» مقالات انگلیسی » Cánula nasal de alto flujo en lactantes: experiencia en una unidad de paciente crítico

Cánula nasal de alto flujo en lactantes: experiencia en una unidad de paciente críticoشناسه مقاله
10.1016/j.rchipe.2015.06.003
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Cánula nasal de alto flujo en lactantes: experiencia en una unidad de paciente crítico

Authors: Adriana Wegner A. and Pamela Cespedes F. and María Loreto Godoy M. and Pedro Erices B. and Luis Urrutia C. and Carina Venthur U. and Marcela Labbé C. and Hugo Riquelme M. and Cecilia Sanchez J. and Waldo Vera V. and David Wood V. and Juan Carlos Contreras C. and Efren Urrutia S.

Journal: Revista Chilena de Pediatría

Year: 2015

Abstract:

AbstractIntroduction The high flow nasal cannula (HFNC) is a method of respiratory support that is increasingly being used in paediatrics due to its results and safety. Objective To determine the efficacy of HFNC, as well as to evaluate the factors related to its failure and complications associated with its use in infants. Patients and method An analysis was performed on the demographic, clinical, blood gas, and radiological data, as well as the complications of patients connected to a {HFNC} in a critical care unit between June 2012 and September 2014. A comparison was made between the patients who failed and those who responded to HFNC. A failure was considered as the need for further respiratory support during the first 48 hours of connection. The Kolmogorov Smirnov, Mann-Whitney U, chi squared and the Exact Fisher test were used, as well as correlations and a binary logistic regression model for P ≤ .۰۵٫ Results The study included 109 patients, with a median age and weight: 1 month (0.2-20 months) and 3.7 kg (2-10 kg); 95 percentile: 3.7 months and 5.7 kg, respectively. The most frequent diagnosis and radiological pattern was bronchiolitis (53.2%) and interstitial infiltration (56%). Around 70.6% responded. There was a significant difference between failure and response in the diagnosis (P = .013), radiography (P = 018), connection context (P < .0001), pCO2 (median 40.7 mmHg [15.4–۶۷ mmHg] versus 47.3 mmHg [28.6-71.3 mmHg], P = .004) and hours on {HFNC} (median 60.75 hrs [5-621.5 hrs] versus 10.5 hrs [1-29 hrs], P < .0001). The {OR} of the {PCO2} ≥ ۵۵ mmHg for failure was 2.97 (95% CI; 1.08-8.17; P = .035). No patient died and no complications were recorded. Conclusion The percentage success observed was similar to that published. In this sample, the failure of {HFNC} was only associated with an initial pCO2 ≥ ۵۵ mmHg. On there being no complications reported as regards it use, it is considered safe, although a randomised, controlled, multicentre study is required to compare and contrast these results.

Keywords: Cánula nasal de alto flujo, Lactantes, Oxigenoterapia, Falla respiratoria aguda, High flow nasal cannula, Infants, Oxygen therapy, Acute respiratory failure

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: کانول بینی د آلتو flujo EN lactantes: experiencia EN UNA Unidad در د paciente crítico

نویسندگان: Adriana Wegner A. and Pamela Cespedes F. and María Loreto Godoy M. and Pedro Erices B. and Luis Urrutia C. and Carina Venthur U. and Marcela Labbé C. and Hugo Riquelme M. and Cecilia Sanchez J. and Waldo Vera V. and David Wood V. and Juan Carlos Contreras C. and Efren Urrutia S.

ژورنال: Revista Chilena de Pediatría

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
مقدمه جریان بالا کانول بینی (HFNC) یک روش حمایت تنفسی که به طور فزاینده ای در اطفال با توجه به نتایج آن و هدف ایمنی استفاده می شود برای تعیین اثر بخشی HFNC، و همچنین به منظور بررسی عوامل مرتبط با عدم و عوارض آن در ارتباط است با استفاده از آن در نوزادان روش بررسی تجزیه و تحلیل بر روی جمعیتی، بالینی، گاز خون انجام شد و داده رادیولوژی، و همچنین به عنوان عوارض از بیماران ژوئن ۲۰۱۲ و سپتامبر ۲۰۱۴ متصل به یک {HFNC} در یک واحد مراقبت های ویژه مقایسه بین بیماران که شکست خورده و کسانی که در پاسخ به HFNC یک شکست به عنوان نیاز به حمایت تنفسی بیشتر در طول ۴۸ ساعت اول اتصال کولموگروف اسمیرنوف، من ویتنی U در نظر گرفته شد ساخته شده بود، آزمون Chi square و آزمون دقیق فیشر استفاده شد ، و همچنین همبستگی و یک مدل دو رگرسیون لجستیک برای P ≤ ۰۵ نتایج این مطالعه شامل ۱۰۹ نفر، با میانگین سنی و وزن: ۱ ماه (۰۲-۲۰ ماه) و ۳۷ کیلوگرم (۲/۱۰ کیلوگرم). ۹۵ درصد: ۳۷ ماه و ۵۷ کیلوگرم، به ترتیب تشخیص شایع ترین و الگوی رادیولوژی بود برونشیولیت (۵۳۲٪) و نفوذ بینابینی (۵۶٪) حدود ۷۰۶ درصد پاسخ اختلاف معنی داری بین شکست و پاسخ در تشخیص (P = 013 وجود دارد )، رادیوگرافی (۰۱۸ = P)، بافت اتصال (P u0026 lt؛ بدون ۰،۰۰۱)، PCO2 (متوسط ​​۴۰۷ میلی متر جیوه ۱۵۴-۶۷ میلیمتر جیوه در مقابل ۴۷۳ میلی متر جیوه ۲۸۶-۷۱۳ میلی متر جیوه، P = 004) و ساعت در {HFNC} ( متوسط ​​۶۰۷۵ ساعت ۵-۶۲۱۵ ساعت در مقابل ۱۰۵ ساعت ۱-۲۹ ساعت، P به u0026 lt؛ ۰۰۰۱) در {} یا از {} ​​PCO2 ≥ ۵۵ میلیمتر جیوه برای شکست ۲۹۷ (۹۵٪ CI بود. ۱۰۸-۸۱۷؛ P = 035) هیچ بیماری درگذشت و بدون عوارض نتیجه موفقیت درصد مشاهده شبیه به منتشر شده در این نمونه ثبت شد، شکست {HFNC} تنها با یک ≥ PCO2 اولیه همراه بود ۵۵ میلی متر جیوهدر وجود دارد که هیچ عوارض گزارش با توجه به اینکه از آن استفاده کنید، آن است که در نظر گرفته امن، اگر چه، کنترل، مطالعه چند مرکزی تصادفی مورد نیاز است برای مقایسه و کنتراست این نتایج
کلمات کلیدی:   کانول بینی د آلتو flujo، Lactantes، Oxigenoterapia، فالا respiratoria aguda، جریان بالا کانول بینی، نوزادان، درمان با اکسیژن، نارسایی حاد تنفسی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله