data source The review was conducted in the PubMed, SciELO, and {LILACS} databases without time or language restrictions. Relevant articles were selected for the review. Data synthesis We included the anatomy and physiology of normal skull development of children, discussing nuances related to nomenclature, epidemiology, etiology, and treatment of the most common forms of nonsyndromic craniosynostosis. The clinical criteria for the differential diagnosis between positional deformities and nonsyndromic craniosynostosis were also discussed, giving to the pediatrician subsidies for a quick and safe clinical diagnosis. If positional deformity is accurately diagnosed, it can be treated successfully with behavior modification. Diagnostic doubts and craniosynostosis patients should be referred straightaway to a multidisciplinary craniofacial center. Conclusions Pediatricians are in the forefront of the diagnosis of patients with cranial deformities. Thus, it is of paramount importance that they recognize subtle cranial deformities as it may be related to premature fusion of cranial sutures.

Keywords: ‐chaveAnormalidades craniofaciais, Craniossinostose, Diagnóstico, Pediatras, Craniofacial abnormalities, Craniosynostosis, Diagnosis, Pediatricians

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: Diagnóstico DAS deformidades cranianas sinostóticas E NAO-sinostóticas bebês EM: pediatras اوما revisão برای

نویسندگان: Enrico Ghizoni and Rafael Denadai and Cesar Augusto Raposo‐Amaral and Andrei Fernandes Joaquim and Helder Tedeschi and Cassio Eduardo Raposo‐Amaral

ژورنال: Revista Paulista de Pediatria

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
ResumoObjetivo Revisar O atendimento جدایی ناپذیر atual د craniossinostose NAO sindrômica E deformidade craniana NAO sinostótica E oferecer اوما visão dessas condições craniofaciais فونته د dados revisão FOI feita NAS پایگاه جهانی د dados مطالعه، SciELO الکترونیکی یاس E SEM restrições د سرعت OU idioma Artigos relevantes foram selecionados برای یک revisão Síntese DOS dados Foram incluídas EA anatomia fisiologia desenvolvimento طبیعی انجام جمجمه اونا crianças، discutidas تفاوت های ظریف relacionadas à nomenclatura، epidemiologia، etiologia E AO tratamento DAS formas آسیای میانه comuns د craniossinostose NAO sindrômica Também foram discutidos سیستم عامل critérios clínicos پارا O diagnóstico diferencial انتر deformidades posicionais E craniossinostose NAO sindrômica Deram-SE AOS pediatras subsídios برای UM diagnóstico کلینیکو RAPIDO E Seguro در سه deformidades posicionais forem diagnosticadas کام precisão، ها Elas podem سرین tratadas کام sucesso پور میو دا modificação انجام comportamento Dúvidas د diagnóstico E pacientes portadores د craniossinostose devem سرین encaminhados imediatamente ام سنترو multidisciplinar سر و صورت pediatras Conclusões سیستم عامل estão NA vanguarda انجام diagnóstico د pacientes کام deformidades cranianas عاصم، E DE SUMA importância فونز reconheçam deformidades cranianas sutis ها، POIs ها Elas podem ESTAR relacionadas à fusão prematura DAS suturas cranianas خلاصههدف برای بررسی مراقبت جامع فعلی برای craniosynostosis سندرمی و تغییر شکل جمجمه nonsynostotic و ارائه یک نمای کلی از این منبع شرایط داده سر و صورت بررسی در مطالعه، SciELO و {یاس} پایگاه داده انجام شد بدون زمان و یا زبان محدودیت مقالات مربوط به بررسی انتخاب شدندسنتز داده ما شامل آناتومی و فیزیولوژی توسعه جمجمه طبیعی کودکان، بحث در مورد تفاوت های ظریف مربوط به نامگذاری، اپیدمیولوژی، اتیولوژی و درمان شایع ترین اشکال از craniosynostosis سندرمی بالینی تشخیص افتراقی بین ناهنجاری های موضعی و craniosynostosis سندرمی نیز بحث، دادن به یارانه پزشک متخصص اطفال برای تشخیص بالینی سریع و امن اگر تغییر شکل موضعی به دقت تشخیص داده شود، می توان آن را با موفقیت با اصلاح رفتار شک و تردید تشخیصی درمان و بیماران craniosynostosis باید رک و بی پرده به سر و صورت چند رشته ای نتیجه گیری مرکز اطفال اشاره در خط مقدم هستند تشخیص بیماران مبتلا به ناهنجاری جمجمه بنابراین، آن را از بالاترین اهمیت این است که آنها تغییر شکل جمجمه ظریف را به عنوان ممکن است به همجوشی زودرس بخیه جمجمه مربوط
کلمات کلیدی:   -chaveAnormalidades craniofaciais، Craniossinostose، Diagnóstico، Pediatras، اختلالات سر و صورت، Craniosynostosis، تشخیص، متخصص اطفال

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله