» مقالات انگلیسی » Comparison of the Kyoto Scale of Psychological Development 2001 with the parent-rated Kinder Infant Development Scale (KIDS)

Comparison of the Kyoto Scale of Psychological Development 2001 with the parent-rated Kinder Infant Development Scale (KIDS)شناسه مقاله
10.1016/j.braindev.2015.11.001
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Comparison of the Kyoto Scale of Psychological Development 2001 with the parent-rated Kinder Infant Development Scale (KIDS)

Authors: Sayaka Aoki and Keiji Hashimoto and Natsuha Ikeda and Makoto Takekoh and Takeo Fujiwara and Naho Morisaki and Hidetoshi Mezawa and Yoshiyuki Tachibana and Yukihiro Ohya

Journal: Brain and Development

Year: 2016

Abstract:

AbstractObjective The purpose of the study was to extend our understanding of the Kyoto Scale of Psychological Development (KSPD) by comparison with a parent-rated scale, the Kinder Infant Development Scale (KIDS). Methods The participants of this study were 229 children aged 0–۴, who were referred to the Developmental Evaluation Center of the National Center for Child Health and Development, due to a suspected developmental disorder/delay. The participants were divided into subgroups, depending on age and overall DQ. For each group separately, correlation analyses were conducted between the Developmental Quotient (DQ) of each {KSPD} domain and {DQ} of each {KIDS} subscale. Results For high {DQ} group, in all ages, the {KSPD} Postural-Motor (P-M) domain {DQ} demonstrated a high correlation with the {KIDS} Physical–Motor DQ, and at young ages, it was also found to be moderately or strongly associated with the {KIDS} Manipulation DQ. For high {DQ} group, the {KSPD} Cognitive–Adaptive (C–A) domain {DQ} was most consistently related to the {KIDS} Manipulation DQ, and was also moderately correlated with the {KIDS} Physical–Motor DQ, Receptive Language DQ, Social Relationship with Adults DQ, Discipline DQ, and Feeding DQ, depending on age. For high {DQ} group, the {KSPD} Language–Social (L–S) {DQ} most consistently showed a moderate or high correlation with the {KIDS} Receptive Language {DQ} and the Manipulation DQ, and also related to Physical–Motor DQ, Expressive Language DQ, Language Conception DQ, Social Relationship with Adults DQ, and Social Relationship with Children {DQ} for some age groups. The low {DQ} group demonstrated stronger relationships on many of the pairs of the {DQ} of a {KSPD} subdomain and the {DQ} of a {KIDS} subscale, regardless of the type of subdomains and subscales. Conclusions For high {DQ} group, the {KSPD} P-M domain was consistently related to parent-reported physical/motor development, the C–A domain primarily reflected a child’s fine motor skills and his/her ability to understand and follow verbal instructions provided by adults, while the L–S domain was associated with parent-reported language ability. For low {DQ} group, the effect of global delay increased overall correlations between each domain and subscale. Further studies are necessary to replicate the findings in a larger sample including typical children.

Keywords: Kyoto Scale of Psychological Development (KSPD), Kinder Infant Development Scale (KIDS), Developmental test, Infants, Toddlers

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: مقایسه مقیاس کیوتو توسعه روانی سال ۲۰۰۱ با مقیاس توسعه نوزاد کودک حد پدر و مادر امتیاز (بچه ها)

نویسندگان: Sayaka Aoki and Keiji Hashimoto and Natsuha Ikeda and Makoto Takekoh and Takeo Fujiwara and Naho Morisaki and Hidetoshi Mezawa and Yoshiyuki Tachibana and Yukihiro Ohya

ژورنال: Brain and Development

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
خلاصههدف هدف از این مطالعه، درک ما را از مقیاس کیوتو روانشناختی توسعه (KSPD) در مقایسه با مقیاس پدر و مادر امتیاز بود، مقیاس توسعه نوزاد کودک (کودکان و نوجوانان) روش شرکت کنندگان در این مطالعه ۲۲۹ کودک ۰- ساله ۴، که به دلیل یک اختلال رشدی مشکوک به مرکز سنجش از مرکز ملی بهداشت و توسعه، کودک ارجاع شدند / تاخیر شرکت کنندگان را به زیر گروه تقسیم شدند، بسته به سن و DQ کلی برای هر گروه به طور جداگانه، همبستگی تجزیه و تحلیل انجام شد بین رشد هوش (DQ) از هر {KSPD} دامنه و {DQ} هر {KIDS} خرده مقیاس نتایج برای گروه بالا {DQ}، در تمام سنین، {KSPD} پاسچر-موتور (PM) دامنه {DQ} نشان همبستگی بالایی با {KIDS} جسمی-حرکتی DQ، و در سنین جوانی، آن را نیز پیدا شد به متوسط ​​یا به شدت با {KIDS} دستکاری DQ برای گروه بالا {DQ} همراه، {KSPD} شناختی تطبیقی ​​( C-A) دامنه {DQ} به طور مداوم به {KIDS} DQ دستکاری مربوط بود، و همچنین متوسط ​​با {KIDS} ارتباط داشت جسمی-حرکتی DQ، پذیرای زبان DQ، روابط اجتماعی با بزرگسالان DQ، نظم و انضباط DQ، و تغذیه DQ، بسته به سن در گروه بالا {DQ} از {KSPD} زبان-اجتماعی (L-S) {DQ} به طور مداوم نشان داد همبستگی متوسط ​​و یا بالا با {KIDS} پذیرای زبان {DQ} و DQ دستکاری، و همچنین به جسمی-حرکتی DQ، رسا زبان DQ، زبان مفهوم DQ، روابط اجتماعی با بزرگسالان DQ، و ارتباط اجتماعی با کودکان {DQ} برای برخی از گروه های سنی این گروه کم {DQ} روابط قوی تر در بسیاری از جفت نشان مرتبط به {DQ} از {} ​​KSPD زیر دامنه و {DQ} از {} ​​KIDS خرده مقیاس، صرف نظر از نوع زیر دامنه و خرده مقیاسنتیجه گیری برای گروه بالا {DQ} از {KSPD} PM دامنه به طور مداوم به توسعه فیزیکی / موتور پدر و مادر گزارش مربوط شد، C-A دامنه عمدتا منعکس مهارت های حرکتی ظریف کودک و توانایی های خود را / او را به درک و دنبال دستورالعمل های کلامی ارائه توسط بزرگسالان، در حالی که دامنه L-S با توانایی زبان پدر و مادر گزارش شده برای گروه کم {DQ} همراه بود، اثر تاخیر در جهان را افزایش همبستگی کلی بین هر دامنه و مقیاس مطالعات بیشتر لازم به تکرار یافته در یک نمونه بزرگتر از جمله کودکان معمولی
کلمات کلیدی:   مقیاس کیوتو توسعه روانی (KSPD)، مقیاس کودک تکامل نوزاد (بچه ها) آزمون رشد، نوزادان، کودکان نوپا

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله