» مقالات انگلیسی » Association of the use of {MMRV} in infants by pediatric infectious disease specialists with that of other affiliated providers

Association of the use of {MMRV} in infants by pediatric infectious disease specialists with that of other affiliated providersشناسه مقاله
10.1016/j.vaccine.2014.01.069
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Association of the use of {MMRV} in infants by pediatric infectious disease specialists with that of other affiliated providers

Authors: Bradley K. Ackerson and Bonnie H. Li and Lina S. Sy and T. Craig Cheetham and Steven J. Jacobsen

Journal: Vaccine

Year: 2014

Abstract:

AbstractBackground In an effort to maximize vaccine acceptance by minimizing adverse events following immunization associated with fever, including seizures, the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) recommended in 2009 the use of measles, mumps and rubella vaccine (MMR) and varicella vaccines (V) given separately (MMR + V) rather than combination {MMRV} as the first dose of MMR-containing vaccine to infants. We evaluated factors associated with continued administration of {MMRV} as the first dose in many infants despite the {ACIP} recommendation. Methods Children 12 to 23 months of age who received {MMRV} or {MMR} + V between May 1, 2010 and April 30, 2011 were identified. Patient, provider and facility characteristics associated with {MMRV} or {MMR} + V administration were analyzed by bivariate and by multilevel multivariable logistic regression analysis. Results Altogether, 30,017 children received the first dose of {MMRV} or {MMR} + V at 12 to 23 months of age between May 1, 2010 and April 30, 2011. Of these, 10.2% received {MMRV} while 89.8% received {MMR} + V. {MMRV} was more likely to be administered to children who were non-compliant with vaccine recommendations at age one (adjusted odds ratio = 1.48, 95%CI = 1.28, 1.71). In addition, administration of {MMRV} by a Pediatric Infectious Disease specialist affiliated with a clinic was significantly associated with an increased likelihood of administration of {MMRV} by other providers at that clinic (interval odds ratio 80 = 2.18, 675.94, P(OR > 1) = 95%). Conclusions These data suggest that while most providers followed the {ACIP} recommendation to administer {MMR} and V separately, Pediatric Infectious Disease specialists’ vaccination practices may impact compliance with {ACIP} recommendations by other providers. Further study of the drivers behind the use of {MMRV} rather than {MMR} + V as the first dose of measles-containing vaccine is needed to determine if reinforcement or if clarification of {ACIP} recommendations is needed to elucidate when {MMRV} might be preferred over {MMR} + V.

Keywords: Vaccine, ACIP recommendations, Specialist, Compliance

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: انجمن در استفاده از {} ​​MMRV در نوزادان توسط متخصصان بیماری های عفونی اطفال با آن از دیگر ارائه دهندگان وابسته

نویسندگان: Bradley K. Ackerson and Bonnie H. Li and Lina S. Sy and T. Craig Cheetham and Steven J. Jacobsen

ژورنال: Vaccine

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
سابقه در تلاش برای به حداکثر رساندن پذیرش واکسن با به حداقل رساندن عوارض جانبی زیر ایمن سازی همراه با تب، از جمله تشنج، کمیته مشورتی در شیوه ایمن سازی (تأثیر یکسانی دارند) توصیه می شود در سال ۲۰۰۹ استفاده از سرخک، اوریون و سرخجه (MMR) و واکسن آبله مرغان (V ) داده شده به طور جداگانه (MMR + V) به جای ترکیب {MMRV} را به عنوان دوز اول MMR حاوی واکسن به نوزاد ما عوامل مرتبط با دولت ادامه {MMRV} را به عنوان دوز اول در بسیاری از نوزادان با وجود {تأثیر یکسانی دارند} روش توصیه ارزیابی کودکان ۱۲ تا ۲۳ ماهه به بالا که دریافت {MMRV} یا {MMR} + V بین ماه مه ۱، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ آوریل ۳۰ مشخص شد بیمار، ارائه دهنده و امکانات ویژگی های مرتبط با {MMRV} یا {MMR} + دولت V تجزیه و تحلیل شد توسط دو متغیره و چند سطحی چند متغیره لجستیک تحلیل رگرسیون نتایج در مجموع، ۳۰،۰۱۷ کودکان اولین دوز {MMRV} یا {MMR} + V در ۱۲ تا ۲۳ ماه سن بین ماه مه ۱، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ آوریل ۳۰ از این تعداد، ۱۰۲٪ دریافت دریافت {MMRV} در حالی که ۸۹۸٪ {MMR} دریافت + V {MMRV} به احتمال زیاد به کودکانی که غیر سازگار با توصیه واکسن در سن یک سالگی تزریق شود (نسبت شانس تعدیل = ۱۴۸، ۹۵٪ CI = 128، ۱۷۱) علاوه بر این، مدیریت {MMRV} توسط یک متخصص عفونی کودکان وابسته به یک کلینیک به طور قابل توجهی با افزایش احتمال مدیریت {MMRV} توسط ارائه دهندگان دیگر که در آن درمانگاه (شانس فاصله نسبت به ۸۰ = ۲۱۸، ۶۷۵۹۴، P همراه بود ( u0026 gt؛ به ۱) = ۹۵٪) نتیجه گیری این داده ها نشان می دهد که در حالی که بسیاری از ارائه دهندگان به دنبال {تأثیر یکسانی دارند} توصیه به اداره {MMR} و V به طور جداگانه، شیوه واکسیناسیون متخصصان عفونی کودکان ممکن است با {تأثیر یکسانی دارند} توصیه های دیگر ارائه دهندگان تاثیرمطالعه بیشتر از رانندگان پشت استفاده از {MMRV} به جای {MMR} + V به عنوان دوز اول سرخک حاوی واکسن مورد نیاز است برای تعیین اینکه تقویت و یا اگر روشن {تأثیر یکسانی دارند} توصیه مورد نیاز است برای روشن که {MMRV} ممکن است بیش از ترجیح {MMR} + V
کلمات کلیدی:   واکسن، توصیه تأثیر یکسانی دارند، متخصص، پذیرش

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله