» مقالات انگلیسی » Blended Infant Massage–Parenting Enhancement Program on Recovering Substance-Abusing Mothers’ Parenting Stress, Self-Esteem, Depression, Maternal Attachment, and Mother-Infant Interaction

Blended Infant Massage–Parenting Enhancement Program on Recovering Substance-Abusing Mothers’ Parenting Stress, Self-Esteem, Depression, Maternal Attachment, and Mother-Infant Interactionشناسه مقاله
10.1016/j.anr.2015.09.002
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Blended Infant Massage–Parenting Enhancement Program on Recovering Substance-Abusing Mothers’ Parenting Stress, Self-Esteem, Depression, Maternal Attachment, and Mother-Infant Interaction

Authors: Luz S. Porter and Brian O. Porter and Virginia McCoy and Vivian Bango-Sanchez and Bonnie Kissel and Marjorie Williams and Sachin Nunnewar

Journal: Asian Nursing Research

Year: 2015

Abstract:

SummaryPurpose This study aimed to determine whether a blended Infant Massage–Parenting Enhancement Program (IMPEP) improved maternal psychosocial health outcomes (parenting stress, depressive symptoms, self-esteem, maternal attachment) and maternal-infant interaction among substance-addicted mothers (SAMs) actively engaged in outpatient rehabilitation. Methods Designed as a randomized, three-group controlled trial testing two levels of psychoeducational intervention (IMPEP vs. PEP) and a control group (standard care parenting resources), the study was conducted in two substance abuse centers in southeast Florida on a convenience sample of 138 recovering SAM-infant pairs. {IMPEP} or {PEP} classes were held weekly on Weeks 2–۵, with data collected at baseline (Week 1), Week 6, and Week 12 via structured interviews, observation (Observation Checklist on Maternal-Infant Interaction), and self-administered questionnaires (Abidin Parenting Stress Index, Beck Depression Inventory, Rosenberg Self-Esteem Scale, Muller’s Maternal Attachment Inventory), analyzed descriptively and inferentially using Kruskall-Wallis analysis of variance and post hoc Wilcoxon rank sum and Mann-Whitney U tests. Results Both {IMPEP} and {PEP} groups had significantly increased Parenting Stress Index scores (decreased parenting stress) and decreased Beck Depression Inventory scores (decreased depressive symptoms) compared to controls at Week 12, whereas there were no clinically meaningful differences among study groups in Rosenberg Self-Esteem Scale, Muller’s Maternal Attachment Inventory, or Observation Checklist on Maternal-Infant Interaction scores. Only the {IMPEP} group showed significant improvements in both psychological and physical (waist-hip ratio) measures of parenting stress over time. Conclusions The findings suggest that infant massage blended into a structured parenting program has value-added effects in decreasing parenting stress and maternal depressive symptoms, but not on SAM’s self-esteem, attachment, or maternal-infant interaction.

Keywords: massage, mental health, mothers, parenting education, substance-related disorders

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: نوزاد مخلوط ماساژ-پدر و مادر برنامه بهبود در دوره نقاهت ماده سوء استفاده مادران استرس، عزت نفس، افسردگی، دلبستگی مادر و مادر به شیرخوار تعامل

نویسندگان: Luz S. Porter and Brian O. Porter and Virginia McCoy and Vivian Bango-Sanchez and Bonnie Kissel and Marjorie Williams and Sachin Nunnewar

ژورنال: Asian Nursing Research

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
SummaryPurpose این مطالعه با هدف تعیین اینکه آیا یک ماساژ-پدر و مادر افزایش برنامه نوزاد مخلوط (IMPEP) بهبود عوارض مادری سلامت روانی (پدر و مادر استرس، نشانه های افسردگی، عزت نفس، دلبستگی مادر) و نوزاد مادران تعامل میان مادران ماده معتاد (میزبانی) به طور فعال در روش توانبخشی سرپایی طراحی به عنوان یک، سه گروه آزمایش کنترل شده تصادفی آزمایش دو سطح مداخله روانشناختی (IMPEP مقابل PEP) و گروه کنترل (استاندارد منابع مراقبت پدر و مادر) درگیر، مطالعه در دو مرکز سوء مصرف مواد در جنوب شرقی فلوریدا انجام شد در یک نمونه به راحتی از ۱۳۸ دوره نقاهت جفت SAM-نوزاد {IMPEP} یا {} PEP کلاس های هفتگی در هفته ۲-۵ برگزار شد، با اطلاعات جمع آوری شده در ابتدا (هفته ۱)، هفته ۶ و ۱۲ هفته از طریق ساختار مصاحبه، مشاهده ( فهرست مشاهده در تعامل مادر نوزاد)، و پرسشنامه (العابدین پدر و مادر شاخص استرس، پرسشنامه افسردگی بک، عزت نفس روزنبرگ مقیاس، پرسشنامه دلبستگی مادر مولر)، تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی با استفاده از تجزیه و تحلیل کروسکال والیس واریانس و post hoc مجموع رتبه Wilcoxon و Mann-Whitney U و آزمون نتایج هر دو {IMPEP} و گروه های {PEP} به طور قابل توجهی افزایش یافته است نمره شاخص استرس فرزند بود (کاهش استرس والدگری) و کاهش نمرات پرسشنامه افسردگی بک (کاهش علائم افسردگی) در هفته ۱۲ نسبت به گروه کنترل، در حالی که تفاوت بالینی معنی دار بین گروه مورد مطالعه در عزت نفس روزنبرگ مقیاس، پرسشنامه دلبستگی مادر مولر، و یا چک لیست نظارت بر نمرات تعامل مادر نوزاد فقط {IMPEP} گروه پیشرفت های قابل توجهی در هر دو (نسبت دور کمر به لگن) روانی و جسمی نشان داد وجود دارد اقدامات استرس در طول زماننتیجه گیری یافته نشان می دهد که ماساژ نوزاد مخلوط را به یک برنامه فرزند پروری ساختار اثرات ارزش افزوده در کاهش استرس والدگری و نشانه های افسردگی مادر، اما نه بر عزت نفس، دلبستگی، و یا تعامل مادر و نوزاد سام
کلمات کلیدی:   ماساژ، سلامت روان، مادران، آموزش پدر و مادر، اختلالات مربوط به مصرف مواد

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله