» مقالات انگلیسی » Changes in Outcome and Complication Rates of Very-low-birth-weight Infants in One Tertiary Center in Southern Taiwan Between 2003 and 2010

Changes in Outcome and Complication Rates of Very-low-birth-weight Infants in One Tertiary Center in Southern Taiwan Between 2003 and 2010شناسه مقاله
10.1016/j.pedneo.2013.10.010
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Changes in Outcome and Complication Rates of Very-low-birth-weight Infants in One Tertiary Center in Southern Taiwan Between 2003 and 2010

Authors: Shen-Dar Chen and Yung-Chieh Lin and Chin-Li Lu and Solomon Chih-Cheng Chen

Journal: Pediatrics & Neonatology

Year: 2014

Abstract:

Background Neonatal intensive care has changed dramatically over the past few decades and the survival of infants has generally improved in many countries. The purpose of this study was to explore the recent evolution of mortality and morbidities among very-low-birth-weight (VLBW) infants in southern Taiwan. Methods We retrospectively reviewed the medical records of {VLBW} (birth weight <1500 g) infants who were admitted to a neonatal intensive care unit at a tertiary medical center in southern Taiwan from 2003 to 2010. The study period was divided into two cohorts: the first cohort of 2003–۲۰۰۶ and the second cohort of 2007–۲۰۱۰٫ Demographic profiles and complications were recorded, including the following information: sex, birth body weight (BBW), gestational age (GA), Apgar score, patent ductus arteriosus (PDA), necrotizing enterocolitis, retinopathy, chronic lung disease (CLD), inguinal hernia, and sepsis. The length of stay (LOS) in hospital was compared between the two cohorts. Results A total of 420 (212 male) {VLBW} infants were enrolled with 52 (12.4%) deaths. Compared to surviving infants, deceased infants had significantly lower GA, Apgar scores, and BBW. The mortality of {VLBW} infants remained static between the two birth cohorts, but the incidence of major morbidities generally decreased. The {LOS} for overall surviving infants and the proportion of LOS > ۶۰ days were both reduced in the period of 2007–۲۰۱۰٫ With further stratification by BBW, the major reduction of long {LOS} was only found in the group of BBW ≥ ۱۰۰۰ g. The multivariate logistic regression model found PDA, CLD, and BBW < ۱۰۰۰ g were major complications to be associated with long {LOS} among surviving infants. Conclusion Periodic evaluation of the mortality and morbidity of preterm infants can help to understand the changes and trends of our neonatal care. Further study using the national dataset to provide more representative information is warranted.

Keywords: length of stay, morbidity, mortality, preterm

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: تغییرات در نتیجه و عوارض نوزادان بسیار کم وزن تولد در یک سوم مرکز در جنوب تایوان بین سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۰

نویسندگان: Shen-Dar Chen and Yung-Chieh Lin and Chin-Li Lu and Solomon Chih-Cheng Chen

ژورنال: Pediatrics & Neonatology

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
پس زمینه مراقبت های ویژه نوزادان به طور چشمگیری در طول چند دهه گذشته تغییر کرده است و بقا در نوزادان است به طور کلی در بسیاری از کشورها بهبود هدف از این مطالعه به منظور بررسی تکامل اخیر مرگ و میر و عوارض را در میان بسیار کم وزن تولد (VLBW) نوزادان بود در روش جنوب تایوان گذشتهنگر پرونده پزشکی {VLBW} (وزن تولد به u0026 lt؛ ۱۵۰۰ گرم) نوزادانی که در یک مرکز پزشکی سوم در جنوب تایوان ۲۰۰۳-۲۰۱۰ دوره مطالعه تقسیم شده بود به یک واحد مراقبتهای ویژه نوزادان بستری شده بودند دو گروه: کوهورت اول ۲۰۰۳-۲۰۰۶ و کوهورت دوم ۲۰۰۷-۲۰۱۰ پروفایل های جمعیت شناختی و عوارض، ثبت شد از جمله اطلاعات زیر باشد: جنس، وزن هنگام تولد بدن (BBW)، سن حاملگی (GA)، نمره آپگار، مجرای ثبت اختراع شریانی (PDA)، آنتروکولیت نکروزان، رتینوپاتی، بیماری ریوی مزمن (CLD)، فتق مغبنی، و عفونت طول اقامت در بیمارستان بین دو گروه مقایسه شد در مجموع ۴۲۰ (۲۱۲ مرد) {VLBW} نوزادان ۵۲ (۱۲۴٪) مرگ و میر در مقایسه با نوزادان زنده مانده بودند، انجام شد، نوزاد مرده به طور قابل توجهی پایین تر بود GA، نمره آپگار و BBW مرگ و میر {VLBW} نوزادان بین دو گروه از تولد باقی ماند، اما بروز عوارض عمده به طور کلی کاهش یافته {LOS} برای کلی بازمانده نوزادان و نسبت LOS u0026 gt؛ به ۶۰ روز هر دو در دوره ۲۰۰۷-۲۰۱۰ با طبقه بندی بیشتر توسط BBW، کاهش عمده ای Long {LOS} کاهش یافت تنها در گروه BBW ≥ شد ۱۰۰۰ گرم مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره یافت PDA، CLD، و BBW به u0026 lt ؛ ۱۰۰۰ گرم عوارض عمده با طولانی {LOS} در ارتباط باشد در میان بازمانده نوزادان نتیجه گیری ارزیابی دوره ای از مرگ و میر نوزادان نارس می تواند کمک به درک تغییرات و روند مراقبت از نوزادان ما بودندمطالعه بیشتر با استفاده از مجموعه داده ملی به ارائه اطلاعات بیشتر نماینده ضروری است
کلمات کلیدی:   مدت اقامت، عوارض، مرگ و میر، زودرس

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله