» مقالات انگلیسی » Confirmatory factor analysis of the Infant Feeding Styles Questionnaire in Latino families

Confirmatory factor analysis of the Infant Feeding Styles Questionnaire in Latino familiesشناسه مقاله
10.1016/j.appet.2016.02.018
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Confirmatory factor analysis of the Infant Feeding Styles Questionnaire in Latino families

Authors: Charles T. Wood and Krista M. Perreira and Eliana M. Perrin and H. Shonna Yin and Russell L. Rothman and Lee M. Sanders and Alan M. Delamater and Margaret E. Bentley and Andrea B. Bronaugh and Amanda L. Thompson

Journal: Appetite

Year: 2016

Abstract:

AbstractBackground Parent feeding practices affect risk of obesity in children. Latino children are at higher risk of obesity than the general population, yet valid measure of feeding practices, one of which is the Infant Feeding Styles Questionnaire (IFSQ), have not been formally validated in Spanish. Objective To validate the {IFSQ} among Latino families, we conducted confirmatory factor analysis of pressuring, restrictive, and responsive feeding constructs from the IFSQ. Design/Methods The {IFSQ} was administered at the 12-month visit in the Greenlight study, a multi-center cluster randomized trial to prevent obesity. Parents were included if they were of Latino origin (n = ۳۰۳) and completed an English or Spanish language modified {IFSQ} (without the indulgence construct). Scores from nine sub-constructs of the {IFSQ} were compared between English and Spanish language versions. We tested reliability with Cronbach’s alpha coefficients and performed confirmatory factor analysis to examine factor loadings and goodness of fit characteristics, modifying constructs to achieve best fit. Results Of 303 parents completing the IFSQ, 84% were born outside the US, and 74% completed the {IFSQ} in Spanish. Reliability coefficients ranged from 0.28 to 0.61 for the laissez-faire sub-constructs and from 0.58 to 0.83 for the pressuring, restrictive, and responsive sub-constructs. Results for all coefficients were similar between participants responding to an English and Spanish version of the IFSQ. Goodness of fit indices ranged from {CFI} 0.82–۱ and {RMSEA} 0.00–۰٫۳۱, and the model performed best in pressuring-soothing (CFI 1.0, {RMSEA} 0.00) and restrictive-amount (CFI 0.98, {RMSEA} 0.1) sub-constructs. Conclusions In a sample of Latino families, pressuring, restrictive, and responsive constructs performed well. The modified {IFSQ} in both English and Spanish-speaking Latino families may be used to assess parenting behaviors related to early obesity risk in this at-risk population.

Keywords: Feeding styles, Confirmatory factor analysis, Infant feeding, Latino

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: تحلیل عاملی تأییدی از سبک تغذیه اطفال پرسشنامه در خانواده های لاتینی

نویسندگان: Charles T. Wood and Krista M. Perreira and Eliana M. Perrin and H. Shonna Yin and Russell L. Rothman and Lee M. Sanders and Alan M. Delamater and Margaret E. Bentley and Andrea B. Bronaugh and Amanda L. Thompson

ژورنال: Appetite

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
سابقه اعمال پدر و مادر تغذیه را تحت تاثیر قرار خطر ابتلا به چاقی در کودکان کودکان لاتین در معرض خطر بالاتری از چاقی نسبت به کل جمعیت، در عین حال اندازه گیری معتبر از شیوه های تغذیه، یکی از که است که سبک تغذیه اطفال پرسشنامه (IFSQ)، رسما اسپانیایی معتبر نیست هدف برای اعتبار {IFSQ} در میان خانواده های لاتین، ما تحلیل عاملی تأییدی از تزریق محدود و سازه تغذیه پاسخگو از طراحی IFSQ انجام / روش {IFSQ} در سفر ۱۲ ماهه در مطالعه گرین اجرا شد، چند خوشه مرکز آزمایش برای جلوگیری از پدر و مادر چاقی تصادفی شدند اگر آنها از مبدا لاتین شدند (n = 303) و به زبان انگلیسی یا زبان اسپانیایی اصلاح شده {IFSQ} (بدون ساختار زیاده روی) در نمرات از نه زیر سازه از {} ​​IFSQ تکمیل بین نسخه های انگلیسی و اسپانیایی زبان شد ما اطمینان با ضریب آلفای کرونباخ تست شده و تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی بارهای عاملی و خوبی از ویژگی های مناسب، اصلاح ساختار برای رسیدن به بهترین جا نتایج ۳۰۳ پدر و مادر تکمیل IFSQ انجام، ۸۴٪ در خارج از به دنیا آمده اند ایالات متحده، و ۷۴٪ تکمیل {IFSQ} در ضرایب قابلیت اطمینان اسپانیایی محدوده ۰۲۸-۰۶۱ برای اقتصاد آزاد زیر ساختارها و ۰۵۸-۰۸۳ برای تزریق محدود و پاسخگو زیر سازه نتایج برای همه ضریب بین مشابه بود شرکت کنندگان در پاسخ به نسخه انگلیسی و اسپانیایی از خوبی IFSQ شاخص مناسب در بازه زمانی از {} ​​CFI 082-1 ​​و {RMSEA} 000-031، و مدل بهترین در فشار تسکین دهنده (CFI 10، {} RMSEA 000) انجام شده و محدود مقدار (CFI 098، {} RMSEA 01) زیر ساختار نتیجه گیری در یک نمونه از خانواده های لاتینی تزریق محدود و سازه پاسخگو به خوبی انجاماصلاح شده {IFSQ} در هر دو زبان انگلیسی و اسپانیایی زبان خانواده های لاتینی ممکن است برای ارزیابی رفتارهای پدر و مادر مربوط به خطر ابتلا به چاقی در اوایل این جمعیت در معرض خطر استفاده
کلمات کلیدی:   سبک تغذیه، تحلیل عاملی تأییدی، تغذیه نوزاد، لاتین

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله