» مقالات انگلیسی » Angiogenic Factors in Cord Blood of Preterm Infants Predicts Subsequently Developing Bronchopulmonary Dysplasia

Angiogenic Factors in Cord Blood of Preterm Infants Predicts Subsequently Developing Bronchopulmonary Dysplasiaشناسه مقاله
10.1016/j.pedneo.2015.02.001
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Angiogenic Factors in Cord Blood of Preterm Infants Predicts Subsequently Developing Bronchopulmonary Dysplasia

Authors: Wen-Chien Yang and Chien-Yi Chen and Hung-Chieh Chou and Wu-Shiun Hsieh and Po-Nien Tsao

Journal: Pediatrics & Neonatology

Year: 2015

Abstract:

Background Bronchopulmonary dysplasia (BPD) of prematurity is associated with impaired angiogenesis. Excess soluble fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1) and lower levels of vascular endothelial growth factor (VEGF) impaired alveolarization in preterm rats. Overexpression of placenta growth factor (PlGF) in mice caused airspace enlargement, which is similar to {BPD} pathologically. Our study aimed to clarify whether cord blood levels of these angiogenic factors were associated with the development of {BPD} in preterm infants. Methods Preterm infants of gestational age (GA) <35 weeks who already had all the data of cord blood VEGF, PlGF, and sFlt-1 levels in our previous studies were enrolled. Cord blood levels of VEGF, PlGF, and sFlt-1 were collected. {BPD} was defined as the need for supplemental oxygen or mechanical ventilation support at the postmenstrual age of 36 weeks. We used the Mann-Whitney U test for comparison between infants with and without BPD, and multivariate analysis with logistic regression to assess the association of these molecules and the development of BPD. Results Infants with {BPD} had lower {GA} [(27 weeks (24–۳۴) vs. 31 weeks (28–۲۴)], lower birth body weight [882 g (620–۱۲۳۲) vs. 1538 g (886–۲۳۲۸)], a higher incidence of respiratory distress syndrome (RDS) (58% vs. 14%), and a higher level of PlGF [21.45 pg/dL (6.03–۴۷۴٫۰۱) vs. 7.43 pg/dL (0.09–۲۳٫۷۵)] as compared with those infants without BPD. The levels of {VEGF} and sFlt-1 did not differ significantly between the two groups. Multivariate logistic regression revealed that lower birth body weight (p = ۰٫۰۲۲) and higher level of PlGF (p = ۰٫۰۱۲) were significantly correlated with the development of {BPD} independently. There was no significant association between the level of {VEGF} or sFlt-1 and the development of BPD. Conclusion Cord blood level of PlGF, rather than {VEGF} or sFlt-1, was significantly increased in the {BPD} group. Consistent with our previous report, cord blood level of PlGF may be considered as a biomarker to predict subsequently developing {BPD} in preterm infants.

Keywords: bronchopulmonary dysplasia, placenta growth factor, soluble fms-like tyrosine kinase-1, vascular endothelial growth factor

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: فاکتورهای رگ زایی در خون بند ناف نوزادان نارس متولد شده پیش بینی پس از آن در حال توسعه ریوی دیسپلازی

نویسندگان: Wen-Chien Yang and Chien-Yi Chen and Hung-Chieh Chou and Wu-Shiun Hsieh and Po-Nien Tsao

ژورنال: Pediatrics & Neonatology

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
پس زمینه دیسپلازی ریوی (BPD) از نارس بودن با FMS مانند محلول اختلال اضافی آنژیوژنز در ارتباط تیروزین کیناز-۱ (sFlt-1) و کاهش سطح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) اختلال alveolarization در موش زودرس بیان فاکتور رشد جفت (PlGF ) در موش باعث بزرگ شدن حریم هوایی، که شبیه به {BPD} پاتولوژی مطالعه با هدف که آیا سطح خون بند ناف از این عوامل رگ زایی با توسعه {BPD} در نوزادان نارس روش نوزادان نارس سن حاملگی (GA) به u0026 lt همراه بود ؛ ۳۵ هفته که در حال حاضر تمام داده ها از VEGF خون بند ناف، PlGF، و سطح sFlt-1 در مطالعات قبلی ما بود و سطح خون بند ناف از VEGF، PlGF و sFlt-1 وارد مطالعه شدند جمع آوری شد {BPD} همانطور که نیاز به تعریف شد اکسیژن مکمل و یا پشتیبانی تهویه مکانیکی در سن postmenstrual 36 هفته ما با استفاده از آزمون Mann-Whitney U برای مقایسه بین نوزادان با و بدون BPD، و تجزیه و تحلیل چند متغیره با رگرسیون لجستیک برای بررسی ارتباط این مولکول و توسعه BPD نتایج نوزادان با {} BPD پایین تر بود {GA} (27 هفته (۲۴-۳۴) در مقابل ۳۱ هفته (۲۸-۲۴)، وزن پایین تر بدن هنگام تولد ۸۸۲ گرم (۶۲۰-۱۲۳۲) در مقابل ۱۵۳۸ گرم (۸۸۶-۲۳۲۸)، شیوع بالاتر از سندرم زجر تنفسی (RDS) (58٪ در مقابل ۱۴٪)، و یک سطح بالاتر از PlGF 2145 صفحه / دسی لیتر (۶۰۳-۴۷۴۰۱) در مقابل ۷۴۳ صفحه / دسی لیتر (۰۰۹-۲۳۷۵) در مقایسه با نوزادان بدون BPD سطوح {VEGF} و sFlt-1 تفاوت معنیداری نداشت بین دو گروه رگرسیون لجستیک چند متغیره نشان داد که وزن زمان تولد کمتر بدن (= ۰۰۲۲ p) و سطح بالاتری از PlGF (P 0012 =) با توسعه همبستگی داشتند از {} ​​BPD به طور مستقل ارتباط معنیداری بین سطح {VEGF} یا sFlt-1 و توسعه BPD وجود نداشتنتیجه گیری سطح خونی بند ناف PlGF، به جای {VEGF} یا sFlt-1، به طور قابل توجهی در {BPD} گروه مطابق با گزارش قبلی ما افزایش یافته بود، سطح خون بند ناف PlGF ممکن است به عنوان یک بیومارکر در نظر گرفته برای پیش بینی پس از آن در حال توسعه {BPD} در نوزادان نارس
کلمات کلیدی:   دیسپلازی ریوی، فاکتور رشد جفت، FMS مانند محلول تیروزین کیناز-۱، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله