» مقالات انگلیسی » Concentrations of phthalate metabolites in breast milk in Korea: Estimating exposure to phthalates and potential risks among breast-fed infants

Concentrations of phthalate metabolites in breast milk in Korea: Estimating exposure to phthalates and potential risks among breast-fed infantsشناسه مقاله
10.1016/j.scitotenv.2014.11.019
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Concentrations of phthalate metabolites in breast milk in Korea: Estimating exposure to phthalates and potential risks among breast-fed infants

Authors: Sunmi Kim and Jangwoo Lee and Jeongim Park and Hai-Joong Kim and Geumjoon Cho and Gun-Ha Kim and So-Hee Eun and Jeong Jae Lee and Gyuyeon Choi and Eunsook Suh and Sooran Choi and Sungjoo Kim and Young Don Kim and Sung Koo Kim and Su Young Kim and Seunghyo Kim and Soyong Eom and Hyo-Bang Moon and Sungkyoon Kim and Kyungho Choi

Journal: Science of The Total Environment

Year: 2015

Abstract:

Abstract Phthalates have been associated with endocrine disruption and developmental effects in many experimental and epidemiological studies. Developing infants are among the most susceptible populations to endocrine disruption. However, limited information is available on phthalate exposure and its associated risks among breast-fed newborn infants. In the present study, breast milk samples were collected from 62 lactating mothers at 1 month post-partum from four cities of Korea in 2012 and were evaluated for six phthalate metabolites (mono-isobutyl phthalate (MiBP), mono-n-butyl phthalate (MnBP), mono(2-ethyl-hexyl) phthalate (MEHP), mono-(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) phthalate (MEHHP), mono-(2-ethyl-5-oxohexyl) phthalate (MEOHP) and monoethyl phthalate (MEP)). {MEP} was detected in all breast milk samples, with a median concentration of 0.37 μg/L, and MiBP, MnBP and {MEHP} were detected in 79–۸۹% of samples, with median concentrations of 1.10, 1.70, and 2.08 μg/L, respectively. However, {MEHHP} and MEOHP, the oxidized forms of di-ethyl-hexyl phthalate (DEHP), were detected in only one sample. For exposure assessment, the levels of phthalate diesters were estimated based on the parent:metabolite ratios in the breast milk that are reported elsewhere. For risk assessment, the endocrine-related toxicity of the monoester was assumed to be the same as that of its diester form. Median daily intake estimates of phthalates, including both monoester and diester forms, through breast milk consumption ranged between 0.91 and 6.52 μg/kg body weight (bw) for {DEHP} and between 0.38 and 1.43 μg/kg bw for di-n-butyl phthalate (DnBP). Based on the estimated daily intake, up to 8% of infants exceeded the reference dose of anti-androgenicity (RfD AA) for DEHP, and 6% of infants exceeded the tolerable daily intake (TDI) for DnBP. Breast milk MiBP and MnBP concentrations showed significant positive associations with maternal consumption of whipped cream or purified water. Considering vulnerability of young infants, efforts to mitigate phthalate exposure among lactating women are warranted.

Keywords: DEHP, MEHP, DnBP, Daily intake, CHECK

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: غلظت متابولیت فتالات در شیر مادر در کره: برآورد قرار گرفتن در معرض فتالات و خطرات بالقوه در میان نوزادان شیرخوار

نویسندگان: Sunmi Kim and Jangwoo Lee and Jeongim Park and Hai-Joong Kim and Geumjoon Cho and Gun-Ha Kim and So-Hee Eun and Jeong Jae Lee and Gyuyeon Choi and Eunsook Suh and Sooran Choi and Sungjoo Kim and Young Don Kim and Sung Koo Kim and Su Young Kim and Seunghyo Kim and Soyong Eom and Hyo-Bang Moon and Sungkyoon Kim and Kyungho Choi

ژورنال: Science of The Total Environment

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
چکیده فتالات با اختلال غدد درون ریز و اختلال رشد در بسیاری از مطالعات تجربی و اپیدمیولوژیک در حال توسعه نوزادان همراه بوده است در میان جمعیت شکننده هستند به غدد درون ریز اختلال با این حال، اطلاعات محدود موجود در قرار گرفتن در معرض فتالات و خطرات مرتبط با آن در نوزادان تازه متولد شده از شیر مادر تغذیه در حال حاضر است مطالعه، نمونه شیر از ۶۲ مادران شیرده در ۱ ماه بعد از زایمان از چهار شهرستانها از کره در سال ۲۰۱۲ جمع آوری شد و به مدت شش متابولیت فتالات (تک ایزوبوتیل فتالات (MiBP)، تک-N-بوتیل فتالات (MnBP) مورد بررسی قرار گرفت، تک (۲-اتیل-هکسیل) فتالات (MEHP)، تک (۲-اتیل-۵-hydroxyhexyl) فتالات (MEHHP)، تک (۲-اتیل-۵-oxohexyl) فتالات (MEOHP) و فتالات monoethyl (MEP) ) {} MEP در تمام نمونه شیر مادر تشخیص داده شد، با غلظت متوسط ​​۰۳۷ میکروگرم / L، و با غلظت متوسط ​​۱۱۰، ۱۷۰، MiBP، MnBP و {MEHP} در ۷۹-۸۹٪ از نمونه ها مشاهده شد، و ۲۰۸ میکروگرم / L، به ترتیب با این حال، {MEHHP} و MEOHP، اشکال اکسید فتالات دی اتیل هکسیل (DEHP)، تنها در یک نمونه برای ارزیابی قرار گرفتن در معرض تشخیص داده شد، سطح دی استرها فتالات برآورد شده بر شد در پدر و مادر: متابولیت نسبت در شیر مادر که در جای دیگر برای ارزیابی ریسک گزارش، سمیت مربوط به غدد درون ریز از monoester در نظر گرفته شد می شود همان است که از فرم دی استر آن ماد برآورد مصرف روزانه فتالات، از جمله هر دو monoester و دی استر فرم ها، از طریق شیر مادر مصرف در محدوده بین ۰۹۱ و ۶۵۲ میکروگرم / کیلوگرم وزن بدن (BW) برای {DEHP} و بین ۰۳۸ و ۱۴۳ میکروگرم / کیلوگرم وزن بدن برای ف-N-بوتیل فتالات (DnBP) بر اساس برآورد مصرف روزانه، تا ۸٪ از نوزادان دوز مرجع آنتی androgenicity (RFD AA) برای DEHP بیش از حد، و ۶٪ از نوزادان مصرف روزانه قابل تحمل (TDI) برای DnBP بیش ازغلظت MnBP MiBP شیر مادر و ارتباط مثبت معنیدار با مصرف مادر خامه یا آب تصفیه شده با توجه به آسیب پذیری کودکان کمسن تلاش برای کاهش قرار گرفتن در معرض فتالات در زنان شیرده نشان داد موجه هستند
کلمات کلیدی:   DEHP، MEHP، DnBP، مصرف روزانه، چک

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله