» مقالات انگلیسی » Alterations of protein expression in serum of infants with intrauterine growth restriction and different gestational ages

Alterations of protein expression in serum of infants with intrauterine growth restriction and different gestational agesشناسه مقاله
10.1016/j.jprot.2015.02.003
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Alterations of protein expression in serum of infants with intrauterine growth restriction and different gestational ages

Authors: María D. Ruis-González and María D. Cañete and José L. Gómez-Chaparro and Nieves Abril and Ramón Cañete and Juan López-Barea

Journal: Journal of Proteomics

Year: 2015

Abstract:

Abstract Intrauterine growth restriction (IUGR) is associated with increased morbidity and metabolic anomalies in adults. The serum proteome of venous blood was compared in 43 {IUGR} and 45 adequate gestational age (AGA) infants, separated into three gestational age groups, “Very Preterm” ۲۹–۳۲ weeks, “Moderate Preterm” ۳۳–۳۶ w, and, “Term” ≥ ۳۷ weeks, in samples drawn three times from birth to 1 month of life. After depleting the abundant serum proteins (ProteoMinerTM), expression changes were studied by 2-DE, image analysis (Proteomweaver 4.0TM), and identification by MALDI-TOF/TOF. Significant expression differences were found in thirty-four proteins, and thirty-three were identified. Lysophospholipid acyltransferase 7 (MBOAT7), was detected exclusively in {IUGR} of all gestational ages and sampling times; seven other proteins were found only in AGA. Another twenty-five proteins had intensity changes ≥ ۲٫۵ folds in IUGR: twenty were upregulated and five downregulated. Western blots confirmed the identification of several proteins: {MBOAT7} increased 20.5-fold in IUGR, while {AGA} had 11.2-fold higher levels of {SUMO3} and sumoylated proteins and 13.7-fold higher levels of APOL1. Upregulation of {MBOAT7} in {IUGR} neonates could be an adaptive response to protect the brain from an adverse environment. Biological significance There are significant protein expression differences between {IUGR} and {AGA} at different gestational age groups and blood extraction times. The extensive upregulation of lysophospholipid acyltransferase 7 in all {IUGR} gestational ages and extraction times might be an adaptative response to an adverse fetal environment, reminiscent of Barker’s fetal programming theory. Two serotransferrins were also upregulated in {IUGR} of all gestational ages. Just at birth “Very Preterm” {IUGR} showed nine upregulated proteins, including five albumins, apolipoprotein E, keratin type I cytoskeletal 10, solute carrier family member 2 fragment, and anaphase-promoting complex subunit 2.

Keywords: Human newborn, Intrauterine growth restriction, Venous blood serum proteins, Proteomics

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: تغییرات از بیان پروتئین در سرم نوزادان با محدودیت رشد داخل رحمی و حاملگی در سنین مختلف

نویسندگان: María D. Ruis-González and María D. Cañete and José L. Gómez-Chaparro and Nieves Abril and Ramón Cañete and Juan López-Barea

ژورنال: Journal of Proteomics

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
چکیده محدودیت رشد داخل رحمی (IUGR) با افزایش عوارض و ناهنجاریهای متابولیک در بزرگسالان پروتئوم سرم خون وریدی در ۴۳ {IUGR} مقایسه شد و ۴۵ سن حاملگی (AGA) نوزادان کافی همراه است، از هم جدا را به سه گروه سن حاملگی، Abstract Intrauterine growth restriction (IUGR) is associated with increased morbidity and metabolic anomalies in adults The serum proteome of venous blood was compared in 43 {IUGR} and 45 adequate gestational age (AGA) infants, separated into three gestational age groups, “Very Preterm زودرس متوسط ​​ مدت ” ۲۹–۳۲ weeks, “Moderate Preterm” ۳۳–۳۶ w, and, “Term” ≥ ۳۷ weeks, in samples drawn three times from birth to 1 month of life After depleting the abundant serum proteins (ProteoMinerTM), expression changes were studied 2-DE، تجزیه و تحلیل تصویر (Proteomweaver 40TM)، و شناسایی توسط MALDI-TOF / TOF تفاوت بیان ویژه در سی و چهار پروتئین پیدا شد، و سی و سه Lysophospholipid acyltransferase 7 (MBOAT7) مشخص شدند، به طور انحصاری در {IUGR ​​تشخیص داده شد } در تمام سنین بارداری و بار نمونه برداری؛ هفت پروتئین های دیگر تنها در AGA پیدا شد یکی دیگر از بیست و پنج پروتئین حال شدت تغییر ≥ ۲۵ برابر در IUGR: بیست تنظیم مثبت شدند و پنج وسترن بلات downregulated شناسایی چندین پروتئین تایید: {MBOAT7} 205 برابر در IUGR افزایش یافته است، در حالی که {AGA } به حال ۱۱۲ برابر سطوح بالاتر {SUMO3} و پروتئین sumoylated و سطوح ۱۳۷ برابر بیشتر از APOL1 دخیل از {MBOAT7} در {IUGR} نوزادان می تواند پاسخ انطباقی به حفاظت از مغز را از یک محیط نامطلوب اهمیت بیولوژیکی قابل توجهی وجود دارد تفاوت بیان پروتئین بین {IUGR} و {AGA} در گروه های مختلف حاملگی سن و زمان استخراج خون دخیل گسترده ای از acyltransferase lysophospholipid 7 در تمام {IUGR} سن حاملگی و زمان استخراج ممکن است یک پاسخ adaptative به یک محیط نامطلوب جنین، یادآور نظریه های برنامه نویسی جنین دو serotransferrins بارکر در {} IUGR در تمام سنین بارداری تنظیم مثبت شدفقط در هنگام تولد {IUGR} نه پروتئین تنظیم مثبت، از جمله پنج آلبومین، آپولیپوپروتئین E، نوع کراتین من اسکلت سلولی ۱۰، حامل غلظت املاح اعضای خانواده ۲ قطعه، و کمپلکس پیش برنده آنافاز زیرواحد پیچیده ۲ نشان داد
کلمات کلیدی:   نوزاد انسان، محدودیت رشد داخل رحمی، پروتئین سرم خون وریدی، پروتئومیکس

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله