» مقالات انگلیسی » Applicability of a high-throughput shotgun plasma protein screening approach in understanding maternal biological pathways relevant to infant birth weight outcome

Applicability of a high-throughput shotgun plasma protein screening approach in understanding maternal biological pathways relevant to infant birth weight outcomeشناسه مقاله
10.1016/j.jprot.2013.12.003
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Applicability of a high-throughput shotgun plasma protein screening approach in understanding maternal biological pathways relevant to infant birth weight outcome

Authors: P. Kumarathasan and R. Vincent and D. Das and S. Mohottalage and E. Blais and K. Blank and S. Karthikeyan and N.Q. Vuong and T.E. Arbuckle and W.D. Fraser

Journal: Journal of Proteomics

Year: 2014

Abstract:

Abstract There are reports linking maternal nutritional status, smoking and environmental chemical exposures to adverse pregnancy outcomes. However, biological bases for association between some of these factors and birth outcomes are yet to be established. The objective of this preliminary work is to test the capability of a new high-throughput shotgun plasma proteomic screening in identifying maternal changes relevant to pregnancy outcome. A subset of third trimester plasma samples (N = 12) associated with normal and low-birth weight infants were fractionated, tryptic-digested and analyzed for global proteomic changes using a MALDI-TOF–TOF-MS methodology. Mass spectral data were mined for candidate biomarkers using bioinformatic and statistical tools. Maternal plasma profiles of cytokines (e.g. IL8, TNF-α), chemokines (e.g. MCP-1) and cardiovascular endpoints (e.g. ET-1, MMP-9) were analyzed by a targeted approach using multiplex protein array and HPLC-Fluorescence methods. Target and global plasma proteomic markers were used to identify protein interaction networks and maternal biological pathways relevant to low infant birth weight. Our results exhibited the potential to discriminate specific maternal physiologies relevant to risk of adverse birth outcomes. This proteomic approach can be valuable in understanding the impacts of maternal factors such as environmental contaminant exposures and nutrition on birth outcomes in future work. Biological significance We demonstrate here the fitness of mass spectrometry-based shot-gun proteomics for surveillance of biological changes in mothers, and for adverse pathway analysis in combination with target biomarker information. This approach has potential for enabling early detection of mothers at risk for low infant birth weight and preterm birth, and thus early intervention for mitigation and prevention of adverse pregnancy outcomes. This article is part of a Special Issue entitled: Can Proteomics Fill the Gap Between Genomics and Phenotypes?

Keywords: Birth weight, Shot-gun proteomic, Mass spectrometry, Biomarkers

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: کاربرد پلاسما تفنگ ساچمهای رویکرد غربالگری پروتئین بالا در استفاده از در درک مسیرهای بیولوژیکی مادر مربوط به نتیجه وزن هنگام تولد نوزاد

نویسندگان: P. Kumarathasan and R. Vincent and D. Das and S. Mohottalage and E. Blais and K. Blank and S. Karthikeyan and N.Q. Vuong and T.E. Arbuckle and W.D. Fraser

ژورنال: Journal of Proteomics

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
چکیده وجود دارد گزارش ارتباط وضعیت تغذیه مادر، سیگار کشیدن و قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی زیست محیطی به بارداری ناخواسته یک پیامد این حال، پایگاه های بیولوژیکی برای ارتباط بین برخی از این عوامل و نتایج تولد هنوز ثابت نشده است هدف از این کار مقدماتی است برای تست توانایی یک جدید بالا در استفاده از پلاسما تفنگ ساچمهای غربالگری پروتئوم در شناسایی تغییرات مادر مربوط به حاملگی زیر مجموعه ای از نمونه های پلاسما سه ماهه سوم (N = 12) در ارتباط با نوزادان با وزن نرمال و کم وزن تکه تکه، tryptic هضم و برای تغییرات پروتئوم جهانی با استفاده از تجزیه و تحلیل یک روش MALDI-TOF-TOF-MS توده داده های طیفی برای نشانگرهای زیستی نامزد با استفاده از ابزار بیوانفورماتیکی و آماری پروفایل پلاسمای مادر سیتوکین (به عنوان مثال IL8، TNF-α)، کموکاین (به عنوان مثال MCP-1) و نقطه پایانی قلبی عروقی استخراج شده (به عنوان مثال ET- 1، MMP-9) با رویکرد هدفمند و با استفاده آرایه پروتئین متعدد و HPLC-فلورسانس روش هدف و پلاسما نشانگر پروتئوم جهانی برای شناسایی شبکه تعامل پروتئین و مسیرهای بیولوژیکی مادر مربوط به وزن هنگام تولد نوزاد کم استفاده می شود مورد بررسی قرار گرفت نتایج ما به نمایش گذاشته پتانسیل را تبعیض قائل فیزیولوژی مادر خاص مربوط به خطر عوارض جانبی تولد این رویکرد پروتئوم می تواند با ارزش در درک اثرات عوامل مادری مانند قرار گرفتن در معرض آلاینده های زیست محیطی و تغذیه بر نتایج تولد در اهمیت بیولوژیکی کار آینده ما نشان در اینجا تناسب اندام از شات مبتنی بر طیف سنجی جرمی تفنگ پروتئومیکس برای نظارت از تغییرات بیولوژیکی در مادران و برای تجزیه و تحلیل مسیر نامطلوب در ترکیب با اطلاعات نشانگر هدف این رویکرد دارای پتانسیل برای فعال کردن تشخیص زود هنگام مادران در معرض خطر وزن نوزاد کم هنگام تولد و تولد زودرس و مداخله در نتیجه اولیه برای کاهش و پیشگیری از عوارض جانبی بارداریاین مقاله بخشی از یک موضوع خاص با عنوان: آیا می توانم پروتئومیکس پر کردن شکاف بین ژنومیک و فنوتیپ؟
کلمات کلیدی:   وزن هنگام تولد، پروتئوم گلوله تفنگ، طیف سنجی جرمی، شاخصهای زیستی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله