» مقالات انگلیسی » Arthroscopic Anatomy of the Dislocated Hip in Infants and Obstacles Preventing Reduction

Arthroscopic Anatomy of the Dislocated Hip in Infants and Obstacles Preventing Reductionشناسه مقاله
10.1016/j.arthro.2014.12.019
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Arthroscopic Anatomy of the Dislocated Hip in Infants and Obstacles Preventing Reduction

Authors: Oliver Eberhardt and Thomas Wirth and Francisco F. Fernandez

Journal: Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery

Year: 2015

Abstract:

Purpose The purpose of this study was to describe the anatomy as seen arthroscopically, the role of the labrum and its relevance in luxation and reduction procedures, and secondary changes to the cartilaginous acetabular roof and to determine the main obstacles preventing reduction of dislocated hips in infants and young children. Methods A specialized pediatric medial approach to hip arthroscopy was performed on 25 hip joints in 21 patients younger than 4 years of age. The arthroscopic procedure was conducted using a 2.7-mm cannulated instrument. A subadductor portal was used for the 70° arthroscope, and a high anterolateral portal served as a working portal. The anatomic findings of the individual hip joints were recorded. We examined the femoral head, the teres ligament, the transverse ligament, the acetabulum, and the acetabular labrum. The obstacles preventing reduction were successively resected. Results An arthroscopic investigation of all major structures and arthroscopic reduction was possible in 25 hip joints. A hypertrophic teres ligament was present in 23 of the 25 hips. Capsular constriction prevented reduction in 22 of the 25 hips. The acetabular labrum was not inverted in any of the examined hip joints and was also never an obstacle to reduction. Secondary changes to the cartilaginous preformed acetabular roof were present in 10 hips. Conclusions We have shown that arthroscopy of a developmentally dislocated hip can be safely performed using the subadductor portal. Through this arthroscopic approach, we were able to identify the previously described pathologic structures—the limbus, neolimbus, pulvinar, hypertrophic teres ligament, and capsular constriction. The capsule was the most common block to reduction, followed by the teres ligament. Successful reduction can be achieved by removal of intra-articular tissues, the pulvinar, and the teres ligament, and nearly always a capsular release. The limbus and neolimbus were not factors in achieving reduction in our series. Level of Evidence Level IV, case series.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: آناتومی آرتروسکوپی هیپ جابجا در نوزادان و موانع جلوگیری از کاهش

نویسندگان: Oliver Eberhardt and Thomas Wirth and Francisco F. Fernandez

ژورنال: Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
هدف هدف از این مطالعه آناتومی به عنوان arthroscopically دیده می شود، نقش لابروم و ارتباط آن در روش رفتگی و کاهش، و تغییرات ثانویه به سقف استابولوم غضروفی و ​​تعیین موانع اصلی جلوگیری از کاهش باسن جابجا در نوزادان و کودکان خردسال روش تخصصی رویکرد داخلی اطفال به آرتروسکوپی هیپ در ۲۵ مفاصل ران در ۲۱ بیماران جوانتر از ۴ سال این روش آرتروسکوپی با استفاده از یک ۲۷ میلی متر ابزار کانول پورتال subadductor برای ۷۰ درجه آرتروسکپی مورد استفاده قرار گرفت، انجام شد انجام شد، و یک پورتال قدامی بالا در خدمت به عنوان یک کار پورتال یافته آناتومیک مفصل ران فرد ثبت شد ما سر استخوان ران، رباط teres و، رباط عرضی، استابولوم و لابروم استابولوم موانع جلوگیری از کاهش متوالی برداشته شد نتایج یک مورد بررسی قرار تحقیقات آرتروسکوپی از همه ساختارها و آرتروسکوپی کاهش ۲۵ مفاصل ران ممکن بود و در teres و رباط هیپرتروفیک در ۲۳ از ۲۵ باسن انقباض کپسولی کاهش ۲۲ از ۲۵ نشیمنگاه لابروم استابولوم در هر یک از مفاصل ران را مورد بررسی قرار معکوس بود مانع حاضر بود و نیز هرگز مانعی برای کاهش تغییرات ثانویه به غضروفی سقف استابولوم انجام در ۱۰ باسن نتیجه گیری شد ما که آرتروسکوپی ران رشد جابجا می توان با خیال راحت انجام با استفاده از پورتال subadductor از طریق این روش آرتروسکوپی نشان داده اند بود، ما قادر به شناسایی شد ساختار-پاتولوژی قبلا توضیح لمب به neolimbus، pulvinar، teres و هیپرتروفیک رباط، و انقباض کپسولی کپسول بلوک رایج ترین کاهش، به دنبال آن رباط teres و بودکاهش موفقیت آمیز را می توان با حذف بافت داخل مفصلی از pulvinar و رباط teres و به دست آورد، و تقریبا همیشه یک کپسول انتشار لمب و neolimbus عوامل در دستیابی به کاهش در سطح مجموعه ما را از شواهد سطح IV، سری مورد
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله