» مقالات انگلیسی » Association between clean intermittent catheterization and urinary tract infection in infants and toddlers with spina bifida

Association between clean intermittent catheterization and urinary tract infection in infants and toddlers with spina bifidaشناسه مقاله
10.1016/j.jpurol.2016.02.010
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Association between clean intermittent catheterization and urinary tract infection in infants and toddlers with spina bifida

Authors: I.Y. Kaye and M. Payan and V.M. Vemulakonda

Journal: Journal of Pediatric Urology

Year: 2016

Abstract:

SummaryIntroduction The primary goal of urologic management in children with spina bifida is to reduce the risk of urinary tract infection (UTI) and associated renal injury. While clean intermittent catheterization (CIC) has been the mainstay of treatment, recent studies have suggested that this approach is not without risk. The objective of this study was to examine the association between alternative bladder management strategies and {UTI} in infants and toddlers with spina bifida. Methods A retrospective cohort study was conducted on spina bifida patients, aged 0–۳ years, seen in a multidisciplinary spinal defects clinic between 2008 and 2013. Inclusion criteria included: a primary diagnosis of meningocele, myelomeningocele, or lipomyelomeningocele. Patients were excluded if they had: <1 year of follow-up, urologic surgery prior to initial evaluation, or incomplete data for analysis. Bivariate analyses were performed using Chi-squared or Fisher’s exact tests. Multivariate analyses were performed using logistic regression. Results A total of 107 patients meeting study criteria were identified. The majority of patients had lumbar lesions (74.8%) and ventriculoperitoneal (VP) shunts (72.9%). Initial bladder management was by {CIC} in 39.3% of patients and spontaneous voiding in 60.8% of patients. Median age at follow-up was 2.5 years. During the study period, 23.4% of patients switched from spontaneous voiding to CIC. Patients managed with {CIC} were more likely to have {UTIs} at final follow-up than those managed with voiding (35.7% vs. 18.5%; P = ۰٫۰۴۵). Patients with vesicoureteral reflux (VUR) were also more likely to have {UTIs} (54.5% vs. 17.9%; P = ۰٫۰۱۵). Patients who switched from spontaneous voiding to {CIC} over the study period were more likely to be evaluated with urodynamics (72.0% vs. 31.8%; P < ۰٫۰۰۰۱) than those managed with voiding alone. Patients who switched to {CIC} were also more likely to have {VUR} (16% vs. 0%; P = ۰٫۰۹) and {UTIs} (24% vs. 15%; P = ۰٫۰۶) than those managed with voiding alone; however, these differences were not statistically significant. Conclusions In the present series, infants and toddlers with spina bifida who were initially managed with spontaneous voiding had a lower risk of {UTI} than those managed with CIC. Patients who switched to {CIC} after a period of initial observation with voiding did not have a significantly different risk of {UTI} compared with those managed with {CIC} alone. These findings suggest that early initiation of {CIC} may not be warranted in all infants with spina bifida. Further studies are needed to more clearly define optimal indications for initiation of {CIC} in these patients.

Keywords: Urinary tract infection, Clean intermittent catheterization, Myelodysplasia, Spina bifida

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: ارتباط کاتتریزاسیون متناوب تمیز و عفونت ادراری در نوزادان و کودکان نوپا با اسپینا بیفیدا

نویسندگان: I.Y. Kaye and M. Payan and V.M. Vemulakonda

ژورنال: Journal of Pediatric Urology

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
SummaryIntroduction هدف اصلی مدیریت اورولوژی در کودکان مبتلا به اسپینا بیفیدا است به کاهش خطر ابتلا به عفونت ادراری (UTI) و آسیب های مرتبط با کلیه در حالی که تمیز کاتتریزاسیون متناوب (CIC) است درمان اصلی است، مطالعات اخیر نشان داده اند که این روش این است بدون خطر هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین استراتژی های مدیریت مثانه جایگزین و {UTI} در نوزادان و کودکان نوپا با بیفیدا روش اسپینا یک کوهورت گذشته نگر بر روی بیماران اسپینا بیفیدا انجام شد، در سن ۰-۳ سال، دیده می شود در یک بود چند رشته کلینیک نقص نخاعی بین سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ معیارهای ورود به مطالعه شامل: یک تشخیص اولیه مننگوسل، میلومننگوسل، و یا بیماران lipomyelomeningocele از مطالعه حذف شدند اگر آنها به حال: به u0026 lt؛ ۱ سال پیگیری، جراحی اورولوژی قبل اولیه ارزیابی، و یا ناقص داده ها برای تحلیل تجزیه و تحلیل دو متغیره با استفاده از مجذور کای و یا آزمون دقیق فیشر تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از رگرسیون لجستیک نتایج انجام شد در مجموع ۱۰۷ بیمار معیارهای مطالعه اکثر بیماران به حال ضایعات کمری (۷۴۸٪) و ventriculoperitoneal (VP) شنت داده شده بود انجام شد (۷۲۹٪ ) مدیریت اولیه مثانه {CIC} در ۳۹۳٪ از بیماران و دفع ادرار خود به خود در ۶۰۸٪ از بیماران سن متوسط ​​پیگیری ۲۵ سال در طول مدت مطالعه بود، ۲۳۴٪ از بیماران از دفع ادرار خود به خود روشن به بیماران CIC با مدیریت { CIC} بیشتر احتمال دارد که {عفونت ادراری} در پیگیری نهایی از کسانی که موفق با ادرار (۳۵۷٪ در مقابل ۱۸۵ درصد؛ = ۰۰۱۵ P) بیمارانی که از دفع ادرار خود به خود به {CIC} در طول مدت مطالعه روشن بیشتر احتمال دارد به بود. P = 0045) در بیماران مبتلا به ریفلاکس مثانه به حالب (VUR) نیز به احتمال زیاد به {عفونت ادراری} (۵۴۵٪ در مقابل ۱۷۹ درصد بود از کسانی که موفق با ادرار به تنهایی با urodynamics (؛؛ P u0026 LT 00001 720٪ در مقابل ۳۱۸٪) مورد بررسی قراربیمارانی که به {} CIC روشن نیز به احتمال زیاد به {} VUR (16٪ در مقابل ۰٪، P = 009) و {عفونت ادراری} (۲۴٪ در مقابل ۱۵٪، P = 006) از کسانی که موفق با ادرار تنهایی؛ با این حال، این تفاوت از نظر نتیجه گیری آماری معنی دار در سری وجود ندارد، نوزادان و کودکان نوپا با اسپینا بیفیدا که در ابتدا با دفع ادرار خود به خود اداره می شد کاهش خطر ابتلا به {UTI} از کسانی که موفق با بیماران CIC که پس از یک دوره به {CIC} روشن بود مشاهده اولیه با دفع ادرار یک خطر قابل توجهی متفاوت از {UTI} مقایسه با کسانی که موفق با {CIC} ندارد به تنهایی این یافته ها نشان می دهد که شروع زودهنگام {CIC} ممکن است در تمام نوزادان با مطالعات بیشتر اسپینا بیفیدا موجه نمی شود به نیاز واضح تر تعریف نشانه مطلوب برای شروع {CIC} در این بیماران
کلمات کلیدی:   عفونت دستگاه ادراری، کاتتریزاسیون متناوب تمیز، میلودیسپلازی اسپینا بیفیدا

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله