» مقالات انگلیسی » Defectos congénitos en recién nacidos y fetos procedentes de interrupción del embarazo tras diagnóstico prenatal en el período 1982-2009

Defectos congénitos en recién nacidos y fetos procedentes de interrupción del embarazo tras diagnóstico prenatal en el período 1982-2009شناسه مقاله
10.1016/j.medcli.2012.05.021
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Defectos congénitos en recién nacidos y fetos procedentes de interrupción del embarazo tras diagnóstico prenatal en el período 1982-2009

Authors: Amparo Sanchis Calvo and Esther Roselló-Sastre and Beatriz Marcos Puig and Reyes Balanzá Chancosa and María Luisa Pérez Ebri and Inmaculada Alcover Barrachina and Natalia Camarasa Lillo and Eva Bermejo-Sánchez and Jorge Escandón Alvarez

Journal: Medicina Clínica

Year: 2013

Abstract:

ResumenFundamento y objetivo El estudio de la frecuencia de los defectos congénitos (DC) requiere incluir interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) por {DC} y evaluar los factores que influyen en aquella. Pacientes y método Serie consecutiva de 517 recién nacidos (RN) y 202 {IVE} con {DC} en 38.191 nacimientos entre 1982-2009. Resultados La frecuencia media de {RN} con {DC} es 13,54‰ y la de {RN} + {IVE} por {DC} de 18,73‰. Los {DC} aislados suponen el 61,12% en {RN} y el 52,17% en IVE. El 18,37% de los {DC} en {RN} y el 40,58% en {IVE} son sindrómicos. La media de edad gestacional en {IVE} es 17,92 semanas. La frecuencia global de anencefalia es 2,62 y 6,77 por 10.000, respectivamente, en {RN} y en {RN} + IVE. La de la espina bífida es 3,14 y 5,99 por 10.000, respectivamente. La frecuencia global de síndrome de Down es 10,74 por 10.000 {RN} y 22,14 por 10.000 {RN} + IVE. El porcentaje de madres extranjeras en nuestra maternidad alcanza el 35,9% en 2009. La media de edad materna asciende significativamente a lo largo del tiempo. Conclusiones Observamos una disminución estadísticamente significativa de {DC} en RN, pero no en su concepción. No detectamos prevención primaria de anencefalia ni espina bífida. El descenso de síndrome de Down en {RN} no alcanza significación estadística. La diversidad étnica y la mayor edad materna pueden estar modificando la frecuencia. El 53% de los casos (RN + IVE) con {DC} del trienio 2007-2009 fueron IVE. Se precisa el estudio completo de {IVE} por {DC} para ofrecer consejo reproductivo. Background and objective The study of congenital defects (CD) must include termination of pregnancy (TOP) for {CD} and evaluate risk factors that modify their frequency. Patients and methods Consecutive series of 517 newborn and 202 {TOP} with {CD} among 38,191 childbirths, between 1982-2009 years. Results The mean frequency for newborns with {CD} is 13.54‰ and for newborn and {TOP} with {CD} is 18.73‰. Single {CD} are 61.12% in newborns and 52.17% in TOP. The 18.37% of {CD} in newborn and 40.58% of {TOP} are syndromic. Mean gestational age for {TOP} is 17.92 weeks. Overall frequency of anencephaly is 2.62‰ for newborns and 6.77 for 10,000 for newborns and TOP. Spina bifida is 3.14 for 10,000 newborns and 5.99 for 10,000 newborns and TOP. Overall frequency of Down syndrome (DS) is 10.74 for 10,000 newborns and 22.14 for 10,000 newborns and TOP. The percentage of foreign mothers was 35.9% in 2009 and the mean maternal age significantly increased in this period. Conclusion We observe a significant decrease of {CD} in newborns but not in their conception. We have not detected primary prevention for neural tube defects. The decrease in {DS} in newborns is not statistically relevant but ethnic diversity and maternal aging may be modifying the frequency. The 53% of {CD} were {TOP} in the period 2007-2009. It is mandatory a complete study for {CD} in {TOP} in order to offer serious reproductive counselling.

Keywords: Defectos congénitos, Frecuencia, Interrupción voluntaria del embarazo, Anencefalia, Espina bífida, Síndrome de Down, Congenital defects, Frequency, Termination of pregnancy, Anencephaly, Spina bifida, Down’s syndrome

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: Defectos congénitos EN recién nacidos Y fetos procedentes د interrupción دل embarazo TRAS diagnóstico دوران بارداری EN ال período 1982-2009

نویسندگان: Amparo Sanchis Calvo and Esther Roselló-Sastre and Beatriz Marcos Puig and Reyes Balanzá Chancosa and María Luisa Pérez Ebri and Inmaculada Alcover Barrachina and Natalia Camarasa Lillo and Eva Bermejo-Sánchez and Jorge Escandón Alvarez

ژورنال: Medicina Clínica

سال: ۲۰۱۳

چکیده:
۵۴ ‰ و برای نوزاد و {TOP} با {CD} است ۱۸۷۳ ‰ تنها {CD} 6112٪ در نوزادان و ۵۲۱۷٪ در می بالا ۱۸۳۷ درصد از {CD} در نوزاد و ۴۰۵۸ درصد از {TOP} سندرومی میانگین حاملگی سن {TOP} 1792 هفته فراوانی کلی آنانسفالی است ۲۶۲ ‰ برای نوزادان و ۶۷۷ برای ۱۰۰۰۰ برای نوزادان و بالای اسپینا بیفیدا ۳۱۴ برای ۱۰۰۰۰ نوزادان و ۵۹۹ برای ۱۰۰۰۰ نوزادان و فرکانس بالا به طور کلی سندرم داون (DS) برای ۱۰۷۴ است ۱۰،۰۰۰ نوزادان و ۲۲۱۴ برای ۱۰،۰۰۰ نوزادان و TOP درصد مادران خارجی ۳۵۹ درصد در سال ۲۰۰۹ و متوسط ​​سن مادر به طور قابل توجهی در این دوره نتیجه گیری در نوزادان افزایش ما شاهد کاهش قابل توجهی از {CD} اما نه در مفهوم خود ما تشخیص داده نشده پیشگیری اولیه برای نقائص لوله عصبی کاهش {DS} در نوزادان است آماری مربوط نیست اما تنوع قومی و پیری مادر ممکن است تغییر فرکانس ۵۳٪ از {CD} {TOP شد} در دوره ۲۰۰۷-۲۰۰۹ این الزامی است مطالعه کامل برای {CD} در {TOP} به منظور ارائه مشاوره جدی باروری
کلمات کلیدی:   congénitos Defectos، Frecuencia، Interrupción voluntaria دل embarazo، Anencefalia، اسپینا بیفیدا، Síndrome د پایین، نقصهای مادرزادی، فرکانس، ختم حاملگی، آنانسفالی، اسپینا بیفیدا، سندرم داون

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله