» مقالات انگلیسی » Characteristics of enterotoxin distribution, hemolysis, lecithinase, and starch hydrolysis of Bacillus cereus isolated from infant formulas and ready-to-eat foods

Characteristics of enterotoxin distribution, hemolysis, lecithinase, and starch hydrolysis of Bacillus cereus isolated from infant formulas and ready-to-eat foodsشناسه مقاله
10.3168/jds.2014-9042
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Characteristics of enterotoxin distribution, hemolysis, lecithinase, and starch hydrolysis of Bacillus cereus isolated from infant formulas and ready-to-eat foods

Authors: Ji-Yeon Hwang and Jong-Hyun Park

Journal: Journal of Dairy Science

Year: 2015

Abstract:

Abstract Bacillus cereus is a ubiquitous environmental microbe implicated as a main cause of food poisoning with various symptoms, depending on the strain type and the isolation source. In this study, the potential virulence factors and biochemical properties of B. cereus isolated from infant formulas and ready-to-eat (RTE) foods were analyzed and compared. A total of 347 B. cereus strains were isolated and identified from 687 infant food formulas and {RTE} food samples. All the isolates had one or more enterotoxin genes, and one-half of the strains had all 3 enterotoxin genes (hbl, nhe, and cytK) that are involved in food poisoning in humans. Here, all the 3 genes were detected in 50% of the B. cereus isolates from {RTE} foods and only 14% of the isolates were identified from infant formulas. The latter harbored low cytK and bceT, and very low hbl genes. Most B. cereus isolates possessed the hemolysis gene, but not the ces gene. The infant formula isolates showed stronger hemolysis activity than the other isolates. In addition, 26% of the total isolates showed low lecithinase activities and 10% showed high lecithinase activities. A greater number of isolates from the infant formula showed high lecithinase activity than those from the {RTE} foods. Approximately 83% of the isolates were positive and 17% were negative for starch hydrolysis. Over 90% of the {RTE} food isolates and only 35% of the infant formula isolates were positive for starch hydrolysis. However, all the strains possessed nhe, but their harboring patterns of hbl and cytK were significantly different. Most starch-hydrolyzing strains possessed hbl, but only 23% nonstarch-hydrolyzing isolates possessed this gene. Moreover, very low nonstarch hydrolyzing strains harbored cytK. Most nonstarch-hydrolyzing isolates showed high lecithinase and strong hemolysis activities, and very low hbl and cytK harboring. In summary, most infant formula isolates showed stronger hemolysis and higher lecithinase activities with lower frequency of harboring hbl and cytK and lower starch hydrolysis compared with {RTE} food isolates.

Keywords: Bacillus cereus, enterotoxin gene, lecithinase activity, starch hydrolysis, infant formula

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: ویژگی های توزیع انتروتوکسین، همولیز، لسیتیناز و هیدرولیز نشاسته باسیلوس سرئوس جدا شده از فرمول نوزاد و آماده به خوردن غذاهای

نویسندگان: Ji-Yeon Hwang and Jong-Hyun Park

ژورنال: Journal of Dairy Science

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
چکیده باسیلوس سرئوس یک میکروب در همه جا زیست محیطی دخیل به عنوان یک عامل اصلی مسمومیت غذایی با نشانه های مختلف، بسته به نوع فشار و منبع انزوا در این مطالعه است، عوامل حدت بالقوه و خواص بیوشیمیایی سرئوس B جدا شده از فرمول نوزاد و آماده- به خوردن (RTE) غذاهای مورد بررسی قرار گرفت و در مقایسه تعداد ۳۴۷ گونه سرئوس B جدا شده و مشخص از ۶۸۷ فرمول غذایی نوزاد و {RTE} نمونه های مواد غذایی تمام جدایه به حال یک یا ژن انتروتوکسین بیشتر، و نیمی از گونه های بود تمام ژن ۳ انتروتوکسین (HBL، NHE و cytK) که در مسمومیت غذایی در انسان دخالت دارند در اینجا، همه ۳ ژن ها در ۵۰٪ از B سرئوس جدا شده از {RTE} غذاهای تشخیص داده شد و تنها ۱۴٪ از سویه ها بود شناسایی از فرمول نوزاد دومی پناه cytK کم و bceT، و ژن HBL بسیار پایین ترین سرئوس B جدا شده دارای ژن همولیز، اما نه ژن CES می شود فرمول نوزاد جدا شده فعالیت همولیز قوی تر نشان داد از جدایه های دیگر علاوه بر این، ۲۶ درصد از کل جدا شده فعالیت لسیتیناز کم نشان داد و ۱۰٪ فعالیت لسیتیناز بالا نشان داد که تعداد بیشتری از نمونه از فرمول نوزاد فعالیت لسیتیناز بالا نسبت به کسانی که از {RTE} غذاهای حدود ۸۳ درصد از جدایه مثبت بودند و ۱۷٪ برای هیدرولیز نشاسته منفی بود نشان داد بیش از ۹۰٪ از {RTE} غذایی جدا شده و تنها ۳۵٪ از نوزادان جدا فرمول برای هیدرولیز نشاسته مثبت بودند با این حال، تمام گونه NHE داشت، اما الگوهای پناه دادن به HBL و cytK به طور قابل توجهی متفاوت HBL اکثر سویه های نشاسته هیدرولیز برخوردار بودند ، اما تنها ۲۳ درصد nonstarch-هیدرولیز جدا شده در اختیار این ژن علاوه بر این، nonstarch هیدرولیز سویه بسیار پایین پناه cytK اغلب جداسازی nonstarch-هیدرولیز نشان داد لسیتیناز بالا و فعالیت های همولیز قوی و HBL بسیار کم و پناه cytKبه طور خلاصه، ترین جدایه فرمول نوزاد همولیز قوی تر و فعالیت لسیتیناز بالاتر با فرکانس پایین تر از پناه دادن به HBL و cytK و هیدرولیز نشاسته پایین تر در مقایسه با {} RTE جدا شده از مواد غذایی نشان داد
کلمات کلیدی:   باسیلوس سرئوس، انتروتوکسین ژن، فعالیت لسیتیناز، هیدرولیز نشاسته، شیر خشک نوزاد

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله