» مقالات انگلیسی » Cuffed endotracheal tubes in neonates and infants undergoing cardiac surgery are not associated with airway complications

Cuffed endotracheal tubes in neonates and infants undergoing cardiac surgery are not associated with airway complicationsشناسه مقاله
10.1016/j.jclinane.2016.04.038
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Cuffed endotracheal tubes in neonates and infants undergoing cardiac surgery are not associated with airway complications

Authors: Jennifer C. DeMichele and Nikhil Vajaria and Hongyue Wang and Dawn M. Sweeney and Karen S. Powers and Jill M. Cholette

Journal: Journal of Clinical Anesthesia

Year: 2016

Abstract:

AbstractStudy Objective To determine the incidence of postoperative airway complications in infants < 5 kg in weight undergoing cardiac surgery intubated with Microcuff (Kimberley-Clark, Roswell, GA) endotracheal tubes (ETTs). Design Retrospective review of infants weighing < 5.0 kg with congenital heart disease (CHD) presenting for cardiac surgery. Setting Single-center, tertiary pediatric cardiac critical care unit at a university hospital. Patients A total of 208 infants weighing < 5 kg underwent cardiac surgery for {CHD} from 2008 to 2013. Intervention Intubation with Microcuff (Kimberley-Clark) ETTs. Study Design Retrospective review of infants weighing < 5.0 kg with {CHD} presenting for cardiac surgery to a single-center tertiary care university hospital. Measurements: Perioperative data were collected. Primary outcome was development of tracheal stenosis and/or reintubation for stridor. Stridor was defined as mild (≤ ۲ doses of racemic epinephrine), moderate (> 2 doses of racemic epinephrine), or severe (requiring reintubation). Secondary outcomes were variables possibly contributing to postextubation stridor. Infants with a tracheostomy, airway anomalies, and death prior to initial extubation were excluded. Logistic regression analysis was performed to evaluate the association between clinical risk factors and the incidence of postextubation stridor. Results A total of 208 infants weighing < 5 kg underwent cardiac surgery for {CHD} from 2008 to 2013; 12 subjects were excluded for death prior to initial extubation. No infant developed tracheal stenosis. The incidence of any stridor was 20.9% (95% confidence interval, 15.8%-27.1%) with severe stridor in 2 cases (1%). Age at surgery, weight, duration of intubation, dexamethasone use, and {ETT} size were not significantly associated with postextubation stridor. Presence of a comorbidity was significantly associated with stridor (P = .01). Conclusions Microcuff {ETTs} in infants < 5.0 kg in weight undergoing cardiac surgery are associated with a low incidence of severe postextubation stridor. Because cuffed {ETTs} allow for improved control of ventilation/oxygenation and decreased risk of aspiration, they should be considered for use in this high-risk population. Larger studies are needed to confirm these results.

Keywords: Postextubation stridor, Congenital heart disease, Endotracheal intubation, Pediatric anesthesia

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: لوله های ورودی نای بسر برده است در نوزادان و کودکان تحت عمل جراحی قلب با عوارض راه هوایی در ارتباط نیست

نویسندگان: Jennifer C. DeMichele and Nikhil Vajaria and Hongyue Wang and Dawn M. Sweeney and Karen S. Powers and Jill M. Cholette

ژورنال: Journal of Clinical Anesthesia

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
هدف AbstractStudy برای تعیین عوارض بعد از عمل راه هوایی در نوزادان به u0026 lt؛ ۵ کیلوگرم وزن تحت عمل جراحی قلب انتوبه با Microcuff (کیمبرلی کلارک، راسول، GA) لوله های ورودی نای (ETTs) طراحی بررسی گذشته نگر از نوزادان با وزن به u0026 lt؛ ۵۰ کیلوگرم با بیماری مادرزادی قلبی (CHD) ارائه برای عمل جراحی قلب تنظیم تنها مرکز، سوم قلب کودکان واحد مراقبت های ویژه در بیمارستان دانشگاه در مجموع ۲۰۸ نوزادان با وزن به u0026 lt؛ ۵ کیلوگرم تحت عمل جراحی قلب برای {CHD} 2008-2013 مداخله لوله گذاری با Microcuff (کیمبرلی کلارک) ETTs مطالعه طراحی بررسی گذشته نگر از نوزادان با وزن به u0026 lt؛ ۵۰ کیلوگرم با {CHD} ارائه برای جراحی قلب به یک مرکز دانشگاه مراقبت های عالی اندازه گیری بیمارستان: داده بعد از عمل نتیجه اولیه جمع آوری شده بود توسعه تنگی تراشه و / یا reintubation برای استریدور استریدور به عنوان خفیف (≤ ۲ دوز اپی نفرین راسمیک تعریف شد )، متوسط ​​(u0026 gt؛ به ۲ دوز اپی نفرین راسمیک)، یا شدید (که نیاز به reintubation) نتایج ثانویه بودند متغیرهای احتمالا کمک به postextubation نوزادان استریدور با تراکئوستومی، ناهنجاریهای راه هوایی، و مرگ پیش از اولیه خارج کردن لوله تراشه خارج شدند تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک برای انجام شد بررسی ارتباط بین عوامل خطر و بروز postextubation استریدور در مجموع ۲۰۸ نوزادان با وزن به u0026 lt؛ ۵ کیلوگرم تحت عمل جراحی قلب برای {CHD} 2008-2013. 12 نفر برای مرگ پیش از خارج کردن لوله تراشه اولیه بدون نوزاد توسعه تراشه تنگی بروز هر استریدور ۲۰۹٪ (فاصله اطمینان ۹۵٪، ۱۵۸٪ -۲۷۱٪) با استریدور شدید در سن ۲ مورد (۱٪) در عمل جراحی بود، وزن از مطالعه خارج شدند ، مدت زمان لوله گذاری، استفاده از دگزامتازون، و {ETT} اندازه به طور قابل توجهی با استریدور postextubation همراه نیستحضور یک همبودی به طور قابل توجهی با استریدور در نوزادان به u0026 lt همراه بود (P = 01) نتیجه گیری Microcuff {ETTs}؛ ۵۰ کیلوگرم وزن تحت عمل جراحی قلب با شیوع پایین استریدور شدید postextubation مرتبط آنجا بسر برده {ETTs} اجازه می دهد برای بهبود کنترل تهویه / اکسیژن و کاهش خطر آسپیراسیون، آنها باید برای استفاده در مطالعات این جمعیت در معرض خطر بزرگتر در نظر گرفته مورد نیاز برای تایید این نتایج
کلمات کلیدی:   Postextubation استریدور، ناهنجاری مادرزادی قلبی، لوله گذاری داخل تراشه، بیهوشی اطفال

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله