» مقالات انگلیسی » Correlation between maternal and infant cortisol varies by breastfeeding status

Correlation between maternal and infant cortisol varies by breastfeeding statusشناسه مقاله
10.1016/j.infbeh.2015.06.005
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Correlation between maternal and infant cortisol varies by breastfeeding status

Authors: Sara E. Benjamin Neelon and Marissa Stroo and Meghan Mayhew and Joanna Maselko and Cathrine Hoyo

Journal: Infant Behavior and Development

Year: 2015

Abstract:

AbstractObjective The objective of this study was to examine associations of mother and infant salivary cortisol, measured three times over the course of a day, and assess whether these varied by breastfeeding status. Methods We conducted a cross-sectional study of 54 mothers and their infants aged 4–۱۱ months. Mothers collected their own saliva and that of their infants upon awakening, 30 min after waking and at bedtime. Breastfeeding status was reported by mothers and cortisol level was measured in saliva in μg/dl using standard techniques. We used generalized linear models to evaluate relationships between maternal and infant cortisol levels, and assessed whether the relationship differed by breastfeeding status: formula only compared to partial and full breastfeeding, adjusting for infant sex, race, age, maternal education, and family income. Results Thirty-four infants received formula only and 20 were either partially or fully breastfed. Breastfeeding was associated with higher household income, higher maternal education, and white race. Cortisol levels were higher among breastfed infants at all three time points. After adjustment, maternal cortisol levels were related with infant cortisol at bedtime only (regression estimate 0.06; 95% CI: 0.10, 1.1; p = 0.02). The adjusted association between bedtime maternal and infant cortisol was stronger among breastfeeding dyads than among formula-feeding dyads (regression estimate 1.0; 95% CI: 0.1, 2.0; p = 0.04 vs. 0.6; CI: −۰٫۱, ۱٫۳; p = 0.10). In addition, we assessed the influence of maternal education and household income in our adjusted model; income strengthened the observed association, whereas maternal education did not change the estimate. Conclusions Breastfeeding mothers and infants had significant correlations for cortisol at bedtime, while formula-feeding dyads did not. These data suggest that several factors may contribute to cortisol synchrony observed in mother/infant dyads, including the transfer of cortisol in human milk, physical interaction such as skin-to-skin contact, and shared environment. In addition, our findings support household income as a possible contributor.

Keywords: Breastfeeding, Cortisol, Human milk, Stress

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: ارتباط بین مادر و نوزاد کورتیزول توسط تغذیه با شیر مادر وضعیت متفاوت

نویسندگان: Sara E. Benjamin Neelon and Marissa Stroo and Meghan Mayhew and Joanna Maselko and Cathrine Hoyo

ژورنال: Infant Behavior and Development

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
خلاصههدف هدف از این مطالعه بررسی ارتباط مادر و کورتیزول بزاقی نوزاد، سه بار در طول دوره از یک روز اندازه گیری، و ارزیابی اینکه آیا این با تغذیه با شیر مادر و روش وضعیت متفاوت ما در این مطالعه مقطعی از ۵۴ مادر و نوزادش را در سن انجام شد ۴-۱۱ ماه مادران بزاق خود را جمع آوری و نوزادان خود را بر بیداری، ۳۰ دقیقه پس از بیدار شدن و هنگام خواب وضعیت تغذیه با شیر مادر مادران و سطح کورتیزول گزارش شد در بزاق در آن mg / dl با استفاده از تکنیک های استاندارد ما مدلهای خطی تعمیم به استفاده اندازهگیری شد ارزیابی روابط بین سطح کورتیزول مادران و نوزادان و ارزیابی کرد که آیا رابطه متفاوت توسط تغذیه با شیر مادر وضعیت: فرمول تنها نسبت به تغذیه با شیر مادر با مشتقات جزئی و کامل، برای نصب جنس نوزاد، نژاد، سن، تحصیلات مادر، و درآمد خانواده نتایج سی و چهار نوزاد فرمول دریافت یا تا حدی یا به طور کامل از شیر مادر تغذیه با شیر مادر با درآمد بالاتر خانگی، آموزش مادران بالاتر، و نژاد سفید همراه بود سطح کورتیزول در هر سه زمان پس از تنظیم در نوزادان با شیر مادر تغذیه بالاتر بود، سطح کورتیزول مادر با کورتیزول نوزاد مربوط تنها و ۲۰ بودند در زمان خواب تنها (رگرسیون برآورد ۰۰۶؛ ۹۵٪ CI: 010، ۱۱؛ ۹۵٪ CI؛ = ۰۰۲ P) ارتباط تنظیم بین مادر خواب و کورتیزول نوزادان در میان زوج تغذیه با شیر مادر از میان زوج فرمول تغذیه (رگرسیون برآورد ۱۰ قوی تر: ۰۱، ۲۰، P = 004 در مقابل ۰۶؛ CI: -01، ۱۳؛ = ۰۱۰ P) علاوه بر این، ما با تأثیر از آموزش و درآمد خانوار در مدل تعدیل شده ما مورد بررسی قرار داده درآمد تقویت ارتباط مشاهده شده، در حالی که آموزش و پرورش مادر بود نتیجه گیری برآورد مادران شیرده و نوزادان را تغییر دهید حال ارتباط معنی داری برای کورتیزول در زمان خواب، در حالی که زوج فرمول تغذیه نیستاین داده ها نشان می دهد که عوامل متعددی ممکن است به همگام کورتیزول مشاهده شده در زوج مادر / نوزاد، از جمله انتقال کورتیزول در شیر انسان نقش داشته باشد، تعامل فیزیکی از جمله پوست به پوست تماس، و محیط مشترک علاوه بر این، یافته های ما حمایت درآمد خانوار به عنوان یکی از عوامل ممکن
کلمات کلیدی:   تغذیه با شیر مادر، کورتیزول، شیر انسان، استرس

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله