» مقالات انگلیسی » Clinical Outcomes of Infants With Periorbital Hemangiomas Treated With Oral Propranolol

Clinical Outcomes of Infants With Periorbital Hemangiomas Treated With Oral Propranololشناسه مقاله
10.1016/j.joms.2016.04.021
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Clinical Outcomes of Infants With Periorbital Hemangiomas Treated With Oral Propranolol

Authors: Lei Xue and Chao Sun and Da-peng Xu and Zi-mei Liu and Xu-Kai Wang

Journal: Journal of Oral and Maxillofacial Surgery

Year: 2016

Abstract:

Purpose Periorbital infantile hemangiomas (IHs) require early intervention because they have the potential risk of causing visual disturbances. In recent years, propranolol has shown promise in the effective management of periocular and periorbital IHs. The objective of our study was to assess the clinical outcomes, efficacy, and safety of propranolol in the management of infants with high-risk periorbital IHs. Patients and Methods This retrospective study was conducted at the Stomatological Hospital affiliated with China Medical University. The medical records of infants with periorbital hemangiomas who were treated with systemic propranolol at a dose of 1.0 to 1.5 mg/kg per day between January 2014 and June 2015 were reviewed. We excluded infants who did not qualify for propranolol treatment and infants who received previous therapy or other treatments. The records were reviewed for treatment response, adverse events during treatment, length of treatment, and recurrences. Treatment response was classified using a 4-point scale system based on reduction in volume as poor (<25%), moderate (25 to 50%), good (50 to 75%), or excellent (>75 to 100%) and change in color, as well as surface texture, by a panel of 3 plastic surgeons using 2-dimensional photographs, clinical examination, and Doppler ultrasonography measurements taken before and after treatment. Results Of 38 infants with periorbital hemangiomas, 26 were treated with systemic propranolol at a dose of 1.0 to 1.5 mg/kg administered once daily. A total of 11 male and 15 female infants with a mean age of 5.2 months (range, 2 to 12 months) were treated. The mean length of treatment was 22 weeks (range, 4 to 41 weeks). Adverse events of diarrhea (n = ۳) and sleep changes (n = ۱) were encountered during treatment in 4 patients. The overall treatment response was scored as excellent in 17 patients, good in 7, moderate in 2, and poor in 0. No patients required discontinuation of treatment because of adverse events, and there were no cases of recurrence or tumor regrowth noted during the mean follow-up period of 6.5 months (range, 3 to 10 months). Conclusions Oral propranolol at a dose of 1.0 to 1.5 mg/kg per day (age ≤۳ months, 1.0 mg/kg; age >3 months, 1.5 mg/kg) was effective and well tolerated for the management of 26 Chinese infants with high-risk periorbital IHs. Early intervention should be considered to reduce risk of visual impairment and improve esthetic outcomes.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: نتایج بالینی نوزادان با پری اوربیتال همانژیومها تحت درمان با پروپرانولول خوراکی

نویسندگان: Lei Xue and Chao Sun and Da-peng Xu and Zi-mei Liu and Xu-Kai Wang

ژورنال: Journal of Oral and Maxillofacial Surgery

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
هدف پری اوربیتال همانژیوم نوزادی (IHS) نیاز به مداخله زودهنگام زیرا آنها خطر بالقوه باعث اختلالات بینایی در سال های اخیر، پروپرانولول وعده در مدیریت موثر از اطراف چشم و اطراف چشم IHS هدف از مطالعه ما نشان داده است به ارزیابی پیامدهای بالینی بود، اثر ، و ایمنی از پروپرانولول در مدیریت نوزادان با در معرض خطر اطراف چشم بیماران IHS و روش ها این مطالعه گذشته نگر در بیمارستان دندانپزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی چین از سوابق پزشکی از نوزادان با همانژیوم اطراف چشم که با پروپرانولول سیستمیک با دوز درمان شده بودند انجام شد از ۱۰ تا ۱۵ میلی گرم / کیلوگرم در روز بین ژانویه ۲۰۱۴ و ژوئن ۲۰۱۵ مورد بررسی قرار گرفتند ما نوزادان که برای درمان پروپرانولول و شیرخواران که درمان قبلی یا درمان های دیگر سوابق دریافت واجد شرایط نیست کنار گذاشته برای پاسخ به درمان، عوارض جانبی در طول درمان، طول بررسی شد (به u0026 lt؛ ۲۵٪) درمان و عود پاسخ به درمان با استفاده از سیستم ۴ نقطه مقیاس بر اساس کاهش در حجم به عنوان فقیر طبقه بندی شده، متوسط ​​(۲۵ تا ۵۰٪)، خوب (۵۰ تا ۷۵٪)، و یا عالی (ها u0026 gt ؛ ۷۵ تا ۱۰۰ درصد) و تغییر در رنگ، و همچنین بافت سطح، توسط هیئتی از ۳ جراحان پلاستیک با استفاده از عکس ۲ بعدی، اندازه گیری سونوگرافی معاینه بالینی و داپلر گرفته شده قبل و بعد از درمان نتایج از ۳۸ نوزاد با همانژیوم اطراف چشم، ۲۶ با پروپرانولول سیستمیک با دوز ۱۰ تا ۱۵ میلی گرم / کیلوگرم در روز یک بار تجویز در مجموع ۱۱ ۱۵ نوزادان دختر با سن متوسط ​​۵۲ ماه (از ۲ تا ۱۲ ماه) مرد و تحت درمان قرار گرفتند متوسط ​​طول درمان تحت درمان قرار گرفتند ۲۲ هفته (محدوده ۴ تا ۴۱ هفته) عوارض جانبی اسهال شدند (n = 3) و تغییرات خواب (N = 1) در طول درمان در ۴ بیمار شد مواجه می شوندپاسخ درمان کلی به عنوان عالی در ۱۷ بیمار در ۷ گل بود، خوب، متوسط ​​در ۲، و فقیر در ۰ نفر مورد نیاز قطع درمان به دلیل عوارض جانبی، و هیچ موردی از عود یا تومور رشد مجدد اشاره کرد در طول میانگین پیگیری وجود دارد پاپ اپ دوره ۶۵ ماه (از ۳ تا ۱۰ ماه) نتیجه گیری، پروپرانولول با دوز ۱۰ تا ۱۵ میلی گرم / کیلوگرم در روز (سن ≤۳ ماه، ۱۰ میلی گرم / کیلوگرم، سن u0026 gt؛ به ۳ ماه، ۱۵ میلی گرم / کیلوگرم ) موثر و به خوبی تحمل برای مدیریت ۲۶ نوزاد چینی با در معرض خطر اطراف چشم مداخله IHS زود بود باید در نظر گرفته شود به منظور کاهش خطر ابتلا به اختلال بینایی و بهبود نتایج زیبایی
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله