» مقالات انگلیسی » Cognitive and neurodevelopmental benefits of extended formula-feeding in infants: Re: Deoni et al. 2013

Cognitive and neurodevelopmental benefits of extended formula-feeding in infants: Re: Deoni et al. 2013شناسه مقاله
10.1016/j.neuroimage.2014.05.011
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Cognitive and neurodevelopmental benefits of extended formula-feeding in infants: Re: Deoni et al. 2013

Authors: Ariana Anderson and Alison Burggren

Journal: NeuroImage

Year: 2014

Abstract:

Abstract The recent Deoni et al. (2013) manuscript proposed that breastfeeding was associated with increased cognitive ability and white-matter in older children (over 26 months), using ms-DESPOT {MRI} imaging to indirectly measure white matter in children who were either breastfed, formula fed, or combined breast + formula fed. In this response, we identify limitations in drawing causal inference among white matter, cognitive ability, and breastfeeding. We propose that the observed cognitive and neurodevelopmental differences between breastfed and formula-fed infants might actually be caused by the premature introduction of cow’s milk in the second year of life, among other contributing factors. The implication of a causal relationship between intelligence and white matter metrics, especially in a developmentally young population, is premature given the recency of this field. The original analyses did not control for important covariates; when comparing both white matter and test scores, mothers were not controlled for age and socio-economic status (SES) and their children were not controlled for gender. Raw test scores, instead of age-adjusted test scores, were used even though the children were of different ages. Mothers were not controlled for reason(s) not to breastfeed, even though many prenatal factors are known to predict this such as stress, parity, obesity, and smoking habits. The observed cognitive ability and white matter benefits identified primarily within the long-term breastfed children are at least partially attributable to other factors such as age, gender, and SES. We suggest methodological approaches to removing such ambiguity, and ways to dissociate cause from effect. The formula and breastfeeding groups didn’t show differences until the “formula fed” children likely had been fed cow’s milk for longer than they had been fed formula, at 2.2 years. The greatest cognitive differences however were observed within the high {SES} breastfed infants depending on breastfeeding duration; infants who were breastfed over 15 months showed increased cognitive ability compared to those breastfed less than months. This implicates the source of dairy during the second year of life, and not other {SES} factors or infant formula, as the most likely nutritional factor responsible for the observed differences within the breastfed children. Given the known nutritional deficiencies of cow’s milk, these findings imply infants who received cow’s milk during the second year of life were at a disadvantage compared to those who were breastfed, independent of whether they were fed formula or breast milk during the first year of life. This evidence suggests that infants should receive formula in lieu of cow’s milk when breast milk is unavailable as a dairy source, until roughly 2 years of age.

Keywords: Breastfeeding, Cognition, Brain development, Myelin maturation, White matter development, Infant imaging, Myelin, Myelin water fraction, Magnetic resonance imaging, Nutrition

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: مزایای شناختی و عصبی تکاملی طولانی فرمول تغذیه در نوزادان: پاسخ: Deoni و همکاران ۲۰۱۳

نویسندگان: Ariana Anderson and Alison Burggren

ژورنال: NeuroImage

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
چکیده اخیر Deoni و همکاران (۲۰۱۳) مقاله پیشنهاد شده است که تغذیه با شیر مادر با توانایی های شناختی افزایش و ماده ی سفید در کودکان بزرگتر (بیش از ۲۶ ماه) همراه بود، با استفاده از MS-مستبد {MRI} تصویربرداری به طور غیر مستقیم اندازه گیری ماده سفید در کودکانی که هم بودند شیر مادر تغذیه، فرمول تغذیه، و یا در ترکیب با شیر مادر + فرمول تغذیه در این پاسخ، ما شناسایی محدودیت در طراحی استنتاج علی در میان ماده سفید، توانایی شناختی و تغذیه با شیر مادر ما پیشنهاد می کنیم که تفاوت های شناختی و عصبی مشاهده شده بین شیر مادر تغذیه و شیرخواران-فرمول تغذیه در واقع ممکن است ناشی از معرفی پیش از موعد شیر گاو در سال دوم زندگی، در میان دیگر عوامل موثر ضمنی از رابطه علت و معلولی بین هوش و معیارهای ماده سفید، به خصوص در یک جمعیت رشد جوان، زودرس است با توجه به تازگی در این زمینه تجزیه و تحلیل اصلی را برای متغیرهای کمکی مهم کنترل نیست. هنگام مقایسه دو نمرات ماده و آزمون سفید، مادران برای سن و وضعیت اجتماعی و اقتصادی (SES) کنترل نیست و فرزندان خود برای نمره آزمون اولیه جنسیتی به جای نمرات آزمون متناسب با سن کنترل شده نیست، مورد استفاده قرار گرفت حتی اگر کودکان بودند سنین مختلف مادران دلیل (بازدید کنندگان) شیر نیست، حتی اگر بسیاری از عوامل قبل از تولد شناخته شده است به پیش بینی این مانند استرس، برابری، چاقی و عادات سیگار کشیدن توانایی شناختی مشاهده و مزایای ماده سفید در طولانی شناسایی در درجه اول شد کنترل نمی مدت کودکان با شیر مادر تغذیه حداقل تا حدودی به عوامل دیگر مانند سن، جنس منتسب و SES ما رویکردهای روش برای از بین بردن چنین ابهام، و راه هایی برای جدا کند که از اثر فرمول ها و گروه های تغذیه با شیر مادر تفاوت تا زمانی که -term breastfed children are at least partially attributable to other factors such as age, gender, and SES We suggest methodological approaches to removing such ambiguity, and ways to dissociate cause from effect The formula and breastfeeding groups didn’t show differences until the “formula تغذیه fed” children likely had been fed cow’s milk for longer than they had been fed formula, at 22 yearsبزرگترین تفاوت های شناختی با این حال در بالا {SES} نوزادان با شیر مادر تغذیه با توجه به مدت تغذیه با شیر مادر مشاهده شد. نوزادانی که بیش از ۱۵ ماه از شیر مادر تغذیه شده بودند افزایش نشان داد توانایی شناختی نسبت به کسانی که کمتر از ماه از شیر مادر تغذیه این منبع لبنی دلالت در طول سال دوم زندگی، و نه دیگر {SES} عوامل و یا فرمول نوزاد، به عنوان عامل تغذیه به احتمال زیاد مسئول تفاوت مشاهده شده در کودکان با شیر مادر تغذیه با توجه به کمبودهای تغذیه ای شناخته شده از شیر گاو، این یافته ها حاکی از نوزادانی که شیر گاو در طول سال دوم زندگی دریافت در یک نقطه ضعف در مقایسه با کسانی که با شیر مادر تغذیه شده بودند، مستقل از شد که آیا آنها فرمول یا پستان تغذیه شدند شیر در طول سال اول زندگی این شواهد نشان می دهد که نوزادان باید فرمول به جای شیر گاو دریافت خواهید کرد که شیر مادر در دسترس به عنوان یک منبع لبنی است، تا حدود ۲ سال
کلمات کلیدی:   تغذیه با شیر مادر، شناخت، رشد مغز، میلین بلوغ، توسعه ماده سفید، تصویربرداری نوزاد، میلین، کسر آب میلین، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی، تغذیه

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله