» مقالات انگلیسی » Corneal Changes in Children after Unilateral Cataract Surgery in the Infant Aphakia Treatment Study

Corneal Changes in Children after Unilateral Cataract Surgery in the Infant Aphakia Treatment Studyشناسه مقاله
10.1016/j.ophtha.2015.07.011
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Corneal Changes in Children after Unilateral Cataract Surgery in the Infant Aphakia Treatment Study

Authors: David G. Morrison and Michael J. Lynn and Sharon F. Freedman and Faruk H. Orge and Scott R. Lambert

Journal: Ophthalmology

Year: 2015

Abstract:

Purpose We report endothelial cell (EC) characteristics and central corneal thickness (CCT) from the Infant Aphakia Treatment Study (IATS) patients at the 5-year examination. Design Randomized, controlled trial of the treatment of unilateral cataract with aphakic contact lens (CL) versus primary intraocular lens (IOL) implant. Participants A total of 114 infants with unilateral cataract. Methods The {EC} density, coefficient of variation (CV), and percent hexagonal cells were measured by noncontact specular microscopy. The {CCT} was measured using contact pachymetry. Fellow eyes served as controls. Main Outcome Measures Mean differences between treated and fellow eyes of {CL} and {IOL} groups were compared with a paired t test. A 1-way analysis of variance model and the Tukey–Kramer multiple comparison procedure were used to assess the effect of a diagnosis of glaucoma or glaucoma suspect. Results A total of 105 subjects (52 with CLs, 53 with IOLs) had specular microscopy or corneal thickness data recorded. Mean {EC} densities were higher in aphakic eyes compared with fellow eyes (3921 vs. 3495 cells/mm2, P < 0.0001). Mean {CV} was higher (27 vs. 24, P = ۰٫۰۰۰۲) and mean percent hexagonal cells was lower (72% vs. 76%, P = ۰٫۰۰۲) in aphakic eyes compared with fellow eyes. Mean {CCT} of aphakic eyes was higher than in controls (637 vs. 563 μm, P < 0.0001). There was no difference in {EC} density in eyes treated with {IOLs} compared with fellow eyes (3445 and 3487 cells/mm2, P = ۰٫۶۸). Means for {CV} (25 vs. 24, P = ۰٫۰۷) and percent hexagonal cells (74 vs. 76%, P = ۰٫۲۷) were also not significantly different. Mean {CCT} was higher in eyes with {IOLs} (605 vs. 571 μm, P < 0.0001) compared with fellow eyes. Compared with treated eyes without glaucoma or glaucoma suspect, treated eyes with glaucoma had lower {EC} density (3289 vs. 3783 cells/mm2, P = ۰٫۰۳) and treated eyes with glaucoma suspect had greater mean corneal thickness (660 vs. 612 μm, P = ۰٫۰۰۳۶). Conclusions Cataract extraction during infancy with {IOL} implantation was not associated with a reduced {EC} count in treated compared with fellow eyes, although {CCT} was increased. Extended-wear aphakic {CLs} may cause corneal polymegathism with increased {EC} density and CCT. Glaucoma diagnosis was associated with reduced {EC} counts and increased CCT.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: تغییرات قرنیه در کودکان پس از عمل جراحی آب مروارید یک طرفه در نوزادان آفاکی مطالعه درمان

نویسندگان: David G. Morrison and Michael J. Lynn and Sharon F. Freedman and Faruk H. Orge and Scott R. Lambert

ژورنال: Ophthalmology

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
هدف ما گزارش سلول های اندوتلیال (EC) ویژگی ها و ضخامت مرکزی قرنیه (CCT) از نوزاد آفاکی درمان مطالعه (IATS) بیماران در معاینه ۵ ساله طراحی کارآزمایی تصادفیشده شاهددار از درمان آب مروارید یک طرفه با لنز تماسی درچشمهای آفاکیک (CL) در مقابل لنز داخل چشمی اولیه (IOL) شرکت کنندگان ایمپلنت در مجموع ۱۱۴ نوزاد با روش آب مروارید یکجانبه {EC} چگالی، ضریب تغییرات (CV)، و درصد سلولهای شش ضلعی توسط میکروسکوپ دیجیتال بدون تماس از {CCT} با استفاده از پاکی متری تماس اندازه گیری شد اندازه گیری شد چشم مقابل به عنوان شاهد متغیرهای وابسته شامل اختلاف بین چشم درمان و شخص از {CL} و {IOL} گروه با آزمون های تی تست تجزیه و تحلیل ۱-راه از مدل واریانس و توکی-کرامر روش مقایسه چندگانه مورد استفاده قرار قرار گرفت خدمت بررسی اثر تشخیص گلوکوم یا مظنون به گلوکوم نمایش نتایج: از مجموع ۱۰۵ نفر (۵۲ با CLS، ۵۳ با لنز) میکروسکوپ دیجیتال و یا داده های ضخامت قرنیه ثبت متوسط ​​{EC} تراکم در چشم درچشمهای آفاکیک در مقایسه با چشم مقابل بالاتر بود (۳۹۲۱ در مقابل ۳۴۹۵ سلول / mm2، P به u0026 lt؛ ۰۰،۰۰۱) میانگین {CV} بالاتر بود (۲۷ در مقابل ۲۴، P = 00002) و متوسط ​​سلولهای شش ضلعی درصد کمتر بود (۷۲٪ در مقابل ۷۶٪، = ۰۰۰۲ P) در چشم درچشمهای آفاکیک در مقایسه با چشم مقابل متوسط ​​{CCT} چشم درچشمهای آفاکیک بود بالاتر از گروه شاهد (۶۳۷ در مقابل ۵۶۳ میکرومتر، P به u0026 lt؛ ۰۰۰۰۱) هیچ تفاوتی در {EC} تراکم در چشم درمان شده با {لنز} در مقایسه با چشم مقابل (۳۴۴۵ و ۳۴۸۷ سلول / mm2، P = 068) وجود دارد به معنی برای { CV} (25 در برابر ۲۴، = ۰۰۷ P) و درصد سلولهای شش ضلعی (۷۴ در مقابل ۷۶٪، = ۰۲۷ P) ​​همچنین به این معنی نیست مختلف به طور قابل توجهی {CCT} بالاتر در چشم با {لنز} (۶۰۵ در مقابل ۵۷۱ میکرومتر، P u0026 LT بود ؛ ۰۰۰۰۱) در مقایسه با چشم مقابل در مقایسه با چشم درمان بدون گلوکوم یا مظنون به گلوکوم، چشم درمان شده با گلوکوم پایین {EC} تراکم حال (۳۲۸۹ در مقابل ۳۷۸۳ سلول / mm2، P = 0چشم ۰۳) و تحت درمان با مظنون به گلوکوم ضخامت قرنیه بیشتر (۶۶۰ در مقابل ۶۱۲ میکرومتر حال، نتیجه گیری کاتاراکت در دوره شیرخوارگی با {IOL} لانه گزینی با همراه نبود ۰۰،۰۳۶ = P) کاهش {EC} شمارش در درمان در مقایسه با چشم مقابل، اگرچه {CCT} افزایش یافته بود تمدید کفش درچشمهای آفاکیک {CLS} ممکن است polymegathism قرنیه با افزایش {EC} تراکم و تشخیص CCT گلوکوم شوند با کاهش {EC} شمارش همراه بود و افزایش CCT
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله