» مقالات انگلیسی » Comparative Effectiveness of Imaging Modalities for the Diagnosis of Intestinal Obstruction in Neonates and Infants:: A Critically Appraised Topic

Comparative Effectiveness of Imaging Modalities for the Diagnosis of Intestinal Obstruction in Neonates and Infants:: A Critically Appraised Topicشناسه مقاله
10.1016/j.acra.2015.12.014
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Comparative Effectiveness of Imaging Modalities for the Diagnosis of Intestinal Obstruction in Neonates and Infants:: A Critically Appraised Topic

Authors: A.G. Carroll and R.G. Kavanagh and C. Ni Leidhin and N.M. Cullinan and L.P. Lavelle and D.E. Malone

Journal: Academic Radiology

Year: 2016

Abstract:

Rationale and Objectives The purpose of this study was to critically appraise and compare the diagnostic performance of imaging modalities that are used for the diagnosis of upper and lower gastrointestinal (GI) tract obstruction in neonates and infants. Methods A focused clinical question was constructed and the literature was searched using the patient, intervention, comparison, outcome method comparing radiography, upper {GI} contrast study, and ultrasound in the detection of upper {GI} tract obstruction such as duodenal atresia and stenosis, jejunal and ileal atresia, and malrotation and volvulus. The same methods were used to compare radiography and contrast enema in the detection of lower {GI} tract obstruction such as meconium plug syndrome, meconium ileus, Hirschsprung disease, and imperforate anus. Retrieved articles were appraised and assigned a level of evidence based on the Oxford University Centre for Evidence-Based Medicine hierarchy of validity for diagnostic studies. Results There were no sensitivities/specificities available for the imaging diagnosis of duodenal atresia or stenosis, jejunal or ileal atresias, meconium plug, and meconium ileus or for the use of cross-table lateral radiography for the diagnosis of rectal pouch distance from skin in imperforate anus. The retrieved sensitivity for the detection of malrotation on upper {GI} contrast study is 96%, and the sensitivity for the diagnosis of midgut volvulus on upper {GI} contrast study is 79%. The retrieved sensitivity and specificity for the detection of malrotation with volvulus on ultrasound were 89% and 92%, respectively. The retrieved sensitivity and specificity for the detection of Hirschsprung disease on contrast enema were 70% and 83%, respectively. The retrieved sensitivity of invertogram for the diagnosis of rectal pouch distance from skin in imperforate anus is 27%. The retrieved sensitivities of perineal ultrasound and colostography for the diagnosis of rectal pouch distance from skin in imperforate anus were 86% and 100%, respectively. Conclusions There is limited evidence for the imaging diagnosis of duodenal atresia and stenosis, jejunal and ileal atresias, meconium plug, meconium ileus, and imperforate anus, with recommended practice based mainly on low-quality evidence or expert opinion. The available evidence supports the use of upper {GI} contrast study for the diagnosis of malrotation and volvulus, with ultrasound as an adjunct to diagnosis. Contrast enema is useful in the investigation of suspected Hirschsprung disease, but a negative study does not outrule the condition. Colostography is the investigation of choice for the work-up of infants with complex anorectal malformations before definitive surgical repair.

Keywords: Evidence-based medicine, upper gastrointestinal tract, lower gastrointestinal tract, small bowel obstruction, large bowel obstruction, diagnosis, sensitivity and specificity, confidence interval, duodenal atresia, duodenal stenosis, jejunal atresia, ileal atresia, malrotation, volvulus, meconium plug syndrome, meconium ileus, Hirschsprung disease, imperforate anus

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: مقایسه اثربخشی تصویربرداری روش برای تشخیص انسداد روده در نوزادان و شیرخواران :: بیش ارزیابی نقادانه موضوع

نویسندگان: A.G. Carroll and R.G. Kavanagh and C. Ni Leidhin and N.M. Cullinan and L.P. Lavelle and D.E. Malone

ژورنال: Academic Radiology

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
منطق و هدف هدف از این مطالعه انتقادی ارزیابی و مقایسه عملکرد تشخیصی روشهای تصویر برداری است که برای تشخیص دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی (GI) انسداد دستگاه در نوزادان و شیرخواران روشها استفاده شده بود متمرکز سؤال ساخته شد و ادبیات با استفاده از جستجو بود بیمار، مداخله، مقایسه، روش نتیجه مقایسه رادیوگرافی، بالا {GI} مطالعه مقابل، و سونوگرافی در تشخیص انسداد بالا {GI} دستگاه مانند آترزی دئودنوم و تنگی، انسداد ژژنوم و روده، و چرخش ناهنجار و ولولوس از همان روش به مقایسه رادیوگرافی و کنتراست انما در تشخیص کمتر {GI} انسداد دستگاه مورد استفاده قرار گرفت، مانند سندرم مکونیوم پلاگین، ایلئوس مکونیوم، بیماری هیرشپرونگ، و مقعد imperforate مقالات برگرفته ارزیابی شدند و سطح شواهد اختصاص داده بر اساس آکسفورد مرکز دانشگاه برای مبتنی بر شواهد سلسله مراتب پزشکی اعتبار برای مطالعات تشخیصی نمایش نتایج: از هیچ حساسیت / ویژگی های موجود برای تشخیص تصویربرداری آترزی دئودنوم یا تنگی، atresias ژژنوم و یا روده، پلاگین مکونیوم و ایلئوس مکونیوم و یا برای استفاده از جدول مسابقات وجود دارد رادیوگرافی لترال برای تشخیص فاصله کیسه رکتال از پوست در مقعد imperforate حساسیت بازیابی برای تشخیص چرخش ناهنجار در بالای {GI} مطالعه مقابل ۹۶٪ است، و حساسیت برای تشخیص ولولوس میان روده در بالای {GI} مطالعه مقابل است ۷۹٪ حساسیت بازیابی و ویژگی برای تشخیص چرخش ناهنجار با ولولوس در سونوگرافی ۸۹٪ و ۹۲٪ حساسیت بازیابی و ویژگی برای تشخیص بیماری هیرشپرونگ در انما با کنتراست ۷۰٪ و ۸۳٪ به ترتیب حساسیت بازیابی بودند invertogram برای تشخیص فاصله کیسه رکتال از پوست در مقعد imperforate 27٪ استحساسیت بازیابی اولتراسوند پرینه و colostography برای تشخیص فاصله کیسه رکتال از پوست در مقعد imperforate 86٪ و ۱۰۰٪ بود، به ترتیب نتیجه گیری شواهد محدودی برای تشخیص تصویربرداری آترزی دئودنوم و تنگی، ژژنوم و atresias روده، مکونیوم پلاگین وجود دارد ، انسداد روده مکونیوم، و مقعد imperforate، با تمرین توصیه می شود عمدتا بر اساس شواهد با کیفیت پایین و یا نظر کارشناس شواهد موجود از استفاده از بالا {GI} مطالعه مقابل برای تشخیص چرخش ناهنجار و ولولوس، با اولتراسوند به عنوان کمکی به کنتراست تشخیص انما در این تحقیقات از بیماری مشکوک هیرشپرونگ مفید است، اما یک مطالعه منفی Colostography وضعیت outrule نمی بررسی انتخابی برای کار کردن نوزادان با ناهنجاری های آنورکتال پیچیده قبل از جراحی قطعی است
کلمات کلیدی:   پزشکی مبتنی بر شواهد، دستگاه گوارش فوقانی، دستگاه گوارش پایین تر، انسداد روده کوچک، بزرگ انسداد روده، تشخیص، حساسیت و ویژگی، فاصله اطمینان، آترزی دئودنوم، تنگی دوازدهه، آترزی ژژنوم، آترزی روده، چرخش ناهنجار، ولولوس، سندرم پلاگین مکونیوم، مکونیوم انسداد روده، بیماری هیرشپرونگ، مقعد imperforate

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله