» مقالات انگلیسی » Alterations in biochemical markers due to mercury (Hg) exposure and its influence on infant’s neurodevelopment

Alterations in biochemical markers due to mercury (Hg) exposure and its influence on infant’s neurodevelopmentشناسه مقاله
10.1016/j.ijheh.2016.07.002
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Alterations in biochemical markers due to mercury (Hg) exposure and its influence on infant’s neurodevelopment

Authors: Iman Al-Saleh and Rola Elkhatib and Reem Al-Rouqi and Mai Abduljabbar and Chafica Eltabache and Tahreer Al-Rajudi and Michael Nester

Journal: International Journal of Hygiene and Environmental Health

Year: 2016

Abstract:

Abstract This study examined the role of oxidative stress due to mercury (Hg) exposure on infant’s neurodevelopmental performance. A total of 944 healthy Saudi mothers and their respective infants (aged 3–۱۲ months) were recruited from 57 Primary Health Care Centers in Riyadh City. Total mercury (Hg) was measured in mothers and infants urine and hair samples, as well as mother’s blood and breast milk. Methylmercury (MeHg) was determined in the mothers and infants’ hair and mother’s blood. Urinary 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine (8-OHdG), malondialdehyde (MDA), and porphyrins were used to assess oxidative stress. The infant’s neurodevelopment was evaluated using Denver Developmental Screening Test {II} (DDST-II) and Parents’ Evaluation of Developmental Status. The median total Hg levels in mother’s urine, infant’s urine, mother’s hair, infant’s hair, and mother’s blood and breast milk were 0.995 μg/l, 0.716 μg/l, 0.118 μg/g dw, 0.101 μg/g dw, 0.635 μg/l, and 0.884 μg/l respectively. The median MeHg levels in mother’s hair, infant’s hair, and mother’s blood were 0.132 μg/g dw, 0.091 μg/g dw, and 2.341 μg/l respectively. A significant interrelationship between mothers and infants Hg measures in various matrices was noted. This suggests that mother’s exposure to different forms of Hg (total and/or MeHg) from various sources contributed significantly to the metal body burden of their respective infants. Even though Hg exposure was low, it induced high oxidative stress in mothers and infants. The influence of multiplicative interaction terms between Hg measures and oxidative stress biomarkers was tested using multiple regression analysis. Significant interactions between the urinary Hg levels in mothers and infants and oxidative stress biomarkers (8-OHdG and MDA) were noted. The MeHg levels in mother-infant hair revealed similar interaction patterns. The p-values for both were below 0.001. These observations suggest that the exposure of our infants to Hg via mothers either during pregnancy and/or neonatal life, promoted oxidative stress that might have played a role in infant neurodevelopmental delays that we reported previously. The results confirmed that the interaction between infant’s MeHg in hair and 8-OHdG and {MDA} levels was significantly associated with a delay in DDST-II performance (ß = −۰٫۱۸۸, p = 0.028). This finding provides an insight into the potential consequences of Hg-induced oxidative stress to infant’s cognitive neurodevelopment for the first time. This observation still needs future studies to be validated. Given the low MeHg levels in our population, these findings are of particular importance.

Keywords: Mercury, Mothers, Infants, Neurodevelopment, Oxidative stress, Porphyrins

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: تغییرات در شاخص های بیوشیمیایی به علت جیوه (Hg) قرار گرفتن در معرض و تاثیر آن بر رشد عصبی نوزاد

نویسندگان: Iman Al-Saleh and Rola Elkhatib and Reem Al-Rouqi and Mai Abduljabbar and Chafica Eltabache and Tahreer Al-Rajudi and Michael Nester

ژورنال: International Journal of Hygiene and Environmental Health

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
چکیده: در این مطالعه نقش استرس اکسیداتیو به دلیل جیوه مورد بررسی قرار (جیوه) قرار گرفتن در معرض بر عملکرد عصبی نوزاد در مجموع ۹۴۴ مادران عربستان و نوزاد سالم مربوطه خود (سن ۳-۱۲ ماه) از ۵۷ اولیه به مراکز بهداشتی در ریاض شهر ها انتخاب شدند جیوه (Hg) در نمونه های مادران و نوزادان ادرار و مو انجام شد، و همچنین متیل خون و شیر مادر (متیل جیوه) در مادران و مو نوزادان و مادر ادراری خون ۸-هیدروکسی-۲′-دئوکسی گوانوزین مشخص شد (۸ -OHdG)، مالون دی آلدئید (MDA) و پورفیرین برای ارزیابی استرس اکسیداتیو عصبی نوزاد با استفاده از تست غربالگری تکاملی دنور {II} (DDST-II) و ارزیابی والدین از وضعیت رشد میانه کل سطح جیوه در ادرار مادر مورد بررسی قرار گرفت مورد استفاده قرار گرفت ، ادرار نوزاد، مو مادر، مو نوزاد، شیر، شیر خون و پستان مادر ۰۹۹۵ میکروگرم شد / L، ۰۷۱۶ میکروگرم / L، ۰۱۱۸ میکروگرم / G DW، ۰۱۰۱ میکروگرم / G DW، ۰۶۳۵ میکروگرم / L، و ۰۸۸۴ میکروگرم / l بود سطوح متوسط ​​متیل جیوه در مو مادر، مو نوزاد، و خون مادر ۰۱۳۲ میکروگرم / G DW، ۰۰۹۱ میکروگرم / G DW و ۲۳۴۱ میکروگرم / l بود متقابل معنی داری بین مادر و نوزاد اقدامات جیوه در ماتریس های مختلف میشدند این نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض مادر به اشکال مختلف از جیوه (کل و / یا متیل جیوه) از منابع مختلف به طور قابل توجهی به بار بدنه فلزی نوزادان مربوطه خود را حتی اگر قرار گرفتن در معرض جیوه کم بود کمک کرده است، آن را ناشی از استرس اکسیداتیو بالا در مادران و نوزادان تاثیر شرایط متقابل ضرب بین جیوه اقدامات و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه تعاملات ویژه بین سطوح ادراری جیوه در مادران و نوزادان و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو (۸-OHdG: غلظت و MDA) مورد توجه قرار گرفتند سطوح متیل جیوه در مو مادر و نوزاد نشان داد الگوهای تعامل مشابه مورد آزمایش قرار گرفت ارزش P برای هر دو زیر ۰۰۰۱ بوداین مشاهدات نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض نوزادان ما به جیوه از طریق مادران هم در دوران بارداری و / یا زندگی نوزاد، ترویج استرس اکسیداتیو که ممکن است نقش مهمی در تاخیر تکاملی نوزاد بازی که ما قبلا گزارش نتایج تایید کرد که تعامل بین متیل جیوه نوزاد در مو و ۸ OHdG: غلظت و {MDA} سطوح با یک تاخیر در عملکرد DDST-II (ß = -۰۱۸۸، P = 0028) این یافته فراهم می کند بینش به عواقب بالقوه استرس اکسیداتیو جیوه ناشی از به تکامل عصبی شناختی نوزاد برای همراه بود اولین بار این مشاهده هنوز هم نیاز به مطالعات آینده به خود اختصاص داده اعتبار سطوح پایین متیل جیوه در جامعه ما، این یافته ها از اهمیت ویژه ای
کلمات کلیدی:   عطارد، مادران، نوزادان، عصبی، استرس اکسیداتیو، پورفیرین

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله