» مقالات انگلیسی » Association of Lower Socioeconomic Position in Pregnancy with Lower Diurnal Cortisol Production and Lower Birthweight in Male Infants

Association of Lower Socioeconomic Position in Pregnancy with Lower Diurnal Cortisol Production and Lower Birthweight in Male Infantsشناسه مقاله
10.1016/j.clinthera.2015.12.007
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Association of Lower Socioeconomic Position in Pregnancy with Lower Diurnal Cortisol Production and Lower Birthweight in Male Infants

Authors: Margaret H. Bublitz and Chrystal Vergara-Lopez and Maggie O’Reilly Treter and Laura R. Stroud

Journal: Clinical Therapeutics

Year: 2016

Abstract:

AbstractPurpose Low maternal socioeconomic position (SEP) has been associated with adverse neonatal outcomes, including preterm birth, low birthweight, intrauterine growth restriction, and infant mortality. A key biological mechanism that has been proposed to explain this association is hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) activity, yet the association between {SEP} and {HPA} activity in pregnancy has received little attention. In this study we aimed to examine the associations between {SEP} and 2 forms of maternal cortisol regulation—diurnal slope and wakening response—across pregnancy. Furthermore, we aimed to assess whether these associations differed by the sex of the fetus. Methods A total of 217 pregnant women aged 18 to 40 years with singleton pregnancies participated. Women were excluded from participating if they were aged <18 or >40 years and if they were at risk for maternal or obstetric complications. Women provided information on socioeconomic characteristics of adults contributing to the participants’ household to compute a Hollingshead Four Factor Index of Social Status score of SEP. Women provided salivary cortisol samples on awakening, 30 minutes after wakeup, and at bedtime, at 3 times over pregnancy and once 30 days postpartum to calculate the diurnal slope and cortisol awakening response (CAR). Using linear regression analyses, we examined the relationships between maternal {SEP} and maternal diurnal slope and CAR. We explored the relationships between maternal {SEP} and cortisol by fetal sex using linear regression analyses. We also explored links between maternal SEP, maternal cortisol, and infant birth outcomes. Findings Women of lower {SEP} displayed smaller awakening responses and less change over the day compared with women of higher SEP. {SEP} was significantly associated with attenuated diurnal slope only among women carrying female fetuses, whereas for CAR, the association between {SEP} and attenuated {CAR} was significant only for women carrying male fetuses. Lower {SEP} was associated with decreased birthweight, and this association was partially explained by maternal {HPA} activity in pregnancy. Implications Women of low {SEP} displayed attenuated {HPA} activity across the perinatal period, and patterns varied by fetal sex and cortisol metric. Findings are in need of replication. More research is needed to understand the links between SEP, {HPA} activity, and neonatal health.

Keywords: cortisol, pregnancy, sex, socioeconomic position

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: انجمن پایین اجتماعی و اقتصادی موقعیت در بارداری با پایین روزانه کورتیزول تولید و وزن زمان تولد پایین در مردان نوزادان

نویسندگان: Margaret H. Bublitz and Chrystal Vergara-Lopez and Maggie O’Reilly Treter and Laura R. Stroud

ژورنال: Clinical Therapeutics

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
AbstractPurpose پایین موقعیت اجتماعی و اقتصادی مادر (سپتامبر) شده است با پیامدهای نوزادی جانبی، از جمله تولد زودرس، وزن کم، محدودیت رشد داخل رحمی و مرگ و میر نوزادان یک مکانیسم کلیدی بیولوژیکی است که ارائه شده است به توضیح این انجمن در ارتباط هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال است (HPA ) فعالیت، هنوز ارتباط بین {سپتامبر} و {HPA} فعالیت در دوران بارداری توجه قرار گرفته است در این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین {سپتامبر} و ۲ فرم کورتیزول شیب مقررات روزانه مادر و wakening پاسخ-در سراسر بارداری علاوه بر این، ما با هدف بررسی این که آیا این انجمن متفاوت توسط جنس مواد و روش ها جنین در مجموع ۲۱۷ زن باردار در سنین ۱۸ تا ۴۰ سال با حاملگی تک قلو شرکت زنان را از مشارکت در صورتی که سن به u0026 lt از مطالعه حذف شدند. ۱۸ و یا u0026 gt؛ به ۴۰ سال و اگر آنها در معرض خطر عوارض مادری و یا زنان و زایمان بودند زنان اطلاعات مربوط به ویژگی های اجتماعی و اقتصادی بزرگسالان کمک به خانواده شرکت کنندگان برای محاسبه یک چهار شاخص فاکتور هالینگشد نمره موقعیت اجتماعی زنان سپتامبر نمونه کورتیزول بزاقی در بیداری، ۳۰ دقیقه پس از wakeup ارائه شده، و هنگام خواب، در ۳ بار در طول حاملگی و یک بار ۳۰ روز پس از زایمان برای محاسبه شیب و کورتیزول پاسخ بیداری روزانه (CAR) با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی، ما روابط بین مادر {سپتامبر} و شیب روزانه مادر و ماشین را مورد بررسی قرار ما روابط بررسی بین مادر {سپتامبر} و کورتیزول توسط جنس نوزاد با استفاده از رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل ما همچنین ارتباط بین مادر سپتامبر، کورتیزول مادر و تولد نوزاد نتایج یافته زنان کمتر {سپتامبر} نمایش داده پاسخ بیداری کوچکتر و تغییرات کمتری در طول روز در مقایسه با زنان از بررسی سپتامبر بالاتر{سپتامبر} به طور قابل توجهی با شیب روزانه ضعیف تنها در بین زنان حمل جنین دختر همراه بود، در حالی که برای ماشین، ارتباط بین {سپتامبر} و ضعیف {CAR} فقط برای زنان حمل جنین مذکر پایین {سپتامبر} با کاهش وزن همراه بود قابل توجه بود، {HPA} فعالیت و این ارتباط تا حدی توسط مادر توضیح داده شد در مفاهیم بارداری زنان کم {سپتامبر} ضعیف نمایش داده {HPA} فعالیت در سراسر دوران پری ناتال، و الگوهای توسط جنس نوزاد و کورتیزول یافته متریک متفاوت نیاز به تکرار تحقیق بیشتر است مورد نیاز برای درک ارتباط بین سپتامبر، {} HPA فعالیت، و سلامت نوزاد
کلمات کلیدی:   کورتیزول، بارداری، جنس، موقعیت اجتماعی و اقتصادی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله