» مقالات انگلیسی » Cross-Modality Validation of Acetabular Surface Models Using 3-D Ultrasound Versus Magnetic Resonance Imaging in Normal and Dysplastic Infant Hips

Cross-Modality Validation of Acetabular Surface Models Using 3-D Ultrasound Versus Magnetic Resonance Imaging in Normal and Dysplastic Infant Hipsشناسه مقاله
10.1016/j.ultrasmedbio.2016.04.006
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Cross-Modality Validation of Acetabular Surface Models Using 3-D Ultrasound Versus Magnetic Resonance Imaging in Normal and Dysplastic Infant Hips

Authors: Chad Diederichs and Alana Heath and Abhilash R. Hareendranathan and Dornoosh Zonoobi and Gregor Kuntze and Sukhdeep Dulai and Myles G. Mabee and Janet L. Ronsky and Jacob L. Jaremko

Journal: Ultrasound in Medicine & Biology

Year: 2016

Abstract:

Abstract Current imaging diagnosis of developmental dysplasia of the hip (DDH) in infancy relies on 2-D ultrasound (US), which is highly operator-dependent. 3-D {US} offers more complete, and potentially more reliable, imaging of infant hip geometry. We sought to validate the fidelity of acetabular surface models obtained by 3-D {US} against those obtained concurrently by magnetic resonance imaging (MRI). 3-D {US} and {MRI} scans were performed on the same d in 20 infants with normal to severely dysplastic hips (mean age, 57 d; range 13–۱۸۱ d). 3-D {US} was performed by two observers using a Philips VL13-5 probe. Coronal 3-D multi-echo data image combination (MEDIC) magnetic resonance (MR) images (1-mm slice thickness) were obtained, usually without sedation, in a 1.5 T Siemens unit. Acetabular surface models were generated for 40 hips from 3-D {US} and {MRI} using semi-automated tracing software, separately by three observers. For each hip, the 3-D {US} and {MRI} models were co-registered to overlap as closely as possible using Amira software, and the root mean square (RMS) distances between points on the models were computed. 3-D {US} scans took 3.2 s each. Inter-modality variability was visually minimal. Mean {RMS} distance between corresponding points on the acetabular surface at 3-D {US} and {MRI} was 0.4 ± ۰٫۳ mm, with 95% confidence interval <1 mm. Mean {RMS} errors for inter-observer and intra-observer comparisons were significantly less for 3-D {US} than for MRI, while inter-scan and inter-modality comparisons showed no significant difference. Acetabular geometry was reproduced by 3-D {US} surface models within 1 mm of the corresponding 3-D {MRI} surface model, and the 3-D {US} models were more reliable. This validates the fidelity of 3-D {US} modeling and encourages future use of 3-D {US} in assessing infant acetabulum anatomy, which may be useful to detect and monitor treatment of hip dysplasia.

Keywords: Developmental dysplasia of the hip, 3-D ultrasound, Pediatrics, Magnetic resonance imaging

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: صلیب چگونگی اعتبار سنجی از مدل سطح استابولوم با استفاده از ۳-D سونوگرافی در مقابل تصویربرداری رزونانس مغناطیسی طبیعی و باسن نوزاد دیسپلاستیک

نویسندگان: Chad Diederichs and Alana Heath and Abhilash R. Hareendranathan and Dornoosh Zonoobi and Gregor Kuntze and Sukhdeep Dulai and Myles G. Mabee and Janet L. Ronsky and Jacob L. Jaremko

ژورنال: Ultrasound in Medicine & Biology

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
چکیده کنونی تشخیص تصویربرداری از دیسپلازی توسعه ران (DDH) در مراحل ابتدایی متکی بر ۲-D سونوگرافی (ایالات متحده) است، که بسیار وابسته به اپراتور ۳-D {آمریکا} ارائه می دهد کامل تر، و به طور بالقوه قابل اطمینان تر، تصویربرداری از مفصل ران نوزاد هندسه ما به دنبال به اعتبار وفاداری مدل سطح استابولوم به دست آمده توسط ۳-D {آمریکا} در برابر کسانی که به صورت همزمان توسط تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) 3-D {آمریکا} و {MRI} اسکن به دست آمده در د همین در ۲۰ نوزاد انجام شد با نرمال به شدت باسن دیسپلاستیک (سن متوسط ​​۵۷ D؛ D وسیعی ۱۳-۱۸۱) ۳-D {آمریکا} توسط دو مشاهده گر با استفاده از یک پروب فیلیپس VL13-5 تاج ۳-D چند اکو ترکیبی تصویر داده انجام شد (پزشک) رزونانس مغناطیسی (MR) تصاویر (ضخامت برش ۱ میلی متر) به دست آمد، معمولا بدون آرام بخش، در یک ۱۵ مدل واحد سطح استابولوم T زیمنس برای ۴۰ هیپ از ۳-D {آمریکا} و {MRI} با استفاده از ردیابی نیمه خودکار تولید شد نرم افزار، به طور جداگانه توسط سه مشاهده گر برای هر ران، ۳-D {آمریکا} و {MRI} مدل شد شرکت ثبت شده به همپوشانی عنوان نزدیک که ممکن استفاده از نرم افزار امیره، و به معنای ریشه مربع (RMS) فاصله بین دو نقطه بر روی مدل های محاسبه شد ۳-D {آمریکا} اسکن و جو در زمان ۳۲ ثانیه هر تنوع بین روش بصری حداقل متوسط ​​{RMS} فاصله بین نقاط متناظر بر سطح استابولوم در ۳-D {آمریکا} و {MRI} بود ۰۳ ± ۰۴ میلی متر، با فاصله اطمینان ۹۵٪ به u0026 lt؛ ۱ میلی متر متوسط ​​{RMS} خطاهای برای مقایسه بین ناظر و درون مشاهده گر برای ۳-D {آمریکا} نسبت به MRI قابل توجهی کمتر شد، در حالی که بین اسکن و بین روش مقایسه تفاوت معنی داری استابولوم نشان نداد هندسه ۳-D {آمریکا} مدل سطح در عرض ۱ میلی متر مربوط به ۳-D {MRI} مدل سطح تولید می شد، و ۳-D {آمریکا} مدل قابل اطمینان تر بودنداین تایید راحت و کاربر پسند ۳-D {آمریکا} مدل سازی و استفاده در آینده از ۳-D {آمریکا} را تشویق می کند در ارزیابی آناتومی استابولوم نوزاد، که ممکن است مفید باشد برای تشخیص و نظارت بر درمان دیسپلازی مفصل ران
کلمات کلیدی:   دیسپلازی رشد ران، سونوگرافی ۳-D، اطفال، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله