» مقالات انگلیسی » Changes over lactation in breast milk serum proteins involved in the maturation of immune and digestive system of the infant

Changes over lactation in breast milk serum proteins involved in the maturation of immune and digestive system of the infantشناسه مقاله
10.1016/j.jprot.2016.02.005
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Changes over lactation in breast milk serum proteins involved in the maturation of immune and digestive system of the infant

Authors: Lina Zhang and Marita de Waard and Hester Verheijen and Sjef Boeren and Jos A. Hageman and Toon van Hooijdonk and Jacques Vervoort and Johannes B. van Goudoever and Kasper Hettinga

Journal: Journal of Proteomics

Year: 2016

Abstract:

Abstract To objective of this study was to better understand the biological functions of breast milk proteins in relation to the growth and development of infants over the first six months of life. Breast milk samples from four individual women collected at seven time points in the first six months after delivery were analyzed by filter aided sample preparation and dimethyl labeling combined with liquid chromatography tandem mass spectrometry. A total of 247 and 200 milk serum proteins were identified and quantified, respectively. The milk serum proteome showed a high similarity (80% overlap) on the qualitative level between women and over lactation. The quantitative changes in milk serum proteins were mainly caused by three groups of proteins, enzymes, and transport and immunity proteins. Of these 21 significantly changed proteins, 30% were transport proteins, such as serum albumin and fatty acid binding protein, which are both involved in transporting nutrients to the infant. The decrease of the enzyme bile salt-activated lipase as well as the immunity proteins immunoglobulins and lactoferrin coincide with the gradual maturation of the digestive and immune system of infants. The human milk serum proteome didn’t differ qualitatively but it did quantitatively, both between mothers and as lactation advanced. The changes of the breast milk serum proteome over lactation corresponded with the development of the digestive and immune system of infants. Biological significance Breast milk proteins provide nutrition, but also contribute to healthy development of infants. Despite the previously reported large number of identified breast milk proteins and their changes over lactation, less is known on the changes of these proteins in individual mothers. This study is the first to determine the qualitative and quantitative changes of milk proteome over lactation between individual mothers. The results indicate that the differences in the milk proteome between individual mothers are more related to the quantitative level than qualitative level. The correlation between the changes of milk proteins and the gradual maturation of the gastrointestinal tract and immune system in infants, contributes to a better understanding of the biological functions of human milk proteins for the growth and development of infants.

Keywords: Milk serum proteome, Gastrointestinal tract, Immune system, Protease inhibitors

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: تغییرات در طول شیردهی در پروتئین های سرم شیر مادر که در بلوغ سیستم ایمنی بدن و دستگاه گوارش نوزاد

نویسندگان: Lina Zhang and Marita de Waard and Hester Verheijen and Sjef Boeren and Jos A. Hageman and Toon van Hooijdonk and Jacques Vervoort and Johannes B. van Goudoever and Kasper Hettinga

ژورنال: Journal of Proteomics

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
چکیده به هدف از این مطالعه بود برای درک بهتر عملکرد های بیولوژیک پروتئین شیر مادر در رابطه با رشد و توسعه از نوزادان در شش ماه اول نمونه شیر زندگی از چهار زن منحصر به فرد در هفت نقطه بار در شش ماه اول جمع آوری بعد از زایمان توسط فیلتر کمک آماده سازی نمونه و برچسب زدن دی متیل همراه با طیف سنجی جرمی کروماتوگرافی پشت سر هم مایع مورد بررسی قرار گرفت در مجموع از ۲۴۷ و ۲۰۰ پروتئین های سرم شیر شناسایی و اندازه گیری شدند پروتئوم سرم شیر (۸۰٪ همپوشانی) در کیفی نشان داد که شباهت زیادی سطح بین زنان و بیش از شیردهی تغییرات کمی در پروتئین های سرم شیر به طور عمده توسط سه گروه از پروتئین ها، آنزیم ها، و حمل و نقل و ایمنی پروتئین از این ۲۱ پروتئین قابل توجهی تغییر ایجاد می شود، ۳۰٪ پروتئین حمل و نقل، از جمله آلبومین سرم و اسید چرب اتصال بودند پروتئین، که هر دو در انتقال مواد مغذی به نوزاد کاهش آنزیم صفرا نمک فعال لیپاز و همچنین به عنوان ایمونوگلوبولینها پروتئین ایمنی و لاکتوفرین درگیر همزمان با بلوغ تدریجی گوارش و ایمنی سیستم نوزادان شیر انسان پروتئوم سرم نکردند را تی کیفی متفاوت اما کمی انجام داد، هر دو بین مادران و به عنوان شیردهی پیشرفته تغییرات از پروتئوم سرم شیر مادر بیش از شیردهی با توسعه دستگاه گوارش و سیستم ایمنی سیستم نوزادان اهمیت بیولوژیکی پروتئین شیر مادر ارائه تغذیه مطابقت دارد، بلکه به کمک توسعه سالم از نوزادان با وجود تعداد زیادی قبلا گزارش از پروتئین شیر مادر شناسایی و تغییرات آنها در طول شیردهی، کمتر است در تغییرات از این پروتئین ها در مادران فرد این مطالعه برای اولین بار تعیین تغییرات کمی و کیفی پروتئوم شیر بیش از شیردهی می باشد شناخته شده بین مادران فردینتایج نشان داد که تفاوت در پروتئوم شیر مادران فرد بیشتر مربوط به سطح کمی از سطح کیفی همبستگی بین تغییرات پروتئین های شیر و بلوغ تدریجی از دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن در نوزادان هستند، کمک به درک بهتر از توابع بیولوژیکی پروتئین شیر انسان برای رشد و توسعه نوزادان
کلمات کلیدی:   شیر پروتئوم سرم، دستگاه گوارش، سیستم ایمنی، مهار کننده های پروتئاز

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله