» مقالات انگلیسی » Czy przesiewowe badania ultrasonograficzne ośrodkowego układu nerwowego i jamy brzusznej u noworodków ≥۳۵٫ tygodnia ciąży powinny być rekomendowane

Czy przesiewowe badania ultrasonograficzne ośrodkowego układu nerwowego i jamy brzusznej u noworodków ≥۳۵٫ tygodnia ciąży powinny być rekomendowaneشناسه مقاله
10.1016/j.pepo.2016.04.002
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Czy przesiewowe badania ultrasonograficzne ośrodkowego układu nerwowego i jamy brzusznej u noworodków ≥۳۵٫ tygodnia ciąży powinny być rekomendowane

Authors: Paweł Gałecki and Aleksandra Sawicka and Anna Zaniewska and Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

Journal: Pediatria Polska

Year: 2016

Abstract:

Abstract Ultrasonography of newborns born long before term and newborns with extremely low birth weight or other significant pathology has become a gold standard on the neonatal pathology units and NICU. It is a rather simple method and non-invasive; it does not bring the increased risk to the newborns, and is providing much information about the condition of the patient, the course of disease, the effectiveness of the treatment and further predictions. However, only 10–۱۵% children are born below 35th week of pregnancy and are being hospitalized on the {II} and {III} degree of neonatal care units. It will leave the majority of children left without ultrasound diagnostics, because very few centres of first degree of neonatal care are conducting that kind of diagnostics apart from very rigorous recommendations, acknowledging that these children are “from the assumption” healthy. Perhaps, such an assumption is not fully correct and many children from so-called physiologic pregnancy are burdened with certain diseases, which could be to recognize and be possibly healed, if all children were examined. In this paper we have studied ultrasound examinations of the central nervous system and the abdominal cavity carried out on children born after 35th week of pregnancy at the Neonatal Unit of the Hospital in Płońsk (first level of neonatal care) from 01.01.2014 to 02.12.2014. However, examinations did not have screening character but readings for carrying them out were significantly widened, which had allowed providing with examinations of much larger group of children than average. 49.1% of children were examined and in 14.63% cases abnormalities of different degree were stated through the ultrasound scan. If we counted each abnormality individually, changes within {CNS} slightly predominated over changes in the abdominal cavity (53.8%/45.2%). The majority of changes were requiring only a clinic control (63.89%); however, serious changes requiring specialist diagnostics and treatment amounted to 36.11%.

Keywords: łowa kluczowenoworodek, badanie ultrasonograficzne, OUN, jama brzuszna, Newborn, USG, CNS, Abdomen

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: CZY przesiewowe badania ultrasonograficzne ośrodkowego układu nerwowego من JAMY brzusznej U noworodków ≥۳۵٫ tygodnia ciąży powinny BYC rekomendowane

نویسندگان: Paweł Gałecki and Aleksandra Sawicka and Anna Zaniewska and Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

ژورنال: Pediatria Polska

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
چکیده سونوگرافی نوزادان متولد قبل از بلند مدت و نوزادان با وزن تولد کمتر از یا دیگر آسیب شناسی قابل توجهی استاندارد طلا در واحدهای آسیب شناسی نوزادان و این یک روش نسبتا ساده و غیر تهاجمی است تبدیل شده است. آن را نشانی از افزایش خطر به نوزادان آورد، و ارائه اطلاعات زیادی در مورد وضعیت بیمار، دوره بیماری، تاثیر درمان و بیشتر پیش بینی های این حال، تنها ۱۰-۱۵٪ کودکان زیر ۳۵ هفته از به دنیا بارداری و در حال در {II} در بیمارستان بستری و {III} درجه واحد مراقبت از نوزادان این خواهد شد که اکثریت کودکان بدون سنوگرافی چپ را ترک کنند، دلیل تعداد بسیار کمی مراکز درجه اول مراقبت از نوزادان در حال انجام این نوع از تشخیص جدا از بسیار توصیه های دقیق، تایید کرد که این کودکان سالم شاید، چنین فرضی به طور کامل درست نیست و بسیاری از کودکان از به اصطلاح بارداری فیزیولوژیک با بیماری های خاص، که می تواند به تشخیص و احتمالا شفا، اگر همه بر دوش کودکان در این مقاله ما سونوگرافی از سیستم عصبی مرکزی و حفره شکمی در کودکان بعد از هفته ۳۵ بارداری در بخش نوزادان بیمارستان در Płońsk (سطح اول مراقبت از نوزادان) ۰۱۰۱۲۰۱۴-۰۲۱۲۲۰۱۴ متولد انجام مطالعه کرده اند مورد بررسی قرار گرفت با این حال، معاینات بود شخصیت غربالگری ندارد اما خوانش برای حمل آنها را به طور قابل توجهی گسترده تر شد، که اجازه ارائه کرده بود با امتحانات گروه بزرگتری از کودکان از متوسط ​​۴۹۱ درصد از کودکان مورد بررسی قرار گرفت و در ۱۴۶۳٪ موارد اختلالات درجه های مختلف از طریق اعلام شد سونوگرافی اسکن اگر ما هر ناهنجاری شمارش به صورت جداگانه، تغییرات در {} CNS کمی بیش از تغییرات در حفره شکمی غالب (۵۳۸٪ / ۴۵۲٪)اکثر تغییرات تنها نیاز به یک کنترل شد کلینیک (۶۳۸۹٪)؛ با این حال، تغییرات جدی نیاز به تشخیص متخصص و درمان به مبلغ ۳۶۱۱٪
کلمات کلیدی:   LOWA kluczowenoworodek، ultrasonograficzne badanie، عون، جاما brzuszna، نوزاد، USG، CNS، شکم

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله