» مقالات انگلیسی » Arrêter la réanimation chez l’enfant « grand prématuré » : qui décide ?

Arrêter la réanimation chez l’enfant « grand prématuré » : qui décide ?شناسه مقاله
10.1016/j.etiqe.2015.07.010
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Arrêter la réanimation chez l’enfant « grand prématuré » : qui décide ?

Authors: O. Noizet-Yverneau and C. Daubin and K. Bréhaux and R. Robert

Journal: Éthique & Santé

Year: 2016

Abstract:

Summary The recent mediatization of a decisional conflict between parents and doctors about withdrawal of life sustaining treatment for an extremely preterm infant challenges the parental posture in the medical decisions concerning their child. The 22/04/2005 law asserts that the decision of withholding or withdrawal of life sustaining treatment for an incompetent patient is a medical concern. However, regardless of the parental rights, the implication of parents in key decisions is encouraged by the National Consultative Committee of Ethics and medical experts. Nevertheless, the dominance of the medical opinion on the parental one, based on the principle of beneficence for the child and his parents (decreasing guilt and facilitating mourning) can damage parents’ autonomy and their feeling of parenthood. It is important to keep in mind that the decision process is often based on uncertainty: medical – usually based on statistics –, parental – what decision could be the best one, none not being acceptable –, and temporal uncertainty – conjugating parental and medical temporalities being a challenge. The current concept of shared decision, that is emerging, proposes a multimodal decision-making process that is neither paternalist, nor autonomist, integrating potential involvement of parents: it implies an intense and followed communication; but sometimes such an adjusted communication and respect of medical and parents’ own roles cannot be achieved because parents’ way is not synchronized to the medical point of view. To defend the best interest of the child and to take care of the parenthood at the same time is a real ethical challenge.

Keywords: ésPrématurité, Décision, Parentalité, LAT (limitation ou arrêt de traitement), Éthique, Prematurity, Decision, Parenthood, Witholding/withdrawing treatment

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: Arrêter لا احیا چز L’بچه تخس «بزرگ زودرس»: شبه تصمیم می گیرید؟

نویسندگان: O. Noizet-Yverneau and C. Daubin and K. Bréhaux and R. Robert

ژورنال: Éthique & Santé

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
خلاصه mediatization اخیر یک درگیری تصمیم گیری بین والدین و پزشکان در مورد خروج از درمان زندگی حفظ برای نوزاد بسیار زودرس وضعیت والدین در تصمیم گیری های پزشکی مربوط به کودک خود را به چالش می کشد. قانون ۲۲/۰۴/۲۰۰۵ ادعا می کند که تصمیم خودداری و یا خروج از درمان زندگی حفظ برای یک بیمار بی کفایت نگرانی های پزشکی است. با این حال، صرف نظر از حقوق پدر و مادر، مفهوم از پدر و مادر در تصمیم گیری های کلیدی است که توسط کمیته مشورتی ملی اخلاق و متخصصان پزشکی را تشویق کرد. با این وجود، تسلط نظر پزشکی از یک پدر و مادر، بر اساس اصل احسان برای کودک و پدر و مادر خود (کاهش احساس گناه و تسهیل عزاداری) می تواند استقلال پدر و مادر و احساس خود را از پدر و مادر آسیب برساند. این مهم است که به خاطر داشته باشید که فرایند تصمیم گیری است که اغلب در عدم قطعیت بر اساس: پزشکی – معمولا بر اساس آمار – والدین – چه تصمیم می تواند یکی از بهترین، هیچ بودن قابل قبول نیست -، و عدم اطمینان زمانی – درهم آمیختن زمان مندی والدین و پزشکی بودن یک چالش است. مفهوم فعلی تصمیم مشترک، در حال ظهور است، پیشنهاد فرایند تصمیم گیری چند است که نه paternalist، و نه خودمختاری، یکپارچه سازی مشارکت بالقوه از پدر و مادر: آن به معنی یک ارتباط شدید و به دنبال. اما گاهی اوقات چنین ارتباطی تنظیم و احترام پزشکی و پدر و مادر نقش خود می تواند حاصل شود، زیرا پدر و مادر راه به نظر پزشکی هماهنگ نیست. برای دفاع از منافع کودک و مراقبت از والدین در همان زمان یک چالش اخلاقی واقعی است.
کلمات کلیدی:   ésPrématurité، تصمیم گیری، Parentalité، LAT (محدودیت OU arrêt د TRAITEMENT)، Éthique، نوزاد نارس، تصمیم گیری، پدر و مادر، نگه داشته شده / درمان خروج

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله