» مقالات انگلیسی » Comparison of Griffiths-II and Bayley-II tests for the developmental assessment of high-risk infants

Comparison of Griffiths-II and Bayley-II tests for the developmental assessment of high-risk infantsشناسه مقاله
10.1016/j.infbeh.2015.06.004
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Comparison of Griffiths-II and Bayley-II tests for the developmental assessment of high-risk infants

Authors: Ilaria Cirelli and Myriam Bickle Graz and Jean-François Tolsa

Journal: Infant Behavior and Development

Year: 2015

Abstract:

AbstractIntroduction Two important risk factors for abnormal neurodevelopment are preterm birth and neonatal hypoxic ischemic encephalopathy. The new revisions of Griffiths Mental Development Scale (Griffiths-II, [1996]) and the Bayley Scales of Infant Development (BSID-II, [1993]) are two of the most frequently used developmental diagnostics tests. The Griffiths-II is divided into five subscales and a global development quotient (QD), and the BSID-II is divided into two scales, the Mental scale (MDI) and the Psychomotor scale (PDI). The main objective of this research was to establish the extent to which developmental diagnoses obtained using the new revisions of these two tests are comparable for a given child. Material and methods Retrospective study of 18-months-old high-risk children examined with both tests in the follow-up Unit of the Clinic of Neonatology of our tertiary care university Hospital between 2011 and 2012. To determine the concurrent validity of the two tests paired t-tests and Pearson product-moment correlation coefficients were computed. Using the BSID-II as a gold standard, the performance of the Griffiths-II was analyzed with receiver operating curves. Results 61 patients (80.3% preterm, 14.7% neonatal asphyxia) were examined. For the BSID-II the {MDI} mean was 96.21 (range 67–۱۳۳) and the {PDI} mean was 87.72 (range 49–۱۱۴). For the Griffiths-II, the {QD} mean was 96.95 (range 60–۱۲۴), the locomotors subscale mean was 92.57 (range 49–۱۱۹). The score of the Griffiths locomotors subscale was significantly higher than the {PDI} (p < 0.001). Between the Griffiths-II {QD} and the BSID-II {MDI} no significant difference was found, and the area under the curve was 0.93, showing good validity. All correlations were high and significant with a Pearson product-moment correlation coefficient >0.8. Conclusions The meaning of the results for a given child was the same for the two tests. Two scores were interchangeable, the Griffiths-II {QD} and the BSID-II MDI.

Keywords: High-risk infants, Development, Griffiths Mental Development Scale, Bayley Scales of Infant Development, Concurrent validity

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: مقایسهای آزمونهای گریفیث-II و بیلی-II برای ارزیابی رشد و نمو نوزادان در معرض خطر

نویسندگان: Ilaria Cirelli and Myriam Bickle Graz and Jean-François Tolsa

ژورنال: Infant Behavior and Development

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
مقدمه دو عامل خطر مهم برای تکامل عصبی غیر طبیعی زایمان زودرس و نوزادان آنسفالوپاتی ایسکمیک هیپوکسیک تجدید نظرهای جدید از مقیاس رشد ذهنی گریفیث (گریفیث-II، ۱۹۹۶) و فلس بیلی توسعه نوزاد (BSID-II، ۱۹۹۳) هستند دو تا از تشخیص رشد و نمو اغلب استفاده می شود تست گریفیث-II به پنج خرده مقیاس و خارج قسمت توسعه جهانی (QD) تقسیم شده، و BSID-II به دو مقیاس، مقیاس روان (MDI) و مقیاس روانی تقسیم (PDI ) هدف اصلی از این تحقیق به ایجاد که تا چه حد تشخیص رشد به دست آمده با استفاده از تجدید نظر جدید از این دو تست قابل مقایسه برای مواد کودک داده و روش مطالعه گذشته نگر کودکان در معرض خطر ۱۸ ماهه مورد بررسی قرار با هر دو آزمون در واحد پیگیری از کلینیک نوزادان دانشگاه مراقبت های عالی ما بیمارستان بین سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ برای تعیین اعتبار همزمان از دو آزمون t زوج آزمایش و ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده از BSID-II به عنوان یک محاسبه شد استاندارد طلا، عملکرد گریفیث-II با منحنی های عامل گیرنده تجزیه و تحلیل شد نمایش نتایج: از ۶۱ نفر (۸۰۳٪ زودرس، ۱۴۷٪ خفگی نوزادان) برای BSID-II مورد بررسی قرار گرفت به {} MDI متوسط ​​۹۶۲۱ (دامنه ۶۷-۱۳۳) و به {} PDI متوسط ​​۸۷۷۲ (محدوده ۴۹-۱۱۴) برای گریفیث-II بود، {} QD متوسط ​​بود ۹۶۹۵ (محدوده ۶۰-۱۲۴)، میانگین حرکتی خرده مقیاس ۹۲۵۷ (محدوده ۴۹-۱۱۹) نمره از گریفیث بود حرکتی خرده مقیاس قابل توجهی بالاتر از {} ​​PDI (P u0026 LT بود. ۰۰۰۱) بین گریفیث-II {QD} و BSID-II {MDI} تفاوت معنی داری پیدا شد، و سطح زیر منحنی ۰۹۳ بود، نشان دادن اعتبار خوب همه همبستگی بالا و قابل توجهی با یک محصول لحظه ضریب همبستگی پیرسون شد u0026 gt؛ به ۰۸نتیجه گیری معنای این نتایج برای یک کودک با توجه به یکسان برای دو آزمون دو نمره قابل تعویض شده بود، یک گریفیث-II {QD} و BSID-II MDI
کلمات کلیدی:   نوزادان در معرض خطر، توسعه، مقیاس رشد ذهنی گریفیث، فلس بیلی توسعه نوزاد، روایی همزمان

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله