» مقالات انگلیسی » Anogenital distance and penile width measurements in The Infant Development and the Environment Study (TIDES): Methods and predictors

Anogenital distance and penile width measurements in The Infant Development and the Environment Study (TIDES): Methods and predictorsشناسه مقاله
10.1016/j.jpurol.2014.11.018
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Anogenital distance and penile width measurements in The Infant Development and the Environment Study (TIDES): Methods and predictors

Authors: Sheela Sathyanarayana and Richard Grady and J.B. Redmon and Kristy Ivicek and Emily Barrett and Sarah Janssen and Ruby Nguyen and Shanna H. Swan

Journal: Journal of Pediatric Urology

Year: 2015

Abstract:

SummaryBackground Anogenital distance (AGD) is an androgen responsive anatomic measurement that may have significant utility in clinical and epidemiological research studies. We describe development of standardized measurement methods and predictors of {AGD} outcomes. Methods We examined infants born to 758 participants in The Infant Development and the Environment Study (TIDES cohort) in four clinical centers in 2011-2013. We developed and implemented a detailed training protocol that incorporated multiple quality control (QC) measures. In males, we measured anoscrotal distance (AGDAS), anopenile distance (AGDAP), and penile width (PW) and in females, anofourchette distance (AGDAF,) and anoclitoral distance (AGDAC). A single examiner obtained three repetitions of all measurements, and a second examiner obtained independent measurements for 14% of infants. We used the intra-rater {ICC} to assess within-examiner variability and the inter-rater {ICC} to assess between-examiner variability. We used multivariable linear regression to examine predictors of {AGD} outcomes including: gestational age at birth, birth weight, gestational age, several measures of body size, race, maternal age, and study center. Results In the full {TIDES} cohort, including 758 mothers and children, significant predictors of {AGD} and {PW} included: age at exam, gestational age at birth, weight-for-length Z-score, maternal age and study center. In 371 males, the mean (SD) AGDAS, AGDAP, and {PW} were 24.7 (4.5), 49.6 (5.9), and 10.8 (1.3) mm, respectively. In 387 females, the mean (SD) {AGDAF} and {AGDAC} were 16.0 (3.2) mm and 36.7 (3.8) mm, respectively. The intra-examiner {ICC} and inter-examiner {ICC} averaged over all subjects and examiners were between 0.89–۰٫۹۲ and 0.69–۰٫۸۴ respectively. Conclusions Our study confirms that with appropriate training and quality control measures, {AGD} and {PW} measurements can be performed reliably and accurately in male and female infants. In order for reliable interpretation, these measurements should be adjusted for appropriate covariates in epidemiologic analysis.

Keywords: Anogenital distance, Urology, Pediatric, Penile width

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: فاصله Anogenital و عرض آلت تناسلی اندازه گیری در توسعه نوزادان و مطالعه محیط زیست (جزر و مد): روش ها و پیش بینی

نویسندگان: Sheela Sathyanarayana and Richard Grady and J.B. Redmon and Kristy Ivicek and Emily Barrett and Sarah Janssen and Ruby Nguyen and Shanna H. Swan

ژورنال: Journal of Pediatric Urology

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
سابقه Anogenital فاصله (AGD) اندازه گیری آناتومیک پاسخگو آندروژن که ممکن است ابزار قابل توجهی در بررسی های تحقیقاتی بالینی و اپیدمیولوژیک ما توسعه روش های اندازه گیری استاندارد و پیش بینی کننده توصیف کرده است {AGD} نتایج روش ما به بررسی نوزادان در توسعه نوزاد به ۷۵۸ شرکت کنندگان به دنیا آمد و مطالعه محیط زیست (گروه جزر و مد) در چهار مرکز بالینی در ۲۰۱۱-۲۰۱۳ ما توسعه یافته و یک پروتکل آموزش دقیق است که کنترل کیفیت های مختلف (QC) اقدامات ثبت شده در مردان اجرا، ما anoscrotal فاصله (اقدس)، anopenile فاصله (AGDAP) اندازه گیری، و عرض آلت تناسلی (PW) و در زنان، anofourchette فاصله (AGDAF،) و anoclitoral فاصله (AGDAC) یک امتحان تنها به دست آمده سه بار تکرار تمام اندازه گیری و امتحان دوم اندازه گیری مستقل برای ۱۴٪ از نوزادان به دست آمده ما با استفاده از درون آزمونگر { ICC} برای ارزیابی درون آزمونگر تنوع و بین ارزیاب {ICC} برای ارزیابی بین-امتحان تنوع ما استفاده رگرسیون خطی چند متغیره برای بررسی پیش بینی {AGD} نتایج از جمله: سن حاملگی در زمان تولد، وزن هنگام تولد، سن حاملگی، چند اقدامات از اندازه بدن، نژاد، سن مادر، و مرکز مطالعه نتایج در کامل {جزر و مد} کوهورت، از جمله ۷۵۸ مادران و کودکان، پیش بینی قابل توجهی از {AGD} و {PW} شامل: سن امتحان، سن حاملگی در زمان تولد، وزن برای طول Z-نمره، سن مادر و مرکز مطالعه در ۳۷۱ مرد، میانگین (SD) اقدس، AGDAP و {PW} بود ۲۴۷ (۴۵)، ۴۹۶ (۵۹)، و ۱۰۸ (۱۳) میلی متر، به ترتیب در ۳۸۷ زنان، میانگین و انحراف معیار {AGDAF} و {AGDAC} 160 (32) میلی متر و ۳۶۷ (۳۸) میلی متر، به ترتیب درون آزمونگر {ICC} و بین امتحان {ICC} به طور متوسط ​​بیش از همه افراد و ممتحن بین بودند ۰۸۹-۰۹۲ و ۰۶۹-۰۸۴ به ترتیبنتیجه گیری مطالعه ما تایید می کند که با آموزش و کنترل کیفیت اقدامات مناسب، {AGD} و {PW} اندازه گیری می توان قابل اعتماد و با دقت انجام در نوزادان نر و ماده به منظور تفسیر قابل اعتماد، این اندازه گیری ها باید برای متغیرهای کمکی مناسب در تجزیه و تحلیل اپیدمیولوژیک تنظیم
کلمات کلیدی:   Anogenital از راه دور، اورولوژی، کودکان، عرض آلت تناسلی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله