» مقالات انگلیسی » Correlation of preterm infant illness severity with placental histology

Correlation of preterm infant illness severity with placental histologyشناسه مقاله
10.1016/j.placenta.2016.01.012
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Correlation of preterm infant illness severity with placental histology

Authors: Karen M. Chisholm and Amy Heerema-McKenney and Lu Tian and Anand K. Rajani and Suchi Saria and Daphne Koller and Anna A. Penn

Journal: Placenta

Year: 2016

Abstract:

AbstractIntroduction A major goal of neonatal medicine is to identify neonates at highest risk for morbidity and mortality. Previously, we developed PhysiScore (Saria et al., 2010), a novel tool for preterm morbidity risk prediction. We now further define links between overall individual morbidity risk, specific neonatal morbidities, and placental pathologies. Methods 102 placentas, including 38 from multiple gestations, were available from the previously defined PhysiScore cohort (gestational age ≤ ۳۴ weeks and birth weight ≤ ۲۰۰۰ g). Placentas were analyzed for gross and histologic variables including maternal malperfusion, amniotic fluid infection sequence, chronic inflammation, and fetal vascular obstruction. Risk as determined by PhysiScore and recorded neonatal morbidities were tested for statistical association with placental findings. Results In pair-wise correlations, respiratory distress syndrome, bronchopulmonary dysplasia, acute hemodynamic instability, post-hemorrhagic hydrocephalus, culture-positive sepsis, and necrotizing enterocolitis each significantly correlated with at least one placenta histology variable. Amniotic fluid infection sequence (p = ۰٫۰۳۹), specifically the fetal inflammatory response (p = ۰٫۰۱۷), correlated with higher PhysiScores (greater morbidity) but was not independent of gestational age and birth weight. In multivariate analyses correlating variables with all nine morbidities, gestational age (p < ۰٫۰۰۱), placental size <10th percentile (p = ۰٫۰۳۱), full thickness perivillous fibrin deposition (p = ۰٫۰۰۱), and amniotic fluid infection sequence (umbilical arteritis, p = ۰٫۰۳۱; ≥۲ chorionic plate vessels with vasculitis, p = ۰٫۰۱۲۵), each were significant associations. Discussion Amniotic fluid infection sequence plays a significant role in neonatal morbidity. Less neonatal morbidity was observed in older and heavier infants and those with small placental size and full thickness perivillous fibrin deposition. The combined assessment of placental gross and histologic findings together with physiologic risk evaluation may allow more precise prediction of neonatal morbidity risk soon after delivery.

Keywords: Preterm infant, Morbidity, Placenta, Fetal inflammatory response, Histology

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: ارتباط زودرس شدت بیماری نوزاد با بافت شناسی جفت

نویسندگان: Karen M. Chisholm and Amy Heerema-McKenney and Lu Tian and Anand K. Rajani and Suchi Saria and Daphne Koller and Anna A. Penn

ژورنال: Placenta

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
مقدمه هدف اصلی از طب نوزادان است که برای شناسایی نوزادان در بالاترین خطر برای مرگ و میر پیش از این، ما را توسعه PhysiScore (SARIA و همکاران، ۲۰۱۰)، یک ابزار جدید برای زودرس پیش بینی خطر ابتلا عوارض ما در حال حاضر بیشتر تعریف ارتباط بین خطر ابتلا فرد به طور کلی، عوارض نوزادی خاص، و آسیب های جفت روش ۱۰۲ جفت، از جمله ۳۸ از حاملگی های متعدد، از همگروهی قبلا تعریف PhysiScore در دسترس بود (سن حاملگی ≤ ۳۴ هفته و وزن تولد ≤ ۲۰۰۰ گرم) جفت برای متغیرهای ناخالص و بافت شناسی از جمله malperfusion مادر مورد بررسی قرار گرفت، آمنیوتیک دنباله مایع عفونت، التهاب مزمن و جنین خطر انسداد عروقی به عنوان PhysiScore تعیین و میر نوزادان ثبت شده برای ارتباط آماری با یافته های جفت نتایج در ارتباط زوج دانا، سندرم زجر تنفسی، دیسپلازی ریوی، بی ثباتی حاد همودینامیک، پس از خونریزی مورد آزمایش قرار گرفتند هیدروسفالی، سپسیس فرهنگ مثبت، و آنتروکولیت نکروزان هر کدام با حداقل یک جفت بافت شناسی متغیر آمنیوتیک دنباله مایع عفونت (= ۰۰۳۹ P)، به طور خاص پاسخ التهابی جنین (P = 0017) رابطه دارد، در ارتباط با PhysiScores عالی (عوارض بیشتر) اما مستقل از سن حاملگی و وزن تولد در چند متغیره تجزیه و تحلیل همبستگی متغیرها با تمام نه بیماری، سن حاملگی (P u0026 lt؛ بدون ۰۰۰۱)، اندازه جفت به u0026 lt؛ صدک ۱۰ (= ۰۰۳۱ P) و به ضخامت perivillous رسوب فیبرین ۰۰۰۱ (P =)، و توالی عفونت مایع آمنیوتیک (آرتریت ناف، P = 0031؛ ≥۲ عروق صفحه جفتی با واسکولیت، P = 00125 )، هر انجمن معنادار بود بحث آمنیوتیک دنباله عفونت مایع نقش مهمی در عوارض نوزادی بازی می کندعوارض کمتر نوزاد در نوزادان بزرگتر و سنگین تر مشاهده شد و کسانی که با اندازه کوچک و جفت ضخامت perivillous رسوب فیبرین ارزیابی ترکیب ناخالص جفت و هیستولوژی همراه با ارزیابی ریسک فیزیولوژیک ممکن است پیش بینی دقیق تر از خطر عوارض نوزادی کوتاهی پس از زایمان اجازه می دهد
کلمات کلیدی:   نوزاد نارس، عوارض، جفت، پاسخ التهابی جنین، بافت شناسی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله