» مقالات انگلیسی » Age-related incidence of desaturation events and the cardiac responses on stroke index, cardiac index, and heart rate measured by continuous bioimpedance noninvasive cardiac output monitoring in infants and children undergoing general anesthesia

Age-related incidence of desaturation events and the cardiac responses on stroke index, cardiac index, and heart rate measured by continuous bioimpedance noninvasive cardiac output monitoring in infants and children undergoing general anesthesiaشناسه مقاله
10.1016/j.jclinane.2016.02.026
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Age-related incidence of desaturation events and the cardiac responses on stroke index, cardiac index, and heart rate measured by continuous bioimpedance noninvasive cardiac output monitoring in infants and children undergoing general anesthesia

Authors: Michael R. King and T. Anthony Anderson and Jinghu Sui and Guoluo He and Kwun Yee T. Poon and Charles J. Coté

Journal: Journal of Clinical Anesthesia

Year: 2016

Abstract:

AbstractStudy objective To assess the effects of desaturation on stroke index (SI), cardiac index (CI), and heart rate (HR) using the {ICON} continuous noninvasive cardiac output monitor in children undergoing general anesthesia. Design Retrospective analysis of a prospectively collected data set. Setting Pediatric operating rooms in a tertiary academic medical center. Patients Children younger than 20 years who experienced desaturation while undergoing general anesthesia. Intervention All records were retrospectively searched for desaturation events defined as a recorded Spo2 ≤ ۹۰%. We compared the data from the prior 4 minutes (baseline) with mild, moderate, and severe levels of desaturation. Measurements The relationship between Spo2 and percent change in SI, CI, and {HR} from baseline was assessed using a generalized linear model with repeated measures and the least-squares method. Main results Data from 446 patients were reviewed; 38 events were eligible for analysis after exclusions. There were significant decreases in {SI} at all saturation ranges below 95%: − ۶٫۵% (P < .001) for 85%-95%, − ۸٫۹% (P = .002) for 71%-84%, and − ۱۱% (P < .001) for ≤ ۷۰%. Based on the result from the regression, Spo2 was associated with change in {SI} with borderline significance (P = .053) but not that of {HR} and CI. There was a strong relationship to desaturation events with young age (P < .001), particularly infants younger than 6 months. Conclusion Events associated with desaturation in children under general anesthesia were significantly associated with decreased {SI} with a greater effect with lower saturation nadirs. It is unclear if other concurrent events could have also contributed to adverse hemodynamic responses during desaturation. In most children, a compensatory increase in {HR} generally offsets concurrent decreases in CI. It would appear that bradycardia is a late manifestation of hypoxemia.

Keywords: Cardiac output, Anesthesia, general, Hypoxemia, Electric impedance, Hemodynamics, Monitoring, physiologic

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: بروز وابسته به سن از حوادث عدم اشباع و پاسخ قلبی بر شاخص سکته مغزی، شاخص قلبی، و ضربان قلب اندازه گیری شده توسط bioimpedance مداوم نظارت بر برون ده قلبی غیر تهاجمی در نوزادان و کودکان تحت بیهوشی عمومی

نویسندگان: Michael R. King and T. Anthony Anderson and Jinghu Sui and Guoluo He and Kwun Yee T. Poon and Charles J. Coté

ژورنال: Journal of Clinical Anesthesia

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
هدف AbstractStudy برای بررسی اثرات عدم اشباع بر شاخص سکته مغزی (SI)، شاخص قلبی (CI)، و ضربان قلب (HR) را با استفاده از {ICON} مستمر غیر تهاجمی مانیتور برون ده قلبی در کودکان تحت طراحی بیهوشی عمومی تجزیه و تحلیل گذشته نگر داده نگر جمع آوری مجموعه راه اتاق عمل اطفال از یک مرکز پزشکی دانشگاهی سوم بیماران در کودکان کمتر از ۲۰ سال که عدم اشباع تجربه در حالی که تحت مداخله بیهوشی عمومی تمام سوابق به صورت گذشته نگر برای رویدادهای عدم اشباع تعریف به عنوان یک ثبت SPO2 ≤ ۹۰٪ جستجو شدند ما داده ها را از قبل در دقیقه ۴ مقایسه (پایه) با سطوح خفیف، متوسط ​​و شدید اندازه گیری اشباع رابطه SPO2 و درصد تغییر در SI، CI، و {HR} از پایه با استفاده از یک مدل خطی با اندازه گیری های مکرر و روش حداقل مربعات نتایج اصلی مورد بررسی قرار گرفت داده ها از ۴۴۶ بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. برای ۷۱ ۸۹٪ (۰۰۲ = P) – برای ۸۵٪ -۹۵٪، ۶۵٪ (۰۰۱ P u0026 LT) -: 38 حوادث پس از محرومیت در تمام محدوده اشباع زیر ۹۵٪ کاهش قابل توجهی در {SI} وجود دارد واجد شرایط برای تجزیه و تحلیل شد ٪ -۸۴٪ و ۱۱ -٪ (P u0026 lt؛ بدون ۰۰۱) برای ≤ ۷۰٪ بر اساس نتیجه از رگرسیون، SPO2 با تغییر در {SI} با اهمیت مرزی (P = 053) همراه بود اما نه از {HR } و CI بود یک رابطه قوی به حوادث عدم اشباع با سن جوان (P u0026 lt؛ بدون ۰۰۱) وجود دارد، به خصوص نوزادان زیر ۶ ماه نتیجه گیری رویدادها همراه با عدم اشباع در کودکان تحت بیهوشی عمومی به طور قابل توجهی با کاهش {SI همراه بود} با اثر بیشتر با اشباع رنگ پایین تر nadirs مشخص نیست که آیا سایر رویدادهای همزمان می تواند هم به پاسخ منفی همودینامیک در طول اشباع در بیشتر کودکان کمک کرده است، افزایش جبرانی در {HR} به طور کلی جبران کاهش همزمان در CIبه نظر می رسد که برادی کاردی مظهر اواخر هیپوکسمی است
کلمات کلیدی:   برون ده قلبی، بیهوشی، به طور کلی، هیپوکسمی، امپدانس الکتریکی، همودینامیک، مانیتورینگ، فیزیولوژیک

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله