» مقالات انگلیسی » Development and validation of an analytical method for the determination of arsenic, cadmium and lead content in powdered infant formula by means of quadrupole Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry

Development and validation of an analytical method for the determination of arsenic, cadmium and lead content in powdered infant formula by means of quadrupole Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometryشناسه مقاله
10.1016/j.foodcont.2014.03.049
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Development and validation of an analytical method for the determination of arsenic, cadmium and lead content in powdered infant formula by means of quadrupole Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry

Authors: A. Sorbo and A.C. Turco and M. Di Gregorio and L. Ciaralli

Journal: Food Control

Year: 2014

Abstract:

Abstract Cadmium (Cd), lead (Pb) and arsenic (As) can enter the food chain through the environment and/or as a consequence of the manufacturing process making foodstuffs the main human exposure route to these chemical elements. The risk associated with this exposure is of such a big concern for human health that the European Food Safety Agency recommends to reduce the exposure to Cd and Pb so as to protect especially vulnerable subgroups of population (e.g., infants). Therefore, the setting of new maximum levels (MLs) for chemical elements in infant formulae (e.g., for Cd) or the reconsideration of the existing {ML} for Pb is under discussion. On this basis, the availability of analytical methods, precise, accurate and sensitive enough to quantify low concentration values, is a key point especially for official control laboratories that have to state the sample compliance using a fully validated method with an associated uncertainty compliant with the requirements specified in the pertinent regulations. This work describes the development and validation of an analytical method to quantify As, Cd and Pb in powdered infant formulae based on animal protein at values of concentration close to the {MLs} that are likely to be set. The results obtained make the method suitable for a precise and accurate determination of these chemical elements at these low concentration values. In particular, the results for limit of quantification (LoQ) were respectively (μg kg−۱): As 6.2, Cd 1.2 and Pb 4.5. While for the recovery rates the following percentages were obtained: As 105%, Cd 98% and Pb 108%. The expanded uncertainties were found extremely satisfactory (Cd 13% and Pb 19%). The LoQ and the uncertainty for Pb meet the requirements set in Commission Regulation (EC) No. 333/2007 and following amendments being lower than the maximum values allowed. Even for Cd the expanded uncertainty resulted adequate in relation with the low concentration considered.

Keywords: Heavy metals, Infant formula, Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, Maximum level, Commission Regulation (EU) No. 836/2011, Commission Regulation (EC) No. 1881/2006

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: توسعه و اعتبار یک روش تحلیلی برای تعیین آرسنیک، کادمیوم و سرب در فرمول نوزاد پودر با استفاده از چهار قطبی القایی پلاسمای جفت طیف سنجی جرمی

نویسندگان: A. Sorbo and A.C. Turco and M. Di Gregorio and L. Ciaralli

ژورنال: Food Control

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
چکیده کادمیوم (CD)، سرب (Pb) و آرسنیک (ع) می توانید زنجیره غذایی از طریق محیط را وارد کنید و / یا به عنوان یک نتیجه از فرآیند تولید ساخت مواد غذایی مسیر مواجهه انسان اصلی به این عناصر شیمیایی خطر مرتبط با این قرار گرفتن در معرض از چنین یک نگرانی بزرگ برای سلامت انسان که آژانس ایمنی مواد غذایی اروپا توصیه برای کاهش قرار گرفتن در معرض سرب تا که به محافظت از زیر گروه آسیب پذیر از جمعیت (به عنوان مثال، نوزادان) بنابراین، تنظیم حداکثر سطح جدید (MLS) برای عناصر شیمیایی در فرمول نوزاد (به عنوان مثال، برای سی دی) یا بازنگری در {ML} موجود برای سرب مورد بحث بر این اساس، در دسترس بودن روش های تحلیلی، دقیق، دقیق و به اندازه کافی برای تعیین کمیت ارزش غلظت کم حساس، یک کلید است اشاره به ویژه برای آزمایشگاه های کنترل رسمی که به حالت انطباق نمونه با استفاده از روش به طور کامل معتبر با عدم قطعیت همراه سازگار با الزامات مشخص شده در مقررات مربوط به این کار را توصیف توسعه و اعتبار یک روش تحلیلی برای تعیین کمیت به عنوان، CD و سرب در فرمول نوزاد پودر بر اساس پروتئین حیوانی در مقادیر غلظت نزدیک به {MLS} که به احتمال زیاد به نتایج به دست آمده تنظیم شود را روش مناسب برای تعیین دقیق و صحیح از این عناصر شیمیایی در این ارزش غلظت کم به طور خاص، نتایج برای حد مقدار (LOQ) بود (کیلوگرم-۱ میکروگرم): به عنوان ۶۲، CD 12 و سرب ۴۵ در حالی که برای نرخ بازیابی درصد زیر به دست آمد: به عنوان ۱۰۵٪، سی دی ۹۸٪ و سرب ۱۰۸٪ عدم قطعیت گسترش دادند پیدا شده است بسیار رضایت بخش (CD 13٪ و سرب ۱۹٪) و LOQ و عدم قطعیت سرب دیدار با الزامات تعیین شده در کمیسیون مقررات (EC) بدون ۳۳۳/۲۰۰۷ و اصلاحات پس از بودن کمتر از حداکثر مقادیر مجازحتی برای CD عدم قطعیت گسترش در رابطه با غلظت پایین در نظر گرفته کافی
کلمات کلیدی:   فلزات سنگین، شیر خشک نوزاد، جفتی القایی پلاسما طیف سنجی جرمی، سطح حداکثر، کمیسیون مقررات (اتحادیه اروپا) شماره ۸۳۶/۲۰۱۱، کمیسیون مقررات (EC) شماره ۱۸۸۱/۲۰۰۶

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله