» مقالات انگلیسی » Brain Volumes at Term-Equivalent Age in Preterm Infants: Imaging Biomarkers for Neurodevelopmental Outcome through Early School Age

Brain Volumes at Term-Equivalent Age in Preterm Infants: Imaging Biomarkers for Neurodevelopmental Outcome through Early School Ageشناسه مقاله
10.1016/j.jpeds.2015.12.023
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Brain Volumes at Term-Equivalent Age in Preterm Infants: Imaging Biomarkers for Neurodevelopmental Outcome through Early School Age

Authors: Kristin Keunen and Ivana Išgum and Britt J.M. van Kooij and Petronella Anbeek and Ingrid C. van Haastert and Corine Koopman-Esseboom and Petronella C. Fieret-van Stam and Rutger A.J. Nievelstein and Max A. Viergever and Linda S. de Vries and Floris Groenendaal and Manon J.N.L. Benders

Journal: The Journal of Pediatrics

Year: 2016

Abstract:

Objective To evaluate the relationship between brain volumes at term and neurodevelopmental outcome through early school age in preterm infants. Study design One hundred twelve preterm infants (born mean gestational age 28.6 ± ۱٫۷ weeks) were studied prospectively with magnetic resonance imaging (imaged at mean 41.6 ± ۱٫۰ weeks). T2- and T1-weighted images were automatically segmented, and volumes of 6 tissue types were related to neurodevelopmental outcome assessed using the Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition (cognitive, fine, and gross motor scores) at 24 months corrected age (n = ۱۱۲), Griffiths Mental Development Scales (developmental quotient) at age 3.5 years (n = ۹۸), Movement Assessment Battery for Children, Second Edition (n = ۸۵), and Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, Third Edition at age 5.5 years (n = ۴۴). Corrections were made for intracranial volume, maternal education, and severe brain lesions. Results Ventricular volumes were negatively related to neurodevelopmental outcome at age 24 months and 3.5 years, as well as processing speed at age 5.5 years. Unmyelinated white matter (UWM) volume was positively associated with motor outcome at 24 months and with processing speed at age 5.5 years. Cortical gray matter (CGM) volume demonstrated a negative association with motor performance and cognition at 24 months and with developmental quotient at age 3.5 years. Cerebellar volume was positively related to cognition at these time points. Adjustment for brain lesions attenuated the relations between cerebellar and {CGM} volumes and cognition. Conclusions Brain volumes of ventricles, UWM, CGM, and cerebellum may serve as biomarkers for neurodevelopmental outcome in preterm infants. The relationship between larger {CGM} volumes and adverse neurodevelopment may reflect disturbances in neuronal and/or axonal migration at the UWM-CGM boundary and warrants further investigation.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: حجم مغز در سن مدت معادل در نوزادان نارس: تصویربرداری شاخصهای زیستی برای نتیجه عصبی تکاملی تا اوایل سن مدرسه

نویسندگان: Kristin Keunen and Ivana Išgum and Britt J.M. van Kooij and Petronella Anbeek and Ingrid C. van Haastert and Corine Koopman-Esseboom and Petronella C. Fieret-van Stam and Rutger A.J. Nievelstein and Max A. Viergever and Linda S. de Vries and Floris Groenendaal and Manon J.N.L. Benders

ژورنال: The Journal of Pediatrics

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
هدف بررسی رابطه بین حجم مغز در مدت و نتیجه عصبی از طریق سن مدرسه در اوایل در نوزادان نارس مطالعه طراحی یک صد و دوازده نوزادان نارس (متولد میانگین سن حاملگی ۱۷ ± ۲۸۶ هفته) آینده نگر با تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (تصویربرداری در میانگین ۴۱۶ ± مورد مطالعه قرار گرفت ۱۰ هفته) T2- و تصاویر-T1 وزن به طور خودکار تقسیم شدند و حجم ۶ نوع بافت مرتبط با فرجام عصبی بودند مورد بررسی قرار با استفاده از فلس بیلی از نوزاد و کودک نو پا توسعه، چاپ سوم (شناختی، خوب، و نمرات حرکتی درشت) در ۲۴ ماه اصلاح سن (تعداد ۱۱۲ نفر)، رشد ذهنی گریفیث فلس (ضریب رشد) در سن ۳۵ سال (تعداد = ۹۸)، جنبش ارزیابی باتری برای کودکان، چاپ دوم (تعداد = ۸۵) و وکسلر پیش دبستانی و مقیاس اولیه اطلاعات، ویرایش سوم در سن ۵۵ سال (۴۴ نفر) اصلاحات برای حجم داخل جمجمه، آموزش مادران و ضایعات شدید مغزی نتایج حجم بطن منفی به نتیجه عصبی در سن مربوط ۲۴ ماه و ۳۵ سال، و همچنین سرعت پردازش در سن ۵۵ سالگی شده بودند انجام شد ماده سفید سال های فاقد میلین (UWM) حجم مثبت با نتیجه موتور در ۲۴ ماه و با سرعت پردازش در سن همراه بود ۵۵ سال قشر ماده خاکستری (CGM) حجم ارتباط منفی با عملکرد موتور و شناخت در ۲۴ ماه و با بهره توسعه در سن نشان داد ۳۵ سال حجم مخچه مثبت به شناخت مربوط در این نقاط زمان تنظیم برای ضایعات مغزی ضعیف روابط بین مخچه و {CGM} حجم و نتیجه گیری شناخت حجم مغز از بطن، UWM، CGM، و مخچه ممکن است به عنوان نشانگرهای زیستی برای نتیجه عصبی در نوزادان نارس خدمت نوزادانرابطه بین بزرگتر {CGM} حجم و عصبی نامطلوب ممکن است اختلال در نورون ها و / یا مهاجرت آکسون در مرز UWM-CGM و بررسی بیشتر منعکس
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله