» مقالات انگلیسی » Comparing the effect of swaddling and breastfeeding and their combined effect on the pain induced by {BCG} vaccination in infants referring to Motahari Hospital, Jahrom, 2010–۲۰۱۱

Comparing the effect of swaddling and breastfeeding and their combined effect on the pain induced by {BCG} vaccination in infants referring to Motahari Hospital, Jahrom, 2010–۲۰۱۱شناسه مقاله
10.1016/j.apnr.2015.05.013
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Comparing the effect of swaddling and breastfeeding and their combined effect on the pain induced by {BCG} vaccination in infants referring to Motahari Hospital, Jahrom, 2010–۲۰۱۱

Authors: Fatemeh Hashemi and Laila Taheri and Fariba Ghodsbin and Narjes Pishva and Mehrdad Vossoughi

Journal: Applied Nursing Research

Year: 2016

Abstract:

AbstractBackground and aim Despite the clinical importance of pain, many neonates are subjected to numerous painful invasive procedures and their complications as part of their care. This study has been designed to investigate the effect of swaddling and breastfeeding, and their combined effect on the pain induced by {BCG} vaccination in healthy term infants. Method This randomized double-blind intervention study was performed on 131 healthy term neonates in Motahari Hospital of Jahrom. The samples were randomly assigned into three intervention groups and a control group. The infants in the swaddled group were swaddled 2 minutes before and 2 minutes after vaccination. The infants in the breastfed group were breastfed within 45 minutes before vaccination. The infants in the combination group were both breast fed before and swaddled within vaccination but the infants in the control group were vaccinated without any intervention. Heart rate and oxygen saturation level of neonates were recorded in the 3 phases of: baseline, injection and 2 minutes after injection. Furthermore, the neonates’ faces were recorded using a video camera. Then pain intensity was measured by Neonatal Facial Coding System (NFCS). Mean Score of pain intensity and physiological responses of subjects were statistically analyzed using non parametrical Kruskal–Wallis test and Mann–Whitney. Results The mean of pain intensity (NFCS) and changes in the heart rate at injection time to the baseline in the three intervention groups in comparison with the control group showed statistically significant difference (p = 0.003 and p = 0.002 respectively). However changes in blood oxygen saturation level, were not statistically significant difference between four groups. Conclusion Regarding to the significant impact of both breastfeeding and swaddling on the pain reduction of vaccination, it is recommended to take benefit of these two safe and available non-pharmacological methods in order to relief pain during painful procedures.

Keywords: Swaddling, Breastfeeding, Pain, BCG vaccine, Neonates

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: مقایسه اثر قنداق و تغذیه با شیر مادر و اثر ترکیبی خود را بر روی درد در نوزادان مراجعه کننده به بیمارستان مطهری، جهرم، ۲۰۱۰-۲۰۱۱ ناشی از {} ​​BCG واکسیناسیون

نویسندگان: Fatemeh Hashemi and Laila Taheri and Fariba Ghodsbin and Narjes Pishva and Mehrdad Vossoughi

ژورنال: Applied Nursing Research

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
سابقه و هدف با وجود اهمیت بالینی درد، بسیاری از نوزادان به روش های متعدد دردناک مهاجم و عوارض آنها به عنوان بخشی از مراقبت از خود این مطالعه به منظور بررسی اثر قنداق و تغذیه با شیر مادر و اثر ترکیبی خود را در درد ناشی از طراحی شده است در معرض {BCG} واکسیناسیون در سالم روش نوزادان نارس این مطالعه مداخله تصادفی دو سو کور بر روی ۱۳۱ نوزاد ترم سالم در بیمارستان مطهری جهرم نمونه تصادفی به سه گروه مداخله قرار گرفتند و یک گروه کنترل نوزادان گروه قنداق قنداق شد ۲ انجام شد دقیقه قبل و ۲ دقیقه بعد از واکسیناسیون نوزادان در گروه شیر مادر تغذیه در عرض ۴۵ دقیقه قبل از واکسیناسیون در گروه درمان ترکیبی با شیر مادر تغذیه شده بودند نوزادان هر دو پستان قبل تغذیه و قنداق در واکسیناسیون اما نوزادان در گروه شاهد بدون هیچ نرخ مداخله قلب واکسینه شدند و درجه اشباع اکسیژن نوزاد در ۳ فاز از ثبت شد: پایه، تزریق و ۲ دقیقه پس از تزریق علاوه بر این، چهره نوزاد با استفاده از یک دوربین فیلمبرداری سپس شدت درد توسط سیستم برنامه نویسی و صورت نوزادان (NFCS) میانگین نمره درد اندازه گیری شد ثبت شد شدت و فیزیولوژیک از افراد با استفاده از غیر پارامتری آزمون Kruskal-Wallis و Mann-Whitney نمایش نتایج: از میانگین شدت درد (NFCS) و تغییرات در ضربان قلب در زمان تزریق به خط مبنا در سه گروه مداخله در مقایسه با آماری مورد بررسی قرار گرفت گروه شاهد تفاوت آماری معنیدار بود (= ۰۰۰۳ p و P 0002 =) نشان داد با این حال تغییرات در سطح اشباع اکسیژن خون، بین چهار گروه اختلاف آماری معنی دار نبودنتیجه گیری با توجه به تاثیر قابل توجهی از هر دو تغذیه با شیر مادر و قنداق بر کاهش درد ناشی از واکسیناسیون، آن است که در طول مراحل دردناک توصیه می شود به نفع این دو روش امن و قابل دسترس غیر دارویی به منظور تسکین درد
کلمات کلیدی:   قنداق، تغذیه با شیر مادر، درد، واکسن ب ث ژ، نوزادان

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله