» مقالات انگلیسی » Cellular and humoral coagulation profiles and occurrence of {IVH} in {VLBW} and {ELWB} infants

Cellular and humoral coagulation profiles and occurrence of {IVH} in {VLBW} and {ELWB} infantsشناسه مقاله
10.1016/j.earlhumdev.2015.09.008
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Cellular and humoral coagulation profiles and occurrence of {IVH} in {VLBW} and {ELWB} infants

Authors: Perrine Duppré and Harald Sauer and Eleni Z. Giannopoulou and Ludwig Gortner and Holger Nunold and Stefan Wagenpfeil and Jürgen Geisel and Bernhard Stephan and Sascha Meyer

Journal: Early Human Development

Year: 2015

Abstract:

AbstractBackground and study purpose Intraventricular hemorrhage (IVH) is a major complication in preterm neonates with significant long-term morbidity and an increased mortality rate. The role of the immature coagulation system in the pathogenesis of {IVH} in these infants is still under debate. The aim of this study was to provide reference values for coagulation studies within the first 24 h of life, and to relate these findings to the incidence of IVH. Patients and methods In this retrospective study, a total of 250 (male: 123/female: 127; VLBW: 150 and ELBW: 100) infants were included over a 4-year-period. Coagulation studies were performed within the first 24 h of life in all infants. Multiple regression analysis was employed to demonstrate a potential association between {IVH} and a number of known risk and protective factors for {IVH} (antenatal steroids, birth weight, gender, IUGR, {APGAR} score at 10 minutes, platelet count, INR, PTT, fibrinogen). Results Mean birth weight was 1047.9 ± ۳۰۵٫۶ (range: 320–۱۴۹۰ g). Both cellular (platelets, nucleated red blood cells) and plasmatic coagulation parameters (INR, fibrinogen and antithrombin III) were dependent on birth weight. Moreover, {INR} levels (p < 0.05) were significantly increased in neonates with {IVH} of any grade. Also, {INR} was positively correlated with the severity of {IVH} (Spearman’s correlation coefficient: 0.193; p = 0.003). While overall fibrinogen levels were not associated with IVH, a fibrinogen level < 100 mg/dL significantly increased the risk for {IVH} (p < 0.01). Conclusions Our data provide a robust set of reference values for both cellular and humoral coagulation studies in {VLBW} and {ELBW} infants for the first 24 h of life. The results of our study indicate that abnormal {INR} levels and fibrinogen levels < 100 mg/dL are significantly associated with the occurrence of {IVH} in this susceptible cohort.

Keywords: Coagulation, ELWB infants, VLBW infants, Intraventricular hemorrhage

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: پروفایل انعقاد سلولی و هومورال و وقوع {IVH} در {VLBW} و {ELWB} نوزادان

نویسندگان: Perrine Duppré and Harald Sauer and Eleni Z. Giannopoulou and Ludwig Gortner and Holger Nunold and Stefan Wagenpfeil and Jürgen Geisel and Bernhard Stephan and Sascha Meyer

ژورنال: Early Human Development

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
سابقه و مطالعه هدف خونریزی داخل (IVH) یک عارضه عمده در نوزادان نارس با عوارض طولانی مدت و افزایش میزان مرگ و میر نقش سیستم انعقاد نابالغ در پاتوژنز {IVH} در این نوزادان هنوز مورد بحث هدف این مطالعه این بود برای ارائه مقادیر مرجع برای مطالعات انعقادی در ۲۴ ساعت اول زندگی، و به ارتباط این یافته ها به بروز بیماران IVH و روش ها در این مطالعه گذشته نگر، در مجموع ۲۵۰ (مرد: ۱۲۳ / زن: ۱۲۷؛ VLBW: 150 و ELBW: 100) نوزادان بیش از ۴ سال دوره مطالعات انعقادی در ۲۴ ساعت اول زندگی در تمام نوزادان به نشان دادن ارتباط بالقوه بین {IVH} و تعدادی از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد انجام شد، انجام گرفت ۳۲۰-: خطر شناخته شده و عوامل محافظ برای {IVH} (استروئید پیش از تولد، وزن هنگام تولد، جنسیت، IUGR، {} آپگار نمره در ۱۰ دقیقه، تعداد پلاکت، INR، PTT، فیبرینوژن) نتایج متوسط ​​وزن زمان تولد ± ۳۰۵۶ (محدوده ۱۰۴۷۹ بود ۱۴۹۰ گرم) هر دو همراه (پلاکت ها، هسته سلول های قرمز خون) و پارامترهای انعقادی پلاسما (INR، فیبرینوژن و آنتی ترومبین III) وابسته به وزن هنگام تولد علاوه بر این، {} INR سطح (P u0026 LT بود. ۰۰۵) در نوزادان با {IVH} هر درجه همچنین، {INR} با شدت {IVH} همبستگی مثبت داشت (ضریب همبستگی اسپیرمن به طور قابل توجهی افزایش یافته بود: ۰،۱۹۳؛ ۰۰۰۳ = P) در حالی که به طور کلی سطح فیبرینوژن با IVH ارتباط نداشتند، سطح فیبرینوژن به u0026 lt؛ ۱۰۰ میلی گرم / دسی لیتر به طور قابل توجهی افزایش یافته است خطر ابتلا به {IVH} (P u0026 lt؛ بدون ۰۰۱) نتیجه گیری داده های ما ارائه مجموعه ای قوی از مقادیر مرجع برای هر دو مطالعه انعقاد سلولی و هومورال در {VLBW} و {ELBW} نوزادان برای اولین ۲۴ ساعت زندگینتایج حاصل از مطالعه ما نشان می دهد که غیر طبیعی {INR} سطوح و سطوح فیبرینوژن به u0026 lt؛ ۱۰۰ میلی گرم / دسی لیتر به میزان قابل توجهی با وقوع {IVH} در این گروه حساس مرتبط
کلمات کلیدی:   انعقاد، نوزادان ELWB، نوزادان VLBW، خونریزی داخل

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله