» مقالات انگلیسی » Accouchement du prématuré

Accouchement du prématuréشناسه مقاله
10.1016/j.jgyn.2015.06.014
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Accouchement du prématuré

Authors: A. Eckman and N. Mottet and R. Ramanah and D. Riethmuller

Journal: Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction

Year: 2015

Abstract:

Résumé La prématurité est un évènement fréquent et pose clairement la problématique des modalités d’accouchement de ces fœtus aux multiples fragilités. Si la voie haute systématique n’a aucun fondement scientifique, il est des cas où le choix de la césarienne sera basé sur des éléments surajoutés à la prématurité. En particulier lorsqu’il existe une indication maternelle ou fœtale de terminer la grossesse alors que dans ces cas le déclenchement n’est pas envisageable. Par contre en cas de présentation du siège, qui est souvent retenue comme une indication de césarienne, la littérature ne permet pas de recommander une voie plutôt qu’une autre. La césarienne en cas de prématurité est plus difficile en raison de l’absence de segment inférieur et doit bénéficier d’une large incision pour extraire aisément ces fœtus fragiles. La surmorbidité maternelle de la césarienne en cas de prématurité est relevée dans l’ensemble de la littérature. La limite de la viabilité représente un biais dans la plupart des études disponibles car pour ces fœtus l’option césarienne est rarement retenue en raison d’un taux de survie espéré très bas, alors que c’est peut être dans cette situation que la voie haute pourrait avoir un réel bénéfice. De larges études seront nécessaires pour le démontrer. La pratique systématique d’une épisiotomie ou d’une extraction instrumentale en cas de voie basse n’est pas recommandée en cas de prématurité, et l’utilisation de spatules à visée de protection de la tête fœtale nécessite des études complémentaires. Summary Prematurity is a frequent event and clearly raises an issue concerning how these fetuses with multiple weaknesses should be delivered. Although, a systematic abdominal approach has no scientific basis, there are cases where the caesarean is chosen because of other factors associated to prematurity such as any maternal or fetal indication to terminate the pregnancy while labour induction remains impossible. However, in case of breech presentation, which is often delivered by caesarean, the literature does recommend neither the vaginal nor the abdominal approach. Caesarean in case of prematurity is more difficult because of the absence of any inferior segment and implies making a large incision so as to easily extract these weak fetuses. Increased maternal morbidity related to preterm caesarean sections has been reported through out literature. The viability gestational age limit represents a confounding factor in most studies since caesarean is rarely chosen for these fetuses because of a very low expected survival rate, while it is probably in this situation that the abdominal approach could provide a real benefit. Larger studies are required to show potential advantages. Systematic use of episiotomies or instrumental deliveries in case of vaginal births is not recommended in case of prematurity. Protecting the fetal head with spatulas still requires further evaluations.

Keywords: ésPrématurité, Accouchement, Prematurity, Delivery

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: زایمان زودرس رقیق

نویسندگان: A. Eckman and N. Mottet and R. Ramanah and D. Riethmuller

ژورنال: Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
اگر چه، یک رویکرد سیستماتیک شکم هیچ پایه و اساس علمی، موارد که در آن سزارین است که به دلیل سایر عوامل همراه در نوزادان نارس مانند هر نشانه مادر یا جنین به پایان دادن به بارداری در حالی که القاء زایمان با این حال غیر ممکن خواهد بود، در صورت ارائه بریچ انتخاب وجود دارد، که اغلب با سزارین تحویل داده، ادبیات را توصیه نه واژن و نه رویکرد شکم سزارین در صورت نارس به دلیل عدم وجود هر بخش تحتانی مشکل تر است و حاکی از برش بزرگ، تا که به راحتی استخراج این جنین ضعیف افزایش مادر عوارض مربوط به زودرس سزارین از طریق ادبیات خارج گزارش شده است زنده ماندن حد سن حاملگی نشان دهنده یک عامل مداخله گر در اکثر مطالعات از سزارین است که به ندرت برای این جنین، زیرا میزان بقای مورد انتظار بسیار پایین انتخاب، در حالی که آن است که احتمالا در این وضعیت که رویکرد شکم می تواند مطالعات سود واقعی بزرگتر ارائه مورد نیاز برای نشان مزایای بالقوه استفاده سیستماتیک از episiotomies و یا تحویل ابزاری در مورد زایمان واژینال در صورت نارس حفاظت از سر جنین با مرهم کش توصیه نمی شود هنوز هم نیاز به ارزیابی بیشتر
کلمات کلیدی:   ésPrématurité، زایمان، نوزاد نارس، تحویل

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله