» مقالات انگلیسی » Association between maternal urinary arsenic species and infant cord blood leptin levels in a New Hampshire Pregnancy Cohort

Association between maternal urinary arsenic species and infant cord blood leptin levels in a New Hampshire Pregnancy Cohortشناسه مقاله
10.1016/j.envres.2014.10.005
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Association between maternal urinary arsenic species and infant cord blood leptin levels in a New Hampshire Pregnancy Cohort

Authors: Anala Gossai and Corina Lesseur and Shohreh Farzan and Carmen Marsit and Margaret R. Karagas and Diane Gilbert-Diamond

Journal: Environmental Research

Year: 2015

Abstract:

Abstract Leptin is an important pleiotropic hormone involved in the regulation of nutrient intake and energy expenditure, and is known to influence body weight in infants and adults. High maternal levels of arsenic have been associated with reduced infant birth weight, but the mechanism of action is not yet understood. This study aimed to investigate the association between in utero arsenic exposure and infant cord blood leptin concentrations within 156 mother–infant pairs from the New Hampshire Birth Cohort Study (NHBCS) who were exposed to low to moderate levels of arsenic through well water and diet. In utero arsenic exposure was obtained from maternal second trimester urinary arsenic concentration, and plasma leptin levels were assessed through immunoassay. Results indicate that urinary arsenic species concentrations were predictive of infant cord blood leptin levels following adjustment for creatinine, infant birth weight for gestational age percentile, infant sex, maternal pregnancy-related weight gain, and maternal education level amongst 149 white mother–infant pairs in multivariate linear regression models. A doubling or 100% increase in total urinary arsenic concentration (iAs+MMA+DMA) was associated with a 10.3% (95% CI: 0.8–۲۰٫۷%) increase in cord blood leptin levels. A 100% increase in either monomethylarsonic acid (MMA) or dimethylarsinic acid (DMA) was also associated with an 8.3% (95% CI: −۱٫۰–۱۸٫۶%) and 10.3% (95% CI: 1.2–۲۰٫۲%) increase in cord blood leptin levels, respectively. The association between inorganic arsenic (iAs) and cord blood leptin was of similar magnitude and direction as other arsenic species (a 100% increase in iAs was associated with a 6.5% (95% CI: −۳٫۴–۱۷٫۵%) increase in cord blood leptin levels), albeit not significant. These results suggest in utero exposure to low levels of arsenic influences cord blood leptin concentration and presents a potential mechanism by which arsenic may impact early childhood growth.

Keywords: Arsenic, Cord blood, Leptin, Pregnancy, Prenatal exposure

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: انجمن بین گونه مادر ادرار آرسنیک و میزان لپتین نوزاد خون بند ناف در یک گروه بارداری نیوهمپشایر

نویسندگان: Anala Gossai and Corina Lesseur and Shohreh Farzan and Carmen Marsit and Margaret R. Karagas and Diane Gilbert-Diamond

ژورنال: Environmental Research

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
چکیده لپتین یک هورمون پلیوتروپی مهم درگیر در تنظیم مقدار مصرف و مصرف انرژی است، و معلوم است که تحت تاثیر وزن بدن در نوزادان و بزرگسالان سطح مادران زیاد آرسنیک موجود با وزن هنگام تولد کاهش نوزاد در ارتباط بوده است، اما مکانیسم عمل است هنوز درک این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین قرار گرفتن در معرض رحم آرسنیک و غلظت لپتین خون بند ناف نوزاد در ۱۵۶ جفت مادر و نوزاد از تولد نیوهمپشایر مطالعه هم گروهی (NHBCS) که به پایین قرار گرفتند میزان آرسنیک تا متوسط ​​از طریق آب چاه و رژیم غذایی در قرار گرفتن در معرض رحم آرسنیک از سه ماهه دوم غلظت آرسنیک ادراری مادر به دست آمده بود، و میزان لپتین پلاسما از طریق روش ایمونواسی نتایج مورد بررسی قرار گرفت نشان می دهد که غلظت گونه آرسنیک ادراری بعد از تعدیل برای کراتینین، وزن هنگام تولد نوزاد برای صدک سن حاملگی پیش بینی میزان لپتین خون بند ناف نوزاد بود ، جنس نوزاد، مادر افزایش وزن مربوط به بارداری و سطح سواد مادر در میان ۱۴۹ جفت مادر و نوزاد سفید در مدل های رگرسیون خطی چند متغیره دو برابر یا٪ ۱۰۰ افزایش غلظت کل آرسنیک ادراری (IAS + MMA + DMA) با ۱۰۳ همراه بود ٪ (۹۵٪ CI: 08-207٪) افزایش در میزان لپتین خون بند ناف افزایش ۱۰۰٪ در هر دو اسید monomethylarsonic (MMA) یا اسید dimethylarsinic (DMA) نیز با ۸۳٪ (۹۵٪ CI همراه بود: -۱۰-۱۸۶ ٪) و ۱۰۳٪ (۹۵٪ CI: 12-202٪) افزایش در میزان لپتین خون بند ناف، به ترتیب ارتباط بین آرسنیک غیرآلی (IAS) و لپتین خون بند ناف از مقدار مشابه و جهت و دیگر گونه های آرسنیک (افزایش ۱۰۰٪ در IAS با ۶۵٪ (۹۵٪ CI: -34-175٪) همراه بود افزایش در میزان لپتین خون بند ناف)، البته معنی دار نبوداین نتایج در قرار گرفتن در معرض رحم به سطوح پایین آرسنیک تاثیرات طناب غلظت لپتین خون نشان می دهد و ارائه یک مکانیسم احتمالی که توسط آن آرسنیک ممکن است رشد دوران کودکی را تحت تاثیر
کلمات کلیدی:   آرسنیک، خون بند ناف، لپتین، بارداری، قرار گرفتن در معرض در دوران بارداری

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله